Øvelse «TYR»

OSLO: Nesten halvannet år etter terrorangrepet 22. juli 2011 ble Stortinget igjen sikret av Heimevernet. Denne gangen under øvelse Tyr.

I samarbeid med politiet sikret soldater fra Heimevernets områdestruktur Stortinget, Justisdepartementet og Oslo Lufthavn, Gardermoen.

Terrortrusler

Tidlig tirsdag 23. oktober mottok politiet terrortrusler mot ulike objekter i Oslo sentrum. Væpna politistyrker ble raskt sendt ut til objektene, samtidig som Forsvaret ble anmodet om å støtte. Klokken 12.30 rykket Hans Majestet Kongens Garde og Heimevernet ut for å overta objektene.

– Det er flere år siden vi trente på enkelte av de mange og sentrale objektene i vårt distrikt. Områdesjefene som leder de lokalt rekrutterte HV-soldatene ble endelig gitt muligheten til å trene på å beskytte disse viktige objektene. Dette styrker beredskapen og muligheten til å reagere raskt, fastslår NK og stabssjef i Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02, oberstløytnant Per Olav Vaagland.

Forberedt

Samarbeid har vært viktig under øvelsen, og områdesjef for Sentrum HV-område Frank Roland Tingeidet var midtveis i øvelsen fornøyd med samspillet mellom HV og politiet.

– Samarbeidet med politiet går bedre og bedre. Vi har ikke hatt noen store problemer, men det har vært noen nødvendige avklaringer. Noe som er helt naturlig, sier han.

Stabssjef Vaagland supplerer i etterkant av øvelsen: – Samarbeidet med politiet gikk meget godt. Den gode tonen er et utslag av at man i Oslo og Akershus satser på jevnlig samarbeid gjennom hele året, både fra HVs og politiets side.

Soldatene i Sentrum HV-område har i forkant visst lite om hva som skulle foregå under øvelsen, noe som er bevisst.

– Dette er en øvelse for å se hvor godt forberedt vi er. Vi føler oss klare dersom det skulle skje en lignende reell situasjon. Vi forholder oss til planverket, men det er enkelte ting som må jobbes med også der, sier områdesjef Tingeidet.

Synlig

Ved Stortinget og Justisdepartementet holdt både politiet og HV-soldater vakt den første dagen. Heimevernet tok over vaktholdet på dag to, og Heimevernets soldater var godt synlig i bybildet til de avsluttet oppdraget torsdag morgen.

– Hovedinntrykket er at de fleste av soldatene var fornøyd med øvelsen. Jeg var selv ute på objektene i Oslo og fikk et meget positivt inntrykk av innsatsviljen og profesjonaliteten hos våre soldater, roser oberstløytnant Vaagland.

Lærdom

I etterkant av øvelsen har det kommet noen negative tilbakemeldinger på transport- og forsyningstjenesten.

– Dette kan være en konsekvens av at det var manuelt arbeid på dette feltet. Normalt gjøres dette av distriktsstaben, men under denne øvelsen ble forsyningstjenesten utført av stabsområdet. Det er de som har utøvende ansvar for transport- og forsyningstjeneste når de settes opp. Og de må jo, som andre avdelinger, gis sjansen til å prøve og feile, sier Vaagland.

Distriktet har gjort god lærdom av øvelsen, spesielt med tanke på stabsområdet.

– HV-02 må satse mer på å øve stabsområdet. Her finner vi viktig understøttelse av operasjoner. Forbedringspotensialet ligger i samband og forsyningstjeneste. Ansvaret for forbedring ligger ikke på den enkelte K2IS-soldat eller forsyningssoldat – det ligger på distriktsstaben, påstår Vaagland.

En vei å gå

Han mener at det er et stort forbedringspotensial i å fremme hurtige bistandsanmodninger mellom politiet og Forsvaret.

– Politiets kommentarer etter endt øvelse tydet også på dette. Men jeg tror nok at vi har en vei å gå internt i Forsvaret også, sier han.

Vaagland understreker at HV-02 er glade for å få delta på øvelse Tyr.

– Jeg tror at vi bør tilstrebe å få med HV på alle typer sivile krise- og katastrofeøvelser hvor Forsvaret kan ha en støttende rolle, avslutter han.


FAKTA OM ØVELSEN:

  • Øvelse Tyr er politiets årlige beredskapsøvelse. Årets Tyr var en anti- og kontra-terror-øvelse. 
  • Scenarioet bygget på et forhøyet trusselnivå, behov for objektsikring, hendelser relatert til luftfart, terror og gisseltaking.
  • Sikringen av objektene ble ledet av politiet i samspill mellom objekteier og andre bistandsressurser. 
  • Forsvaret deltok med Hans Majestets Kongens Garde og Heimevernet. I tillegg ble helikopter, luftovervåkingssenter, kampfly, krisestaber i departementet, forsvarsstab og Forsvarets operative hovedkvarter stilt til rådighet.
  • Heimevernet deltok med cirka 800 soldater inkludert fast ansatte.
  • Stabsområdet, militærpolitiområdet, Sogn HV-område, Sentrum HV-område, Ullensaker HV-område, Garderfjell HV-område og Gardermoen HV-område deltok. I tillegg var et element fra Nesodden og Frogn HV-område med.
Publisert 26. februar 2014 20:32..