Må kjenne hverandre

- At politiet har kunnskap om Forsvarets ressurser, kan være avgjørende ved fremtidige kriser eller katastrofer.

– Jeg ønsker å ha en lav terskel for å be Forsvaret om bistand når dette er nødvendig for å sikre samfunn og borgere i politidistriktet, poengterte politimester i Sør-Trøndelag.– Jeg ønsker å ha en lav terskel for å be Forsvaret om bistand når dette er nødvendig for å sikre samfunn og borgere i politidistriktet, poengterte politimester i Sør-Trøndelag.

Dette var et av hovedpoengene til politimester Nils K Moe da han møtte grunnfjellet i Heimevernet i Midt-Norge, områdesjefene og troppsjefene i innsatsstyrken.

Områdesjefene fikk høre en engasjert politimester som la vekt på det gode samarbeidet med Forsvaret i landsdelen. – Jeg ønsker å ha en lav terskel for å be Forsvaret om bistand når dette er nødvendig for å sikre samfunn og borgere i politidistriktet, poengterte politimester i Sør-Trøndelag.


Godt samarbeid

Politiet og HV har gode erfaringer i Sør Trøndelag. Politimesteren trakk frem leteaksjon etter savnet hundekjører i Oppdal vinteren 2010 og transportbistand under flommen i Holtålen høsten 2011 som gode eksempler. Øvelser, særlig øvelse NIDAROS har også vært en viktig arena for kontakt og gjensidig læring.

Politimesteren uttrykte klare intensjoner og ønsker for samhandling med Forsvaret i fremtiden.

– Vi må rett og slett heve kunnskapen om hverandres ressurser; menneskelige og materielle, uttalte Moe.


To hovedtyper av bistand

Politimesteren var opptatt av å skille mellom alminnelig bistand, som Operativ bistand i forbindelse med ulykker, naturkatastrofer og lignende situasjoner og bistand til fjerning av eksplosiver. Rutinene er da en formell anmodning om bistand fra politiet til FOH.

Den andre hovedformen er håndhevelsesbistand, som ettersøking og pågripelse av farlige personer når det er nødvendig for å avverge nærliggende fare for noens liv eller vakthold og sikring ved fare for anslag. Anmodningen skal her rettes fra politimester gjennom Politidirektoratet og justis- og beredskapsdepartementet som skal foreta en nærmere vurdering før den sendes til Forsvarsdepartementet.

– GIHV møtte områdesjefene og troppsjefene i innsatsstyrken under årets første IO-møte hos HV-12.– GIHV møtte områdesjefene og troppsjefene i innsatsstyrken under årets første IO-møte hos HV-12.

Politimesteren avsluttet orienteringen med to ønsker på vegne av egen etat.

– Jeg ønsker vi kan lære av den bevissthet Forsvaret har om beredskap og sikkerhet, og jeg ønsker å benytte Forsvarets øvingsområder/skytefelt for trening av egne mannskaper.
Grunnloven § 99

  • Instruks om Forsvarets bistand til politiet
  • Instruks om sikring og beskyttelse av objekter ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig
  • Samarbeidsavtaler mellom politiet og Forsvaret om bistand til politiet
  • Publisert 18. desember 2014 19:08..