hv_1083_sikkerhetspolitikkiphv_1083_sikkerhetspolitikkiphttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1054/media/PubImages/12_20190918_KK__MGL0087.jpg

Sikkerhetspolitikk i praksis

Å beskytte havner og fremføringsakser for alliert støtte var en av hovedoppgavene under øvelse Oslofjord.

​Larvik HV-område sikret Larvik havn. Oppdraget var å sørge for at allierte forsterkninger kunne komme trygt frem til Norge. Områdesjefen Stian Forland forteller at å sikre en slik mottakshavn er komplekst og involverer mange aktører, både sivile og militære.

– Heimevernet har kompetansen på objektsikring, vi har det sivile nettverket og er under militær kommando, poengterer områdesjefen.  Det lokale HV-området har derfor de beste forutsetningene for å beskytte den infrastrukturen som trenges for å få inn alliert støtte.

– Det gode samspillet med politiet og kommunale og sivile aktører er  Heimevernet eksperter på å få til, sier han.

Til støtte hadde områdesjefen enheter fra militærpolitiet, Vestfold utrykningsområde, hund og eksplosivryddere. Et heimevernsdistrikt med innsatsstyrker og ulike typer av lokale HV-områder kan sette sammen den rette styrken for å løse mange ulike oppdrag.

 

 

hv_1083_sikkerhetspolitikkiphv_1083_sikkerhetspolitikkiphttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1055/media/PubImages/8_20190918_KK__MGL0066.jpg

KONTROLL

RSOM-bataljonen (Reception, Staging, Onward Movement) styrer selve logistikken rundt alliert mottak. HV sikrer operasjonen og beskytter framføringsveiene.

 – Dette er en sårbarfase. Her er vi helt avhengig av støttefra Heimevernet, forteller oberst Ståle Rudiløkken, sjef for Nasjonalt logistikkoperasjonssenter (NLOGS), den operative kommandoen i Forsvarets logistikkorganisasjoni fred, krise og krig.

RSOMer her med et ledelseelementog Port OperationalUnit. Fra mottakshavn flyttes kjøretøy og utstyr frem til et staging-område hvor personell og kjøretøy settes sammen til stridsklare enheter.

Heimevernet sikrer normalt mottakshavner og fremføringsakser i en slik operasjon. Objektsikring og overvåkingog kontroll er et av Heimevernets spesialfelt. 

 

 

hv_1083_sikkerhetspolitikkiphv_1083_sikkerhetspolitikkiphttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1056/media/PubImages/13_20190918_KK__MGL0094.jpg

– Etter Trident Juncture2018 høstetHV anerkjennelse for «jobben» med å ta i mot alliert støtte, forteller oberst Rudiløkken. 

 – Admiral James G. Foggonevnte spesielt innsatsen til HV som et viktig suksesskriteriumfor øvelsender over 40 000 mannskaper og  10 000 kjøretøy ble forflyttet til Norge.

Under storøvelsen i 2018 fikk  Forsvaret øvd mottak på blant annet Borg-havn i Østfold.  Under øvelse Oslofjord er det havner i Vestfold som får øvingsutbyttet. Denne militære operasjonen ser kanskje ikke så «tøff» ut - men det er faktisk et viktig stykke norsk sikkerhetspolitikk i praksis. Å opprettholde en god evne til å motta allierte forsterkninger «over hele landet».

Publisert 15. januar 2020 13:37. av Rune Haarstad.