Veteransatsingen har gitt resultater

Menneskene er Forsvarets viktigste ressurs. Derfor er det gledelig at vår nye generasjon med krigere får stadig mer anerkjennelse og bedre oppfølging.
«Løs oppdrag – ta vare på dine menn», lærte jeg på befalsskolen for 36 år siden. Utsagnet er på ingen måte gått ut på dato, selv om kvinnene i dag heldigvis er en naturlig del av den regla. Mye har likevel skjedd på 36 år. Forståelsen
for at helse, familie og bolig er avgjørende for vår forsvarsevne, er en helt annen i dag.
 
Forståelsen for Forsvaret er også en helt annen i dag. I en tid hvor stadig færre gjennomfører førstegangstjeneste, spiller Forsvarets veteraner – og ikke minst Heimevernet – en nøkkelrolle i relasjonen mellom Forsvaret og samfunnet.
 

Historien

Mange av Heimevernets soldater og befal er veteraner fra internasjonale operasjoner. Siden annen verdenskrig har Norge sendt over 100 000 soldater til innsats i utlandet. Like lenge som vi har sendt ut soldater, har vi drevet seleksjon av personell, med opptrening og oppfølging. Men det vi gjorde før var på ingen måte godt nok.
 
Overgangen fra et fredelig Norge, møtet med krigens virkelighet og veien tilbake til Norge gjorde det nødvendig å stille mye høyere krav til både opptrening og oppfølging av soldatene. Forsvaret har derfor satset tungt på veteranarbeid de siste årene. Som avtroppende veteraninspektør er det gledelig å se at dette arbeidet gir resultater.
 

Konkrete resultater

Forsvarets åpne dør for veteraner gir råd og veiledning til stadig flere. Alle aktivitetene og tilbudene veteranorganisasjonene står for – som for eksempel veterantreff over hele landet – finansieres av Forsvarsdepartementet og Forsvaret. Utvelgelses- og opptreningsprosessen er blitt mer omfattende. Bevisstheten rundt forebygging og oppfølging før, under og etter operasjoner ute i avdelingene er i dag helt annerledes enn for 15 år siden.

Veien videre

At mye er blitt bedre, betyr ikke at vi kan si oss fornøyd. For Forsvaret blir det viktig å spille de sivile etatene gode, når de fortsetter det viktige arbeidet med å heve kunnskapen om Forsvarets veteraner. Her har helsevesenet gjort en kjempejobb! De har blant annet holdt kompetansehevende kurs for over 2000 nøkkelpersonell og i det sivile helsevesenet og NAV-systemet.
 
Forsvaret må også spille kommunene gode, slik at de kan integreres i veteranarbeidet. Veteranene har mye å gi lokalt og det er der identiteten er sterkest. Jeg håper Heimevernets landsdekkende organisasjon kan bli en viktig del av
veteranarbeidets lokale forankring.
 
Våre veteraner har praktisk erfaring fra krevende oppdrag under tidspress – gjerne i svært komplekse situasjoner, hvor man møter vanskelige etiske dilemmaer. Vi må tenke nytt for å utnytte denne kompetansen.

For dyktige HV-soldater og befal er det bare fantasien som setter begrensninger. For eksempel har flere organisasjoner sett at kompetansen til folk med forsvarsbakgrunn er interessant – blant annet i forbindelse med frivillig nødhjelpsarbeid, sist under tyfonen Haiyan på Filippinene  i november.
 

Vårt felles ansvar

Veteranene er på mange måter ryggraden i Forsvaret, inkludert Heimevernet. Deres erfaring er avgjørende for kvaliteten på hvordan vi løser våre oppdrag både hjemme og ute, og for hvordan vi lærer opp de som begynner i Forsvaret.

Veteranene er årsaken til at regjeringen trygt kan vurdere en variert verktøykasse til internasjonal innsats, i visshet om at aktuelle oppdrag vil bli løst på en god måte, både operativt og etisk. Enda viktigere er det at regjeringen kan være trygg på at når vi blir overrasket her hjemme, fysisk så vel som indirekte, er Forsvarets kapasiteter bedre forberedt enn de ellers ville vært.

Veteransatsingen de siste årene kom som en erkjennelse av at det vi gjorde før ikke var godt nok. I dag vet vi i stor grad hva som fungerer. Nå gjelder det å holde det vi lover, uten å skape urealistiske forventninger. Når alt er sagt, er det jo fortsatt slik at vi alle er ansvarlige for selv å fylle våre liv med mening, og står ansvarlige for våre valg. Dette vet våre veteraner mer om enn de fleste.

Generalmajor, Robert MoodGeneralmajor, Robert Mood
 
Publisert 16. desember 2013 22:13..