Heimevernet øver i Oppland og Lillehammer by

I perioden 13. – 16. juni vil Heimevernet sette sitt preg på Lillehammer med Øvelse Oppland. Øvelsen vil involvere ca. 500 heimevernsoldater.
De vil ha fokus på HV sine militære kapasiteter og evne til å beskytte viktige sivile samfunnsfunksjoner. Bybildet i Lillehammer kan derfor bli eksponert for soldater med våpen og militære kjøretøyer i et par dager mens øvelsen pågår.

Øvelsen fokuserer på militærere operasjoner i en situasjon preget av krise og væpnet konflikt. Øvelsesscenarioet er lagt opp slik at politiet (Gudbrandsdal Politidistrikt) ber om håndhevelsesbistand i henhold til den såkalte Bistandsinstruksen, men ettersom øvelsen skrider fram vil scenarioet bli slik at Beredskapsloven slår inn, der bl.a. paragraf tre gir Forsvaret utvidete fullmakter.

– Heimevernets sentrale oppdrag er å beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner, men øvelsen vil også rette fokus på Heimevernets evne til offensive operasjoner, sier oberstløytnant Per-Ivar Norman, sjef for HV-05.

To lokale HV-områder deltar i denne øvelsen sammen med HV-05s innsatsstyrke Grebe.To lokale HV-områder deltar i denne øvelsen sammen med HV-05s innsatsstyrke Grebe.

De to lokale HV-områdene er Dovre og Sør-Gudbrandsdal, der Dovre Heimevernsområde vil bli gitt den mest intense øvingen sammen med innsatsstyrken. Hensikten med Øvelse Oppland er å stadfeste og å videreutvikle HV-05 sin operative evne til å håndtere skarpe situasjoner i eget kommandodistrikt.

– Det viktigste målet med øvelsen er å øve Heimevernets evne til å lede og koordinere militær innsats, samt evnen til å beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner enten det er som bistand til politiet eller i en mer alvorlig krisesituasjon der vi med militære maktmidler er gitt større fullmakter, poengterer oberstløytnant Norman.

Innsatsstyrken og de to heimevernsområdene vil foreta oppsetning i egen leir og forflyttes til øvelsesområdet som i hovedsak blir den nordlige del av Lillehammer kommune. Det kan derfor bli noe militær trafikk langs de viktigste vegene i området. Lettere militære kjøretøyer og soldater med personlig bekledning og utstyr vil bli synlig i Lillehammer by, spesielt torsdag 13. og fredag 14. juni, da en viktig del av øvelsen vil foregå ved Statens Hus i Lillehammer.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktinfo:

Sjef HV-05, oberstløytnant Per-Ivar Norman, tlf: 6240 8201, mobil: 48892409

Eller:

Operasjonsoffiser, major Hans Halvor Delphin, tlf: 6240 8230, mobil: 99222442

Publisert 18. desember 2014 19:04..