Totalforsvarskonferansen 2013

Forsker Magnus Håkenstad (innsatsstyrke Derby) og oberstløytnant Even Sandland (sjef HV-17) delte sin kunnskap og erfaringer med 100 deltakere fra ulike deler av totalforsvaret.

Konferansen ble arrangert av Kvinners frivillige beredskap på Akershus Festning i Oslo. Forsker og HV-soldat Magnus Håkenstad (Institutt for forsvarsstudier) orienterte om «Totalforsvarskonseptet etter 22. juli». Oberstløytnant Even Sandland orienterte om «beredskapssamarbeid i nord – utfordringer og muligheter».

Fra v Forsker Magnus Håkenstad, Geir Helljesen (møteleder) og oblt Even SandlandFra v Forsker Magnus Håkenstad, Geir Helljesen (møteleder) og oblt Even Sandland

Sandland fortalte om utfordringer og muligheter i Finnmark. Dette er et stort fylke; større enn Telemark, Buskerud, Oslo, Akershus og Østfold til sammen. Finnmark har små befolkningssentra med mange små flyplasser. Hurtigrutas anløp på vinterstid. Olje- og gassinstallasjoner.

Utfordrende vær- og føreforhold med svært kalde vintre. Finnmark har mange muligheter også: Samarbeid mellom alle beredskapsressurser. Havner, veier og flyplasser gir gode muligheter for å flytte ressurser. Sandland understreket betydningen av rutinemessig samarbeid. Finnmark må utnytte ressursene optimalt. 

Dette krever stor kompetanse og øving. Heimevernet støtter det sivile samfunnet iht. HV-lovens §13 (eksvis leteaksjoner). Distriktssjefen understreket at Heimevernet er tilstede i alle kommunene. Sandland konkluderte med at samarbeid må etableres på tvers av faglinjer og etater, Fylkesmannen må ta sin samordningsrolle oftere, fellesskapets ressurser må utnyttes maksimalt og ressursene må finne hverandre.

Håkenstad orienterte om utviklingen av totalforsvaret og mente at den nye bistandsinstruksen fortsatt har det samme grunnleggende dilemma; behov for politisk kontroll mot behovet for rask reaksjon.

Ekspedisjonssjef Øistein Knudsen (Jus- og ber dep) orienterte om beredskap og krisehåndtering. Avdelingsdirektør Sture Martin Vang (POD) orienterte om politiets utfordringer. Han understreket samarbeidet med Forsvaret og understreket betydningen av en ny nasjonal politioperativ sentral som skal stå klar om fire år.


Publisert 18. desember 2014 19:38..