Terrortrussel varslet

Etter PST terrorvarsel i dag, har Politiet nå en tett dialog med Forsvaret. Heimevernet vil kunne bistå Politiet på kort varsel ved behov.
På lik linje med Politiet er Heimevernet landsdekkende og kan hurtig mobiliseres for skarpe operasjoner i en tilspisset situasjon. Det er opp til Politiet å vurdere når Forsvarets kapasiteter skal settes inn i fredstid. Dersom Politiets anmoder om bistand kan Heimevernet på kort tid stille med inntil 45 000 soldater på landsbasis. En eventuell anmodning om håndhevelsesbistand må ha politisk godkjenning. 

Terrortrussel varslet i dag

PST mottok nylig informasjon om at personer med tilknytning til en ekstrem islamistisk gruppe i Syria kan ha til hensikt å gjennomføre en terrorhandling i Norge. Dette er en type informasjon som PST av og til mottar fra samarbeidspartnere, men som ofte viser seg ikke å stemme etter at vi har gjort de undersøkelser vi kan gjøre for å avkrefte eller bekrefte informasjonen, forklarte PST-sjef Benedicte Bjørnland.

I PST sin innledende undersøkelser i denne saken, ble imidlertid informasjonens troverdighet styrket. PST har også opplysninger som tyder på at en eventuell terrorhandling mot Norge er planlagt gjennomført innen kort tid - antakelig dreier det seg om få dager.

PST har ingen informasjon om hvem, hvordan, hvilket mål eller på hvilken måte et slikt eventuelt angrep er planlagt gjennomført.

Situasjonen nå er at PST arbeider med å få verifisert informasjonen de har mottatt i nært samarbeid med Etterretningstjenesten. Felles kontraterrorsenter er i denne sammenhengen viktig for å sikre rask og god informasjonsflyt mellom tjenestene. 

PST har også en tett dialog med Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet om denne saken, og politidirektøren vi komme nærmere inn på hvilke tiltak som politiet vil iverksette.

Så langt det er mulig vil PST orientere offentligheten om den videre utviklingen i saken. I flere land har man de siste årene valgt å orientere offentligheten om trusler som man mener det enkelte land kan stå overfor. 

– Dette vil alltid være en vanskelig avveining, noe det også er for oss i dette tilfellet, melder PST. – Når vi likevel velger å gå ut med informasjon, så er det fordi vi mener at dette kan bidra til å forebygge og virke avskrekkende.

– I og med at informasjonen er uspesifikk og lite konkret, men samtidig troverdig, vil det være vanskelig å gi råd til borgerne i landet om hvordan de skal forholde seg til dette. Jeg mener likevel det er riktig å orientere om situasjonen og samtidig forsikre om at PST i samarbeid med Etterretningstjenesten, Justisdepartementet og Politidirektoratet, samt våre øvrige nasjonale og internasjonale partnere, gjør det vi kan for å avklare om trusselen er reell eller ikke – slik at vi kan forebygge den, understreket PST-sjef Benedicte Bjørnland.

Beredskapsressurs og støttespiller for Politiet

Heimevernet har som mål å stille med relevante kapasiteter der det er behov. Med 15 innsatsstyrker på sjø og land og 241 lokale HV-områder over hele landet er Heimevernet en ressurs som kan støtte i slike situasjoner. Objektsikring og vakthold er hovedoppgave og våre soldater er trent på situasjoner og trusler som dette.

Politiet skal bekjempe kriminalitet og opprettholde den alminnelige ro og orden i landet i fredstid, mens Forsvaret er statens primære maktapparat for suverenitetshevdelse og vern mot ytre trusler.

Vi i Forsvaret vidererfører vår terrorberedskap ALFA, som ble innført for over et år siden. Det finnes fire beredskapsgrader; ALFA, BRAVO, CHARLIE og DELTA. ALFA er den mildeste beredskapsformen. 

Forsvaret/Forsvarsdepartementet har en reaktiv policy, da saken eies av Justisdepatementet. Vi har et godt samarbeid og dialog med Politiet og vi vil kunne yte støtte om samfunnet trenger det. Det er foreløpig innført skjerpet beredskap for helikopterstøtte (les: Bell 412).

Heimevernets hovedoppdrag er å beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner.

Bistandsanmodninger håndteres rutinemessig i Forsvarets kommandokjede.
Publisert 25. juli 2014 12:56..