Heimevernet undersøker alvorlig hendelse

Lørdag måtte seks HV-ungdommer på øvelse i Hengsvann skyte- og øvingsfelt ved Kongsberg søke dekning mens de oppholdt seg i et område der en annen HV-avdeling drev skarpskyting.
​Heimevernet (HV) undersøker nå omstendighetene rundt hendelsen samtidig som alle berørte og ungdommenes foreldre følges aktivt opp.

Fredag 31. oktober til søndag 2. november gjennomførte Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 (HV-02) en trening for HV-02s ungdomstjeneste i Hengsvann skyte- og øvingsfelt. Hensikten med treningen var blant annet å lære seg utholdenhet i felt over flere døgn og ble ledet av befal i HV-02.

Lørdag var også en avdeling fra innsatsstyrke Gunnerside i Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03 (HV-03) på skarpskyting med maskingevær MG-3 i skyte- og øvingsfeltet. Ca. kl. 10 søkte laget med de seks ungdommene dekning ettersom de oppfattet situasjonen som farlig. HV-ungdommen klarte fra sin dekning å varsle egen øvingsledelse, som fikk stanset skarpskytingen. Ingen ble fysisk skadet.

Oppfølging

Ungdommene ble deretter transportert bort fra feltet. De fikk mulighet til å ringe hjem samt avbryte øvelsen dersom de ønsket det. HV stilte også med en feltprest, som la til rette for og gjennomførte en grundig «debrief» for alle ungdommene og øvingsledelsen.

En av ungdommene valgte å reise hjem lørdag kveld. Resten av laget valgte å fortsette øvelsen.

Også innsatsstyrke Gunnerside gjennomførte to «debriefinger» lørdag for involvert personell.

Ledelsen i HV-02 inviterte også ungdommene og deres foreldre til et møte mandag for å gjennomgå hendelsesforløpet og svare på spørsmål, og samtlige ungdommer og de fleste foreldrene møtte opp.

Undersøkelseskommisjon

Generalinspektøren for Heimevernet ser alvorlig på hendelsen og har nedsatt en undersøkelseskommisjon som skal avgi sin rapport 16. januar. Kommisjonen skal blant annet bringe på det rene hendelsens art og omfang, hendelsesforløp og årsak. Kommisjonen ledes av major Guttorm Bentdal ved HV-skolen på Dombås. Den skal også uttale seg om hva som kan gjøres for å avverge liknende situasjoner i fremtiden. 

HV har også inntil rapporten foreligger iverksatt umiddelbare tiltak overfor samtlige HV-distriktssjefer og skolesjefer rundt temaet sikkerhet knyttet til aktivitet i et skyte- og øvingsfelt. Også Forsvarets havarikommisjon er informert om hendelsen og er enig i at HV selv undersøker denne.

Ros

Sjefen for HV-staben (Elverum), brigader Ivar Halset, understreker at HV ønsker å være mest mulig åpen rundt denne beklagelige og ubehagelige hendelsen. – Heldigvis gikk det bra med ungdommen og jeg vil rose HV-ungdommens ledelse for måten de fulgte opp sine berørte.

– Forsvaret skal selvsagt lære av det som skjedde. Dette handler derfor vel så mye om sikkerhet, nemlig å unngå personskader og traumatiske hendelser for fremtiden. Spesielt sjefer på alle nivå må være årvåkne og bevisst rundt det å planlegge og utøve vår virksomhet sikrest mulig. Forsvarets aktivitet skal ikke gå på akkord med sikkerheten, poengterer brigader Ivar Halset.​
Publisert 5. november 2014 19:07..