hv_1037_etablerogvedlikeholdhv_1037_etablerogvedlikeholdhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=866/media/PubImages/SamarbeidHVpoliti.jpg

Etabler og vedlikehold relasjoner

Nærhetsprinsippet er en viktig del av nettverkstenkingen i HV. Nettverkene må bygges og vedlikeholdes helt ned til HV-områdene og innsatsstyrkene, skriver sjefssersjant i Heimevernet, Guttorm Bentdal.
Heimevernet ble opprettet av Stortinget 6. desember 1946. Det var et behov for å videreføre personell, kompetanse og materiell fra MILORG i organiserte former. Det mange ikke er klar over er at det under krigen eksisterte både en MILORG og en SIVORG.

YTE MOTSTAND

Oppgaven til SIVORG var å understøtte den militære motstanden fra det sivile samfunnet, eller sagt med andre ord  bygge forsvarsvilje og evne til å yte motstand i befolkningen. Eksempler på oppgaver var å gi ut paroler og illegale aviser, organisere transport og tilfluktssteder, utarbeide pass og andre nødvendige dokumenter, samt være klar til å organisere streiker og annen motstand i befolkningen. 

SIVORG ble allerede høsten 1945 gjort om til Landsrådet for Heimevernet. Det skjedde før Heimevernet formelt ble innstiftet. Erfaringene fra krigen hadde vist hvor viktig det er i en slik situasjon at hele samfunnet står sammen i motstandskampen. Oppgaven til landsrådet er i hovedsak å fremme samarbeidet mellom HV og det sivile samfunnet.

TOTALFORSVARET

Etablering av Heimevernet og landsrådet ble starten på utviklingen av det tradisjonelle totalforsvarskonseptet. Tanken er at dersom vi skal lykkes med beredskapsarbeid, må alle tilgjengelige ressurser og etater kjenne hverandre og være samtrente. Det norske samfunnet må være klar til å brette opp ermene sammen.

Heimevernet er fortsatt en nettverksorientert organisasjon. Vi fungerer som limet mellom forsvarsmakten og det sivile samfunnet. Heimevernets styrke ligger i at vi kombinerer militær og sivil kompetanse med lokal kunnskap. Nettverkene gir oss bedre forutsetninger for å støtte det sivile samfunnet. Det forsterker også vår evne til å løse våre primære oppgaver i krise og krig gjennom tilgang på informasjon og ressurser.


Sjefssersjant i Heimevernet, Guttorm Bentdal.

NÆRHETSPRINSIPPET

Et sentralt prinsipp for krisehåndtering er nærhetsprinsippet. Det innebærer at kriser organisatorisk skal håndteres på et lavest mulig nivå. Den som har størst nærhet til krisen vil vanligvis være den som har best forutsetninger for å forstå situasjonen og som dermed er best egnet til å håndtere den. I tillegg vil den som er nærmest krisen også ha best forutsetninger for å reagere raskt nok.Nærhetsprinsippet er en viktig del av nettverkstenkingen i HV. Nettverkene må bygges og vedlikeholdes helt ned til innsatsstyrkene og HV-områdene. I områdene er det områdesjefen som er ansvarlig for at lokale nettverk bygges og at relasjoner etableres og vedlikeholdes.
Publisert 4. september 2019 12:24. av Guttorm Bentdal. Sist oppdatert 5. september 2019 12:53.