hv_828_sjefheimevernettildehv_828_sjefheimevernettildehttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=33FIKK PRIS: Sjef for Heimevernet, generalmajor Tor Rune Raabye, ble mandag tildelt Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) sin beredskapspris. /media/PubImages/Raabye.jpg
hv_828_sjefheimevernettildehv_828_sjefheimevernettildehttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=34/media/PubImages/172703_EWD_0010.jpg

Sjef Heimevernet tildelt beredskapspris

Under Totalforsvarskonferansen 2017 i Oslo mandag ble sjef for Heimevernet, generalmajor Tor Rune Raabye, tildelt Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) sin beredskapspris.

​​​​​​​​​​KFB innstiftet i 2008 en beredskapspris i den hensikt å sette beredskap på dagsorden. Prisen kan gis til enkeltpersoner, både i forsvarsrelatert og sivil sammenheng, som gjennom en personlig innsats og et sterkt engasjement har bidratt til å bedre beredskapen i det norske samfunn – uansett nivå. I år har juryen valgt å gi KFBs Beredskapspris for 2016 i sivil sektor til innsatsleder og fagutvikler i Oslo Politidistrikt, Thor Langlie, og i forsvarsrelatert sektor til sjef Heimevernet, generalmajor Tor Rune Raabye.

​Stolt

Det var en stolt sjef for Heimevernet som tok imot prisen.

- For Heimevernet betyr beredskap tilgjengelighet, nødvendig kapasitet og reaksjonsevne. Det innebærer at Heimevernet er lokalt plassert, lokalt oppsatt, lokalt trent og at det skal operere lokalt, sier generalmajor Tor Rune Raabye.

KFB, som ble stiftet i 1951 etter initiativ fra kronprinsesse Märtha, er et samarbeidsorgan og et informasjonssenter for organisasjoner som er opptatt av samfunnssikkerhet og beredskap. KFB har som formål å styrke landets beredskap ved blant annet å spre opplysning om Norges totalforsvar og beredskap, arbeide for å styrke det sivile samfunns muligheter til å møte krisesituasjoner i fred eller krig, søke å høyne og samordne medlemsorganisasjonenes innsats i beredskapssammenheng og være pådriver overfor myndighetene i beredskapsspørsmål.

Under årets Totalforsvarskonferanse på Litteraturhuset i Oslo har tema vært «Nærhet og sikkerhet». Før prisen ble delt ut, hadde Raabye selv et foredrag med tema «Landmaktutredningen – hva med Heimevernet? ».

Juryens begrun​nelse

Dette er juryens begrunnelse for tildelingen i forsvarsrelatert sektor:

"Juryen har besluttet å gi prisen i forsvarsrelatert sektor til en person som gjennom et langt løp i vår største beredskapsorganisasjon, Forsvaret, har utvist et sterkt engasjement i sitt arbeide.

Vedkommende har en allsidig karriere innenfor operativ virksomhet hvor beredskapsarbeid har vært en viktig del av oppgavene. Spesielt gjelder dette i hans nåværende stilling i en organisasjon hvor hovedoppgaven er knyttet til det territorielle forsvar av Norge i krise og krig, men som også har en viktig rolle som støtte til sivile myndigheter innenfor samfunnssikkerhetsområdet i et totalforsvarsperspektiv.

Han er en person som opptrer med faglig tyngde og troverdighet. Dette har vært viktig for å få med seg sin organisasjon i arbeidet med å videreutviklet den som en relevant beredskapsstyrke. Han har vektlagt å bygge opp avdelinger med en operativ evne og troverdig reaksjonsevne, både for innsats som del av det militære forsvar og som støtte til det sivile samfunn som del av totalforsvaret.

Han har vært en ledetråd i sin gjerning å fylle organisasjonen med reell beredskap. Dette innebærer å etablere en vel fungerende logistikkløsning, få materiell tilgjengelig for avdelingene, få det operative planverket på plass og sikre god og relevant øving og trening. Disse områdene er betydelig forbedret i den tiden han har ledet denne viktige beredskapsorganisasjonen.

Årets prisvinner i forsvarsrelatert sektor fremstår i sitt virke som synlig, sterk og klar til stor tilfredshet både for egne mannskaper og andre i offentlige rom opptatt av Norges forsvar. Kandidaten har klare meninger om den utviklingen organisasjonen han leder bør ha for å ivareta sine oppgaver slik at den kan videreføres som en sterk landsdekkende militær beredskapsorganisasjon også i fremtiden. Han har på en meget god måte, ikke minst ved å ta i bruk sosiale medier, kommunisert og synliggjort daglige oppgaver, og sitt syn på oppdrag og utfordringer Forsvaret og hans organisasjon må løse.

Juryen mener følgelig å ha funnet frem til en meget god og verdig kandidat - og har gleden av å kunne gi KFBs Beredskapspris 2016 i forsvarsrelatert sektor til Sjef Heimevernet generalmajor Tor Rune Raabye".

Juryen har bestått av:
- Tidligere Stortingspolitiker Signe Øye, Arbeiderpartiet
- Oberstløytnant Henning Skøien, Forsvarsstaben
- Spesialrådgiver Synnøve Lohne-Knudsen, Negotia
- Kommandørkaptein Patricia Flakstad, Nettverk for Kvinnelig Befal
- Barne- og ungdomsarbeider Astrid Sylling, KFB Buskerud​

Publisert 27. mars 2017 15:47. av Jonny Karlsen, presse- og informasjonsoffiser i Heimevernet, Foto: Edvin Wiggen Dahl/Forsvaret. Sist oppdatert 4. april 2017 13:06.