hv_1040_spesialistenehv_1040_spesialistenehttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=884/media/PubImages/Stabssersjant.jpg

Hva gjør spesialistene

Spørsmål og svar om OMT (ordning for militært ansatte).

Hva er bakgrunnen for OMT? Hvorfor ble det innført og hva gjør vi annerledes i dag?

Hovedbegrunnelsen for å innføre OMT var et behov for å styrke den militære fagkompetansen. I det gamle systemet med enhetsoffiseren var vi alle litt gode i det meste, både innenfor fag og ledelse. En verden med et komplekst sikkerhetspolitisk bilde og en krevende trussel krever offiserer (OF) som har gode lederegenskaper, erfaring som leder, analytiske evner og taktisk forståelse.

Stadig mer komplisert materiell og systemer i Forsvaret krever spesialister (OR) og sivile med dyp faglig kompetanse og erfaring innenfor sine fagfelt.

Forsvaret hadde et behov for personell med en langt sterkere spesialisering enn det vi hadde i det gamle systemet. Løsningen på denne utfordringen lå i å innføre ordning for militært tilsatte (OMT), der vi gjennom utdanning, trening og øving spesialiserer både offiserer og spesialister. Det gir styrket militær fagkompetanse og økt erfaringsnivå i strukturen.

Gjennom spesialiseringen ligger det også en målsetting om å øke rekrutteringen til Forsvaret. I det gamle systemet var det i hovedsak bare en vei til yrkestilsetting. Den gikk gjennom krigsskolene. I dag er det langt flere veier fram til yrkestilsetting, også for de som gjennom hele karrieren jobber med fag eller på et lavere nivå i strukturen.

Hvordan er kursrekka?

 I Heimevernet har vi revidert kursrekka slik at den er tilpasset OMT. Alle som har gjennomført førstegangstjeneste eller tilsvarende er kvalifisert for videre utdanning gjennom kursrekkene.

Både offisers- og befalskandidater gjennomfører grunnleggende og videregående lagførerkurs. Deretter er det rene offiserskurs og befal/spesialistkurs. På befalssiden har vi egne kurs for tropps- og områdesersjanter. Videre har vi egne kurs for fagbefal som skal bli eksempelvis personell- eller administrasjonsbefal.

Hvordan er fremgangsmåten når man skal sende mannskapet på nivådannende kurs?

Grunnlaget for påmelding til kurs er befals- og aspirantplaner utarbeidet ved det enkelte HV-område eller innsatsstyrke. Her vil det gjøres en vurdering av hvem som er egnede lederemner for fremtiden. Det vil videre gjøres en vurdering av hvem som passer som offiser og hvem som passer som befal/spesialist.

Befalsplanene sendes inn til de respektive distriktene som utarbeider et samlet behov for utdanning i eget distrikt. Disse oversendes Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS) og danner grunnlaget for kursplanen påfølgende år. Når kursplanen er satt opp, melder hvert enkelt distrikt på elever med utgangspunkt i befalsplanene fra den enkelte underavdeling.

 

 

hv_1040_spesialistenehv_1040_spesialistenehttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=880/media/PubImages/20190301OEV_FH2B0365.jpg
hv_1040_spesialistenehv_1040_spesialistenehttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=881/media/PubImages/20190306KK_004__MGL0075.jpg
hv_1040_spesialistenehv_1040_spesialistenehttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=882/media/PubImages/20190306OEV_0O3A8295.jpg
hv_1040_spesialistenehv_1040_spesialistenehttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=883/media/PubImages/20190301OEV_0O3A7803.jpgForklar hvorfor områdesersjanten er den eneste nytilførte stillingen i HV?

Styrkestrukturen til HV er justert i henhold til OMT. Det betyr at vi har soldater, spesialister/befal og offiserer i strukturen. Områdestaben ledes som før av områdesjefen. Det nye er at sjefen nå har et commandteam bestående av sjef, sjefssersjant (SJS) og NK. SJS i områdestaben er en nytilført stilling som vi ikke hadde tidligere.

Troppene ledes av troppssjefen. NK tropp er fjernet fra strukturen og gjort om til troppssersjant. Det betyr at troppssjefen også har et commandteam bestående av seg selv og troppssersjanten.

Troppssersjant er en ny funksjon i strukturen. Det er en annen rolle en NK tropp, men noen av arbeidsoppgavene fra tidligere NK tropp er overført til troppssersjant.

 Hva er gjøremålene til en troppssjef og en troppssersjant?

 Troppssjef

 • Er troppens leder
 • Utvikler og gir ordrer
 • Utvikler planer, herunder treningsplaner sammen med troppssersjant
 • Prioriterer oppgaver og stiller krav
 • Er ansvarlig for troppens operative status
 • Gjennomfører risikovurderinger og iverksetter reduserende tiltak ved behov
 • Overordnet ansvarlig for operativ sikkerhet i troppen
 • Hovedansvarlig for troppens materiell og personell

Troppssersjant

 • Leder troppens klar til strid-prosedyre og har kontroll på troppens faktiske personell, materiell- og forsyningsstatus
 • Ansvarlig for at vedlikeholds- og beredskapsmessige tiltak gjennomføres
 • Sørger for at troppen følger pålagte bestemmelser for antrekk og utrustning
 • Støtter troppssjefen både i forberedelsesfasen og i utførelsen av oppdrag
 • Har et hovedansvar for trening og utdanning i troppen. Utfra føringer og ordrer fra troppssjef skal han sørge for at avdelingen har tilstrekkelig kompetanse og erfaring til å utføre troppens oppdrag
 • Ansvarlig for å utvikle og veilede lagførere og spesialister i troppen
 • Forvalter troppens materiell på vegne av troppssjefen
 • Ansvarlig for oppfølging av disiplin og holdninger

Hvilke egenskaper bør en troppssersjant ha?

Troppssersjanten bør være praktisk anlagt og ha god faglig kompetanse innenfor de viktigste fagområdene i troppen. Videre bør vedkommende like å jobbe med mennesker og ha gode pedagogiske egenskaper.

Som leder bør troppssersjanten ha gode evner til å få omsatt planer og ordrer til praktisk handling. Det krever handlekraft og høy integritet i avdelingen. En troppssersjant bør ha høy ansvarsfølelse, da hun eller han har det praktiske ansvaret for å forvalte troppens materiell og følge opp mannskapene.

Mot er også en viktig egenskap. Mot til å stå fram, til å stå imot og til å gjennomføre.

 
Publisert 4. september 2019 14:28. av Guttorm Bentdal. Sist oppdatert 5. september 2019 12:26.