HVs utrykningssoldater

Utrykningstroppene gir områdene handlefrihet til aktive og reaktive mottiltak. Med tunge våpen som 84mm rekylfri kanon (RFK) og 12,7 mm materiellødeleggelsesrifler (MØR), er de sjefens ubundne reserve.
​Dette er vernepliktige soldater som etter avtjent førstegangstjeneste er satt i beredskap i HV. De er oppsatt med mye av den samme våpen kapasiteten som våre innsatsstyrker har.

Hurtig reaksjon

Utrykningstroppen skal selvstendig, eller sammen med en objektsikringsstyrke, forsterke et allerede sikret objekt med kapasitetene statiske vaktposter, observasjonspost (OP) og beredskapsstyrke. 

Styrken opererer som regel som tropp, men oppklaringslaget de har opererer ofte på egen hånd i situasjoner der det trengs oppklaring eller øyne på målet før hovedstyrken kommer. UTR-troppen må allikevel sees i sammenheng med resten av Heimevernet, der samvirke imellom troppetypene er veien til suksess.

Sammenslåing av tropper

Områdestrukturen er organisert i nøkkelpunktområder, utrykningsområder, objektsikringsområder og overvåknings- og kontrollområder. Heimevernets troppetyper kan allikevel ikke sees på som enkeltstående kapasiteter. De ulike troppene slås sammen til en oppdragsorganisert avdeling for de oppdrag som skal løses.

For å gi sjefen mulighet til å utnytte tidlig varsling fra overvåknings- og kontrolltropper til sin fordel, vil det være behov for styrker til aktive mottiltak. Dette kan innebære å forsterke objektsikringen på viktige objekter, kontrollere noe som er observert, samt reagere offensivt med maktmidler mot mistenkelig eller direkte fiendtlig virksomhet. Her vil URS-troppene kunne brukes som mottiltak, og vil være en viktig ressurs for en militær sjef i en skarp situasjon.

Landsdekkende

Historisk sett har Forsvaret og Heimevernet vært innrettet mot et fiendebilde representert ved en annen stat eller nasjon. Dagens risikobilde, og risikobildet i overskuelig fremtid, kan gi oss motstandere også fra miljøer basert på ideologi eller gruppetilhørighet. 

Alle avdelinger i HV må kunne forholde seg til forskjellige situasjoner. Dette kan spenne fra en krisepreget situasjon hvor ingen motstander er identifisert, til situasjoner hvor krigshandlinger pågår.

En mobil avdeling

Utrykningsområdene er mobile avdelinger. Området består av områdestab, en stabstropp og tre til fire utrykningstropper. I forhold til andre HV-områder er de forsterket med MØR–lag og 84mm kanonlag. I tillegg har alle Heimevernets innsatsstyrker egne innsatstropper med mer treningstid og høyere ambisjonsnivå.

Ambisjonsnivå/treningsmål

• Selvstendig eller sammen med en objektsikringsstyrke, forsterke et allerede sikret objekt med statiske vaktposter, observasjonsposter (OP) og beredskapsstyrke​
• Selvstendig, eller sammen med andre, gjennomføre isolering
• Selvstendig kunne innbringe personell som overgir seg eller som utgjør en lav trussel
• Selvstendig under alle forhold, gjennomføre bakhold og ildoverfall

Enkeltsoldaten som del av:


Geværlaget
Hva skal så soldatene i de respektive lagene i en URS-tropp kunne? Tar vi geværlaget først, så er kortversjonen at de skal kunne gjennomføre en taktisk forflytning til fots og på kjøretøy, inngå som en beredskapsstyrke, gjennomføre streifpatruljer, forberedt og hurtig stillingsbesettelse, etablere og drifte en vaktpost, bringe inn personer som utgjør en lav trussel, og kunne rive seg løs fra en motstander med ild og bevegelse. 
 
Oppklaringslaget
«Jegerlaget» i utrykningstroppen. Sjefens øyne og ører ute i hans tildelte teig. Disse skal i tillegg til mye av det samme som geværlaget, også gjennomføre oppklaringspatruljer og kontaktpatruljer, samt etablere og drifte skjulte og åpne observasjonsposter. De skal også gjennomføre taktisk forflytning som lag og par til fots og oppsatt på kjøretøy.

MØR-laget
MØR-personellet skal i tillegg til mye av det samme som både gevær- og oppklaringslaget, først og fremst brukes til oppdrag der en utnytter våpenets kapasiteter (for eksempel bekjempelse) både i lyse og i mørke.

Kanonlaget
Soldatene her skal også kunne mye av det samme som geværlaget, men først og fremst brukes de  til oppdrag der en utnytter våpenets kapasiteter.  ​
Publisert 8. oktober 2014 14:45..