Heimevernet trenger deg

Mange lokalsamfunn har engasjert seg i å bevare Heimevernet på dagens nivå, men det samme engasjementet gjenspeiles ikke når ansatte blir innkalt.

Heimevernets (HV) lokaliseringer og bemanning er til stadighet gjenstand for diskusjon. Sist i forbindelse med forsvarssjefens fremlagte anbefaling til fremtidig struktur i Forsvaret. Anbefalingens konsekvenser for HV medførte at mange lokalsamfunn engasjerte seg for å bevare HV på dagens nivå. Mange stortingsrepresentanter uttalte motvilje til personellreduksjoner i HV.

Andre får ta «belastningen»

Det store engasjementet for å beholde mest mulig HV, gjenspeiler seg dessverre ikke i samme grad når egne kvinner og menn blir innkalt for å bli soldat i det samme HV. Da søkes det i stor skala om å få fritak. Noen søknader er relevante, begrunnet med beredskapsplaner i krise og krig. Men langt de fleste søknader begrunnes med ulemper for daglig drift i virksomheten.

Selv om mange selvfølgelig har en travel og viktig hverdag på sine arbeidsplasser, hjemler ikke det et generelt fritak fra å være i HV. For helt spesielle situasjoner kan HV innvilge utsettelse for en enkeltstående HV-øvelse.

De som gjorde det brukbart på skolen, de som har en rimelig god fysisk form (god helse) og som også har plettfri vandel. Det er blant dem vi finner de som gjennomfører førstegangstjeneste og som dermed kan benyttes i HV etterpå. De bør bære sin uniform med stolthet.

"Hvem er denne heimevernssoldaten som vi alle ønsker å ha flest mulig av? Jo, han, eller hun, er utvalgt blant de beste kvinner og menn.""Hvem er denne heimevernssoldaten som vi alle ønsker å ha flest mulig av? Jo, han, eller hun, er utvalgt blant de beste kvinner og menn."

HV trenger kompetansen

For at HV skal være det vi vil, nemlig en avdeling som er i stand til å verne, vokte og ikke minst virke der vi bor og der verdiene våre skapes, ja da må soldatene også besitte nødvendig kompetanse og de egenskaper som kreves. Selv om minstekravet til de fleste er å inneha grunnleggende soldatferdigheter, må HV eksempelvis også ha leger, sykepleiere, politi, skippere og andre med maritim utdanning til sine oppsetninger. Det kreves også en stor andel av personell som er gitt militær lederutdanning.

Kombinasjonen av vernepliktige/tjenestepliktige gutter og jenter i ulik alder, varierende sivil/militær kompetanse og gode lokalkunnskaper på både sjø og land – satt sammen i system – gir den særegenhet og styrke som gjør HV til det vi vil det skal være. En sikkerhet og trygghet som er der, og som på kort varsel kan påkalles når det trengs.

Jeg jobber i Vernepliktsverket med hovedansvar for å tilføre HV det personellet de anmoder om. Det er med erfaringer fra dette arbeidet jeg vil påpeke den stadig økende tendens til motvilje i firmaer og administrasjoner for å stille egne ansatte til disposisjon for HV. Med dagens volum i soldatproduksjon har det begynt å bli en utfordring å skaffe HV nok kvalifisert personell som også bor der HV trenger dem.

Jeg ber derfor alle om å bidra til at vi kan få det HV som vi alle vil ha.

Det er en utfordring å skaffe Heimevernet nok kvalifisert personell som bor der Heimevernet trenger dem.Det er en utfordring å skaffe nok kvalifisert personell som bor der Heimevernet trenger dem.

Publisert 18. desember 2014 18:58..