hv_951_antallsoldaterfordelhv_951_antallsoldaterfordelhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=588/media/PubImages/hv-12.jpg
hv_951_antallsoldaterfordelhv_951_antallsoldaterfordelhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=589/media/PubImages/hv-09.jpg

Antall soldater fordelt mellom HV-distriktene

5. desember i fjor vedtok Stortinget at fremtidens heimevern skal bestå av 40 000 mannskaper og befal i de elleve HV-distriktene. Nå har sjefen for Heimevernet, generalmajor Eirik Kristoffersen, besluttet hvordan fordelingen mellom distriktene blir i den fremtidige strukturen.

Basert på fjorårets stortingsvedtak, har Heimevernet i løpet av vinteren og våren utviklet en komplett operativ organisasjonsplan for virksomhetsåret 2019 (KOP 201

9). KOP 2019 gir blant annet svaret på hvor mange mannskaper og befal hvert av de elleve HV-distriktene skal bestå av fra og med neste år.

Organiseringen av HV må ta høyde for de oppdragene som sjef HV er gitt av sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) for å sikre kritisk viktig infrastruktur i fred, i krise og i krig. Samtidig har det vært et bærende prinsipp at Heimevernet fortsatt skal være landsdekkende og tilstede der befolkningen bor. Med færre antall soldater i fremtidens heimevern, har sjef HV måttet gjøre noen klare prioriteringer og valg. Dette innebærer at enkelte heimevernsdistrikt får større reduksjoner enn andre.

LANGTIDSPLANEN
Da Stortinget vedtok landmaktproposisjonen, var langtidsplanen for hele Forsvaret komplett. Hæren og Heimevernet skal videreutvikles i en moderne og fremtidsrettet landmakt som er relevant. Langtidsplanen slår fast at Heimevernet skal bestå av:

  • Elleve heimevernsdistrikter.
  • 40 000 mannskaper og befal fordelt på tre tusen i innsatsstyrkene og 37 tusen i områdestrukturen.
  • En heimevernsstab med et territorielt operasjonssenter på Terningmoen i Elverum. Operasjonssenteret har vært i drift siden sommeren 2018 og er evaluert og godkjent av Forsvarets operative hovedkvarter.
  • Et heimevern med enkelte maritime kapasiteter for blant annet overvåkning i kystsonen, ettersom sjøheimevernet er lagt ned.
  • Heimevernskolen videreføres på Dombås og den har allerede fått underlagt Forsvarets kompetansesenter for objektsikkerhet.

«OVERALT – ALLTID»
Generalmajor Eirik Kristoffersen vektlegger at HV skal være til stede over hele landet under mottoet «Overalt – alltid», selv om han har måttet gjøre klare prioriteringer med en personellstruktur på 40 000 HV-soldater. Fremtidens elleve distrikter vil bestå av totalt 210 HV-områder, som er en reduksjon på 21.

Heimevernet er godt på vei til å gjennomføre en ny kvalitetsreform

- Jeg har forsøkt i størst mulig grad å opprettholde flest mulig av dagens heimevernsområder, riktignok med færre soldater i enkelte områder, enn å legge ned hele HV-områder. Ved å opprettholde et størst mulig antall områder, bidrar det etter min klare oppfatning til å sikre grunnleggende forhold for den lokale beredskapen som for eksempel forankring og tilhørighet i nærmiljøet, poengterer generalmajoren.

-Ved å videreføre flest mulig HV-områder, har Forsvaret en etablert militær operativ organisasjonsstruktur å bygge på dersom Norge har behov for å øke antall soldater i en gitt situasjon – altså om vi må bygge opp styrkene igjen. For dersom vi fjerner HV-områder for godt, er konsekvensen ofte at vi dermed kvitter oss med nødvendig infrastruktur. Bygninger, lagre og skytebaner er erfaringsmessig svært dyrt å gjenanskaffe hvis vi må gjenopprette HV-områder senere.

ENDRINGSVILJE
Heimevernet vil i løpet av 2018 i stort være omstilt i henhold til langtidsplanen. Sjøheimevernet er nedlagt, men Heimevernet har beholdt enkelte maritime kapasiteter som dykkere og kystmeldeposter. Små

Sjef HV, generalmajor Eirik Kristoffersen

båter og rekvirerte fartøy skal også inngå i strukturen for at Heimevernet skal kunne løse enkelte oppdrag i kystsonen.

- Heimevernet omstiller seg raskt. Vi er en særdeles endringsvillig organisasjon som lojalt omsetter vedtak til handling. Min og Heimevernsstabens viktigste oppgave fremover er derfor å få det som er besluttet til å virke, at vi får fylt opp strukturen med materiell og personell og at strukturen som Heimevernet skal øve og trene i 2019 samsvarer med de politiske vedtakene, understreker sjefen for Heimevernet.

Det blir i fremtiden en større differensiering mellom HV-distriktene lengst nord og de i resten av Norge når det gjelder utrustning og bevæpning. Kampkraften skal styrkes med nye våpensystemer som bærbart luftvern og panservern, samt bedre mobilitet. I tillegg opprettes to nye innsatstyrker for operasjoner i Finnmark; en tradisjonell innsatsstyrke som settes opp i regi av HV-08 i Agder og Rogaland, mens den andre er en innsatsstyrke for fjernoppklaring. Nasjonalt skal områdestrukturen tilføres nytt samband og innsatsstyrkene får nye lagskjøretøy.

Videre ønsker HV-sjefen HK416 som Heimevernets primære personlige våpen, og ikke fem forskjellige våpentyper som i dag. Sist, men ikke minst igangsettes en egen FFI-studie. Den innebærer at Forsvarets forskningsinstitutt i løpet av 2018 skal starte en treårig HV-studie. Første delen skal skissere fremtidige realistiske scenarier og dagens organisasjon. Del to tar for seg gapet mellom scenariene og organiseringen av Heimevernet. Del tre omhandler anbefalinger og organisatoriske endringer i fremtidens heimevern. Parallelt gjennom alle tre årene ser studien på anvendelsen av teknologi for å gjøre oppdragsløsningen enda bedre.

- Teknologien skal ikke erstatte soldatene. Materiell kan aldri bli viktigere enn personell. Men teknologi kan gjøre soldatene enda bedre i oppdragsløsningen, mener sjefen for Heimevernet, som avslutningsvis vektlegger at den årlige treningen og annen aktivitet i HV skal være effektiv.

SLITNE OG FORNØYDE
- Våre treninger skal fokusere på stridsdriller og stridsteknikk. Hver HV-soldat skal først og fremst være en infanterist; en geværsoldat. Grunnleggende infanteritjeneste gir soldater som kan benyttes til mye. Soldaten i Heimevernet er inne kun noen få dager i året, og da handler det om å utnytte tiden til fulle gjennom å trene effektivt. Etter noen dager med trening skal de alle reise hjem til sivilsamfunnet slitne og fornøyde, men ikke lei. Fokus på bærende ferdigheter skal være styrende for årlig trening av våre soldater. Innføringen av tropps- og områdesersjanter bidrar til et riktig fokus for Heimevernet.

Publisert 29. mai 2018 15:21..