Train the Trainees

I november var det tid for befalstrening i HV-01, Oslofjord, hele åtte områder var kalt inn. Mottoet var ”train the trainees” hvor fokus var å trene befalet slik at de kan drive sikker og effektiv trening av egne soldater på neste års trening.
Hensikten med treningen var å lære befalet å lære bort grunnleggende militær kunnskap og ferdigheter til soldatene sine, som for eksempel SSDS (skuddfelt, skjul, dekning, støtte). HV-01 vil på neste årets trening ha fokus på å styrke områdenes evne til selvoppsetning og trene mer lokalt på primæroppdragene. Treningsperioden vil avslutte med øving på sikring og overvåkning av relevante objekter og områder.
 
- Det er meget viktig at befalet gis styrket kompetanse slik at de er best mulig rustet til å planlegge og gjennomføre neste års trening på en mest mulig effektiv og sikker måte, forklarer major Jan-Petter Lie, stabssjef og øvingsleder for HV-01.
 

For lite tid

Treningen foregikk fra 5.-7. november, både befalet og ledelsen er enig om at tre dager er for lite tid.
 
- På disse dagene har vi i grunn bare fått en masse informasjon, så vi får se hva som sitter igjen etterpå, utaler fenrik Øyvind Hellebergshaugen, en av lagførerne på treningen.
 
- Jeg mener at antall dager som befalet er inne bør økes, for å bedre områdenes evne til selvstendig oppsetning og trening, sier major Lie.
 
Fra og med neste år kan distriktssjefene selv kontrollere bruken av antall tjenestedager, for HV-01 betyr det at de ønsker å øke befalstreningen fra tre til fem dager. Herunder gjennomføre stridsteknikk, trening i maktanvendelse og utvidet skyteinstruktør kurs. Dette for å styrke områdenes evne til å gjennomføre skyting med håndvåpen på en sikker måte og med gode skyte resultater.

Innsatstyrke Polar Bear ledet mange av kursene på treningen. Kaptein Carl Gombos hadde ansvar for stridsteknik.Innsatstyrke Polar Bear ledet mange av kursene på treningen. Kaptein Carl Gombos hadde ansvar for stridsteknik.
 

Åtte områder

HV-01 har med bakgrunn i Heimevernsstaben føringer og budsjett denne gangen gjennomført befalstrening for områdene Moss, Sarpsborg, Halden, Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Med cirka 1200 soldater, var det som majoren nevner -  en eget god oppmøteprosent.
 
- Vi gjennomførte planmøter sammen med områdesjefene på forhånd og koordinerte program og støttebehov. Vi ønsket denne gangen å fokusere på differensiert trening og deltakelse gjennom bruk av tre moduler, planverk, stridsteknikk og skyting. Dette bidro til en effektiv utnyttelse av tid og krav til måloppnåelse og innholdet ble kommunisert til områdesjefene i god tid på forhånd, utdyper stabssjefen.
 

For å få mest ut av dagene fulgte befal og stab disse rettlingslinjene:

 
  • God planlegging og god koordinering med områdesjefene, for å motivere til høy deltakelse.
  • Fokusere på utvalgte og viktige fagområder tilpasset områdenes kompetansebehov og plan for trening og øving kommende år.
  • Fokusere på kvalitet og mest mulig effektiv utnyttelse av tiden, som blant annet bruke kompetente instruktører.
  • Gi områdesjefen tid til team building og egen planlegging med områdestaben og befalsinstruksjoner.
 
Publisert 18. desember 2014 18:37..