hv_826_sjefheimevernetsåpnihv_826_sjefheimevernetsåpnihttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=32/media/PubImages/160406_Syltefoto_GIHV_Raabye_1.jpg

Sjef Heimevernets åpningsinnlegg på høring om objektsikring 20. mars 2017

​​​​​Innledning

Objektsikring er av de viktigste oppgavene til Heimevernet. Objektsikring er en av oppgavene knyttet til begrepene lokalt territorielt ansvar og territorielle operasjoner. Heimevernet ivaretar som del av disse begrepene også andre viktige oppgaver, som sikring av alliert mottak, overvåkning og kontroll, beskyttelse av viktige fremførings- og forsyningsveier, bekjemping av mindre fiendtlige styrker og sivilt-militært samarbeid.

Heimevernet er en militær beredskapsorganisasjon, og er meget godt egnet til å ivareta de nevnte oppgavene. Heimevernets beredskap og evne til å reagere raskt, bygger i svært stor grad på avdelingenes lokale tilhørighet, og den tilgjengeligheten og høye reaksjonsevnen dette innebærer. Beredskapen i Heimevernet avhenger også av at avdelingene organiseres, utrustes og trenes slik at de evner å iverksette oppdragsløsning på kort varsel.

Heimevernets rolle og ansvar innenfor objektsikring

Heimevernet er gjennom Forsvarsjefens «Nøkkelpunktdirektiv» og Forsvarets nøkkelpunktliste, pålagt et særskilt ansvar knyttet til sikring av militære og sivile nøkkelobjekter i en sikkerhetspolitisk krise eller krigssituasjon. Denne sikringen innebærer innkalling og bruk av Heimevernets styrker.

Videre er Heimevernets avdelinger med sin lokale tilhørighet og høye reaksjonsevne svært aktuelle for bistand til politiets objektsikring mot anslag av kriminell karakter. Heimevernet skal i samarbeid med politiet planlegge og trene på sikring av de objekter hvor politiet ber om forhåndsplanlagt bistand.

Status objektsikring i Heimevernet


Først om sikring av nøkkelobjekter
S​ikring av nøkkelobjektene er dimensjonerende for Heimevernets objektsikring, og Heimevernet har et stort fokus på dette. HV-distriktene støtter Forsvarets operative hovedkvarter i arbeidet med å utvikle nøkkelobjektlisten. HV-distriktene koordinerer sine innspill med andre militære avdelinger innenfor sine geografiske ansvarsområder. HV-distriktene samarbeider dessuten med sivile myndigheter og objekteiere når det kommer til nominering av sivile nøkkelobjekter. Herunder utveksler HV-distriktene informasjon om nøkkelobjekter med aktuelle politidistrikter.

HV-distriktene oppdaterer årlig sine planverk, og endringer i nøkkelobjektlisten følges opp med justeringer i oppdragene til de aktuelle underavdelingene. I tillegg utvikles det konkrete objektplaner for det enkelte nøkkelobjekt. Ikke alle nøkkelobjekt-planene var på plass når Riksrevisjonen gjennomførte sin kontroll, men ved slutten av 2016 hadde Heimevernet objektplaner for hele 97% av objektene på nøkkelpunktlisten for 2016. Antallet objekter er i år økt med 40%. Dette kan synes som en dramatisk økning, men til informasjon er det færre nøkkelobjekter i 2017 enn det var i 2012. Jeg nevner dette for å vise at arbeidet med nøkkelobjektlisten er en årlig prosess, og at de årlige endringene vil påvirke arbeid med objektplanene.

Per i dag har HV-distriktene objektplaner for ca 80% av objektene på den nye nøkkelpunktlisten. Heimevernet har som målsetning å utarbeide resterende objektplaner i løpet av 2017. Det må dog legges til at det er viktig at de avdelingene som skal være forberedt på å gjennomføre den fysiske objektsikringen, også er med på utarbeidelsen av objektplanene. På grunn av områdestrukturens treningssyklus, vil det derfor kunne ta noe mer tid før alle de nye planene er ferdig utarbeidet og implementert på avdelingsnivå.  

Mangelen på objektplaner må ikke forstås dit at Heimevernet ikke vil kunne sikre de aktuelle nøkkelobjektene. Med de teknikker og prosedyrer avdelingene tilegner seg gjennom å sikre andre objekter, vil de også kunne sikre nøkkelobjekter det mangler objektplaner for. 

