Mer kompetanse til Heimevernet

KOMPETANSE: Heimevernets unike militære krysskompetanse kommer fra mange ulike hold og karriereløp. Kompetansen som offiserene og soldatene i Hans Majestet Kongens Garde (HMKG) besitter, står høyt på ønskelisten i Oslo.
​Støttetroppene til Innsatsstyrke Derby i Oslo og Akershus heimevernsdistrikt (HV-02) var nylig på Hengsvann ved Kongsberg for helgetrening. Enkeltmannsferdigheter som skyting stod i fokus. Vi tok en prat med en av de nye i sanitetstroppen under en av pausene på skytebanen.

Gardens dag

Den nye sanitetstroppsjefen, løytnant Siv Stornes, er på sin første øvelse med Derby. Øvelser har hun vært med på før – i Luftforsvaret og sist i Hæren i HMKG. I sommer hadde hun sine siste arbeidsdager som fulltidsansatt i Forvaret, da nettopp i HMKG, populært kalt Garden. Der deltok hun da på et planleggingsmøte i forbindelse med Gardens Dag 2014. 

På det samme møtet deltok også sjefen og personelloffiseren i hovedstadens innsatsstyrke Derby. Da det kom frem at løytnanten skulle slutte, var ikke offiserene sene med å benytte muligheten - over bordet kom tilbudet: «Har du vurdert innsatsstyrkene?»

– Jeg visste jo jeg ville bli overført til Heimevernet for beredskap da jeg sluttet i Garden. Da var det to muligheter; områdestyrken eller innsatsstyrken. Jeg fikk noen overtalelsestelefoner gjennom sommeren før jeg bestemte meg, innrømmer Stornes.

Innsatsstyrkene i Heimevernet er et deltidsverv for de som vil og kan trene utover de 6 til 9 dagene som vernepliktsloven kan kreve per år etter førstegangstjeneste eller befalsutdanning. Soldater eller offiserer stiller sin militære kompetanse til disposisjon i inntil 30 dager per år - og ved alarm. Denne ordningen er unik i samfunnsøkonomisk sammenheng, og fører til et langt mer operativt og kompetent heimevern. Det gjør også at all den tid og ressurser Forsvaret har investert i mennesker og kompetanse blir vedlikeholdt gjennom øvelser og ved at de fortsatt står i beredskap og stilles til disposisjon for samfunnet vårt ved krise eller krig. Dette selv om man har gått over til en sivil yrkeskarriere.
 


Et unikt kompetansemiljø

Siv forklarer at hun ble møtt av et stort engasjement og det hun selv beskriver som et høyt faglig nivå i innsatsstyrken. Vi spurte henne hva hun tar med seg til Heimevernet fra utdannelsen i Luftforsvaret og tjenesten i Garden: 

– Jeg har bakgrunn fra både lag, tropp og stab og vil nok ta med meg fokuset på struktur. Det siste er jo særlig fra Garden. Alle må vite hva de skal gjøre. Jeg har sagt flere ganger i løpet av denne øvingshelgen at jeg forventer «ordning og reda». Ikke i den forstand at jeg forventer at uniformen strykes, men at alle har utstyrskontroll. 

Nå jobber hun med å få full kompetanseoversikt i troppen, slik at karriereplaner og videre kursing av soldatene kan planlegges mellom øvelsene i tiden fremover. Sanitetstroppen består av personell med unik krysskompetanse, de fleste har militær bakgrunn kombinert med sivil sykepleier eller legestudier.

– Fokus på beredskapsoppgaven vår og hvor raskt sanitetstroppen kan være klare vil helt klart være hovedfokuset mitt. Det er gardegenet som snakker når jeg sier at det er drilling som gjelder. Vi skal fortsette å være faglig sterke og vi skal bare bli bedre. Men, samtidig er det viktig å ikke «bruke opp» frivilligheten hos soldatene. Det at hele innsatsstyrken nå er samlet i det nye flerbruksbygget på Lutvann tror jeg vil bidra til at styrken blir bedre og mer samkjørte. Det vil bli mer likhet mellom troppene og deres rutiner når alt er samlet under samme tak, understreker sanitetstroppsjefen.

Arbeidsgiveren

Siden i sommer har Siv hatt en sivil jobbkarriere. Arbeidsgiveren og sjefen hennes er informert om at hun har skrevet kontrakt med Heimevernets innsatsstyrke i hovedstaden: – Nå gjelder det å overbevise dem om jeg blir en god arbeidstager – og kanskje enda bedre – ved å være med i Derby. Forhåpentligvis vil de få dra nytte av både ledertreningen og ledererfaringen jeg får i innsatsstyrken, legger hun avslutningsvis til med et smil.
 

Løytnant Siv Stornes

Nåværende jobb: Sivilingeniør i Ragn Sells og troppsjef i Innsatsstyrke Derby
Tidligere jobb: Ass S-3 i Hans Majestet Kongens Garde (HMKG)
Utdannelse: Artillerist fra Befalsskolen for Luftforsvaret, sivilingeniør fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås og en bachelor i psykologi fra NTNU​​
Publisert 23. november 2014 22:32..