Øvelse NIDAROS er vel i havn

Øvelse Nidaros, som ble gjennomført i Trøndelag denne uken, tok samvirke og samhandling på mellom politi og heimevern på alvor
1200 heimevernssoldater og politi trente sammen for å bli bedre i stand til hurtig reaksjon, og samhandling når situasjonen måtte kreve det. Siste gang en slik øvelse ble gjennomført i trønderfylkene var i 2010.

– Fullskalaøvelser som denne burde imidlertid være en årviss prioritert aktivitet, og bør i enda større grad enn denne gangen favne alle etater og organisasjoner som har en rolle i beredskapsarbeid, oppsummerer oberst Ebbe Deraas, sjef HV-12.

 – Jeg opplever en sterk vilje hos både Politi og Forsvar til å utvikle vårt samvirke og vår samhandling.

 


Oberstfullmakt

Stabssjef Torkjel Rendal fra Sør-Trøndelag Politidistrikt uttalte under øvelsens ”hot washup” at vi var kommet langt med økt forståelse for hverandres måte og operere på. Et viktig moment under øvelsen var å øve på planprosesser med hensyn til bistandsintstruksen og fremsending av bistandsanmodninger fra Politiet om støtte fra HV. 

– Utfordringen nå ligger i å få større tempo på disse prosessene med spesifikke anmodninger. – Helst ville jeg ha hatt en generalfullmakt på å kunne be om støtte fra Forsvaret, påpekte stabssjefen fra politiet. En slik generalfullmakt på støtte fra Forsvaret kan være en utfordring å få på plass. Men sjef HV-12 kunne love en ”oberstfullmakt” fra heimevernet i Midt-Norge.
 

Medisinen er klar

Underavdelingene i HV-12 og støttende avdelinger kunne også oppsummere øvelsen med å slå fast at de fleste øvingsmålene ble nådd, men at det ofte er utfordringer med å få tilstrekkelig treningsutbytte ned på lags og enkeltmannsnivå. Flere av områdesjefene fremhevet veilederfunksjonen og evalueringsteamene som viktige for læringsutbyttet. 

Et av øvelsens mest sentrale moment var forholdet til politiet, både på stridsteknisk nivå, og innen stabsarbeidet ble det gjennomført et lite stykke nybrottsarbeid og noen utfordringer ble avdekket. Stabssjef Reindal fra Politiet oppsummerte løsningen på følgende måte: Medisinen er mer øvelser og mer samhandling.


Publisert 18. desember 2014 19:55..