HV-distriktene har etter 2013 hatt et økt fokus på trening på objektene på nøkkelobjektlisten. Men, det må her legges til at HV-distriktene også må trene på de andre oppgavene de er forventet å ivareta, som for eksempel sikring av alliert mottak, sikring av viktige veier, overvåkning og kontroll osv. Treningsfrekvensen i områdestrukturen medfører at Heimevernet ikke vil kunne trene på alle nøkkelobjektene hvert år.

Så til Heimevernets bistand til politiets objektsikring
La meg først minne om at bistand til politiets objektsikring ikke er en dimensjonerende oppgave for Heimevernet. Bistand til politiet skal gis innenfor de kapasiteter som Heimevernet har etablert for å løse sine militære oppdrag i en væpnet konflikt.

HV-distriktene har etter min vurdering et generelt meget godt samarbeid med politidistriktene. Alle HV-distrikter har inngått samarbeidsavtaler, og gjennomfører årlige møter med sine respektive politidistrikter. HV-distriktene og politidistriktene møtes også i Fylkesberedskapsrådene og andre møter knyttet til ivaretakelse av totalforsvarskonseptet. HV-distriktene inviterer politiet til alle større øvelser i Heimevernet, og nær halvparten av HV-distriktene har nå utarbeidet felles treningsplan med sine respektive politidistrikter. Alle unntatt et HV-distrikt har bistått politiet i arbeidet med å peke ut hvilke objekter politiet bør be om forhåndsplanlagt bistand på. HV-distriktene har også støttet arbeidet med politiets objektplaner for disse objektene.

Politiet fremmet i 2014 en liste over forhåndsplanlagt bistand som innehold et høyt antall objekter. Heimevernet har ikke hatt kapasitet til å utvikle planer for et så høyt antall objekter. Antallet objekter er nå nær halvert, og HV-distriktene har objektplaner for ca 70% av objektene på den nye listen. Heimevernet vil søke å utvikle de resterende planene i løpet av 2017, men arbeidet med nøkkelobjektplanene vil om nødvendig bli gitt prioritet først.

Min vurdering er at kapasiteten til samtrening er den største utfordringen i samarbeidet med politiet per i dag. Heimevernet og politiet trener sammen hvert år, men de enkelte HV-distriktene har ikke kapasitet til å trene på alle objektene politiet har bedt om forhåndsplanlagt bistand på. Dette skyldes at HV-distriktene må prioritere trening på sine dimensjonerende militære oppdrag. Jeg mener dog at HV-distriktene gjennom de møter, planprosesser og samøvelser som gjennomføres med politiet, opprettholder et samtreningsnivå som gjør at samvirket mellom politidistriktene og HV-distriktene kan fungere i henhold til intensjonene.

​​Heimevernets evne til objektsikring

Min vurdering av tilstanden i Heimevernet, er at HV-distriktene på kort varsel vil være i stand til å iverksette enkle objektsikringsoppdrag som del av den pålagte krise- og bistandsberedskapen i HV. Dette gjelder både på nøkkelobjektene, og på objekter hvor Heimevernet skal være forberedt på å yte bistand til politiet. HV-avdelingenes kompetanse innen objektsikring gjør at de også vil kunne sikre objekter de på forhånd ikke har utarbeidet objektplaner på.

Dagens mangler innen særlig materiell påvirker etter min mening Heimevernets operative evne mer enn mangelen på objektplaner. Med de planer som er lagt for 2017, blant annet gjennom økt trening i noen prioriterte avdelinger, økt tilførsel av materiell, og tiltak for å ta igjen etterslep i vedlikehold på materiell, forventer jeg at den operative evnen til HV-distriktene vil bedres.

La meg avslutte med en vurdering av om Heimevernet vil være i stand til å sikre alle objektene. Dersom Heimevernet kun skulle ha drevet med objektsikring, ville den nylige vedtatte Heimevernsstrukturen vært tilstrekkelig for å sikre både nøkkelobjektene og objektene med forhåndsplanlagt bistand til politiet. Bistand til politiet er dog ikke dimensjonerende. I en situasjon hvor statssikkerheten er truet, og hvor Heimevernet må løse bredden av sine dimensjonerende oppdrag samtidig, vil HV-distriktene ha liten eller ingen ekstra kapasitet til å yte bistand til politiet. Endringer i denne prioriteringen må avgjøres politisk.

Avhengig av den trussel og de samtidighetsutfordringer som kan oppstå i en sikkerhetspolitisk krise, eller i en krigssituasjon, vil det også kunne oppstå behov for at Heimevernet må prioritere mellom ulike militære oppdrag.​

Publisert 20. mars 2017 18:14. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 4. april 2017 13:07.