Stor-øvelse i Midt-Norge

Trøndelag Heimevernsdistrikt gjennomfører øvelse Nidaros 12. - 19. april. Målet er å øve Forsvaret, sivile beredskapsorganer og Politiet i samvirke og behandling av en økt trusselsituasjon. 1200 personer deltar totalt.

Øvelse Nidaros 2013 er en regionøvelse som er fastsatt i Forsvarssjefens øvingsdirektiv.

Hensikten med øvelse Nidaros 2013 er å øve de militære kapasitetene (staber og avdelinger) på alle nivå i henhold til forsvarssjefens operative krav.

Deltakelse fra Politiet
Øvelsen skal bidra til å videreutvikle det sivil-militære samarbeidet i Trøndelag. Hovedstyrken kommer fra HV-12 og Innsatsstyrke Heron fra HV-14. I tillegg deltar Politiet med en rekke mannskaper på taktisk nivå.

Øvelse Nidaros 13 er en styrt øvelse hvor taktisk og stridsteknisk nivå gis muligheter til å øve sine kapabiliteter opp mot målbilde for den enkelte kapasitet. Sivilt/militært samarbeid skal øves lokalt og på distriktsnivå.

Aktivitet i Nord- og Sør-Trøndelag
Øvelse Nidaros vil foregå i begge trøndelagsfylkene. Operasjonsperioden vil i hovedsak være 14. – 19. april.  Hovedvekt av aktivitet vil være i områdene Trondheim – Malvik – Stjørdal, samt områdene Levanger-Verdal-Steinkjer.  I tillegg kan områder rundt Frosta-Inderøy også bli berørt av øvingsaktiviteten.

Publisert 26. april 2013 10:51..