27,5 millioner mer til Heimevernet

BUDSJETT: Regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2015. Det ble presentert et forsvarsbudsjett med en økning på 788,7 millioner. Dette er en økning på 1,8 prosent fra 2014 til 2015.
​Forsvarets andel av forsvarsbudsjettet er på 35,5 milliarder kroner. Driftsandelen er på 27,2 milliarder kroner, som innebærer en reell økning på 135 millioner kroner for Forsvaret samlet i forhold til 2014. Herunder er Heimevernets andel på 27,5 millioner.

– Jeg er tilfreds med at driftsbudsjettet for 2015 er foreslått styrket i tråd med Forsvarets langtidsplan. Dette gir en forutsigbarhet som i seg selv bidrar til effektiv drift av Heimevernet, sier generalmajor Tor Rune Raabye.​

Betydning for våre 241 HV-områder

Aktivitetsnivået i Heimevernet styrkes i 2015. Allerede i 2014 når Heimevernet målsettingen i langtidsplan om å gjennomføre årlig trening for minimum 62 prosent av områdestrukturen. Denne positive utviklingen videreføres for HV-områdene og alt befal vil gjennomføre befalstrening i 2015. Områdene som får trent i 2015 vil få trene mellom tre og syv dager.

Betydning for våre 15 innsatsstyrker

Innsatsstyrkene skal videreføre et så høyt trenings- og øvingsnivå som mulig innenfor budsjettets rammer. Regjeringen viderefører den ekstraordinære satsingen på fem utvalgte innsatstropper i henholdvis Derby, Bjørn West, Rype, Claymore og Ida & Lyra fra 2014. Disse troppene skal også i 2015 trene 25/30 dager, mens resten må også neste år trene noe redusert, 15/20 dager.

Kompetansefokus

Kurs- og kompetanseutviklingen er ønsket styrket betydelig for vernepliktig befal og spesialister i Heimevernets organisasjon, melder Forsvarsdepartementet. 

Samlet skal tiltakene ytterligere forbedre Heimevernets operative evne.

– I tråd med langtidsplanen for Forsvaret ønsker regjeringen å videreføre satsingen på Heimevernet. I 2015 foreslår regjeringen å forsere den planlagte styrkingen av budsjettet til Heimevernet med 27,5 millioner kroner, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.


Følger de økonomiske forutsetningene

– Jeg er tilfreds med at forsvarsbudsjettet følger de økonomiske forutsetningene i den gjeldende langtidsplanen, sier sjef for Forsvarsstaben, generalløytnant Erik Gustavson til forsvaret.no.

I tillegg til den reelle styrkningen, gir effektivisering internt i Forsvaret rom for å prioritere noe økning i aktivitetsnivået. Investeringsandelen er midlertidig styrket med 799 millioner kroner for å sikre kjøpet av nye kampfly. Det er i 2015-budsjettet satt av over 3 milliarder kroner til anskaffelse av nye kampfly F-35 og utvikling av Joint Strike Missile.

Nøkternt og stramt 

– Alt i alt er dette et nøkternt og stramt, men realistisk budsjett. Men jeg vil understreke at utfordringene knyttet til reaksjonsevne, utholdenhet og dybde i strukturen vi har pekt på i arbeidet med videreutviklingen av Forsvaret, ikke vil bli løst i 2015, sier Gustavson.

Disse utfordringene vil bli grundigere behandlet i gjennomføringen av forsvarssjefens fagmilitære råd. Denne skal lede fram til et helhetlig og tydelig råd for den videre utviklingen av Forsvaret.

Økt aktivitet likevel 

Budsjettet legger opp til en fortsatt høy operativ aktivitet i året som kommer. Den planlagte økningen av aktiviteten i Hæren og Heimevernet følges opp, og aktivitetsnivået i Sjøforsvaret og Kystvakten videreføres.​
Publisert 8. oktober 2014 17:52..