Hva innebærer det å trene

– Mitt ønske er at vi i Heimevernet hadde tydelige målkrav også knyttet til kvantitet på den enkelte trening, skriver områdesjef Terje Randem.

Heimevernsbladet nr. 3/2012 har fokus på trening. Generalinspektøren forteller at treningsinnholdet er helt avgjørende for operativ effekt. Ministeren forteller oss at vi skal drive målrettet og spesifikk trening. Fra planavdelingen i HVST skrives det om kvalitetstrening av HV-områdene.

Jeg vil innledningsvis poengtere at jeg i min videre argumentasjon holder innsatsstyrken utenom.

Alle de nevnte artikler har, slik jeg ser det, riktig perspektiv og gode intensjoner. Det er god lesning, men allikevel skulle jeg ønske meg den tydeligheten vi er så opptatt av i Forsvaret.

Våre måltall for trening er alt annet enn tydelige før vi definerer hva trening er også i omfang (les: antall dager til rådighet).

Det blir et demokratisk problem dersom politiske beslutningstakere eller befolkningen tror man har en trent og tilgjengelig ressurs når dette ikke er riktig.

Jeg ønsker meg en tydelighet på hva man legger i å trene 50 prosent av styrken.

Har man trent når HV-området møtes to eller tre dager, eller har man da vært samlet?

Hva er det som skal til for at man har trent, hvilket demokratisk behov har beslutningstakerne og befolkningen i forhold til kvaliteten på ressurser samfunnet har eller ikke har?

Litt omskrevet er jeg som områdesjef og innbygger redd for at vi kan få et HV som når et måltall, men egentlig har trent som Olaf Tufte gjør det i reklamen for Møllers tran. I reklamen sier Olaf: ”Det nytter ikke å ta snarveier om man vil oppnå noe.”

Jeg er redd det er en snarvei å hoppe over definisjon av trening også i mengde.

Kvalitet kan endre behovet for tid, men kvalitet stiller også betydelige krav til kvantitet.

Mitt ønske er at vi i Heimevernet hadde tydelige målkrav også knyttet til kvantitet på den enkelte trening.

Som områdesjef ville dette gitt meg et bedre utgangspunkt for en noe lengre horisont for progresjon.

Det ville gi mine befal og soldater økt motivasjon, høynet deres mestring og opplevelse av å være en troverdig aktør for samfunnet.

Som innbygger har jeg behov for å vite om disse 50 prosent av Heimevernet faktisk har hatt tid til å kunne trene den kvalitet som omtales i Heimevernsbladet og at de gjør det hvert annet år.

To dagers «trening» er for meg en samling, og kan ikke kalles trening. Dersom denne type samlinger gir måloppnåelse i målekortet og vi sier oss fornøyd med det, er det min klare oppfatning at vi får et dårligere Heimevern. Heimevernet blir ikke det Norge har behov for og befolkningen tror de har som en gripbar ressurs.

Nå skal jeg ikke undervurdere det faktum at noen sitter på en pengesekk, jeg skal heller ikke påberope meg mer kunnskap enn de aktørene som har bestemt og bestemmer. Det finnes et sett av faktorer jeg sikkert kan angripes for å ha oversett. Det er heller ikke vanskelig å argumentere for et annet syn enn områdesjefens. Til tross for dette har jeg et magert krav om tydelighet som bør kunne besvares.

Hva skal til i mengde for at HV skal definere en aktivitet som områdetrening?

Publisert 20. mars 2013 15:21..