Bekymret

Landsrådet for Heimevernet er bekymret for HVs operative evne.

Langtidsplanen for Forsvaret legger opp til en økt vektlegging og en tydeliggjøring av Heimevernets rolle som militær organisasjon og bistandsyter til sivil krisehåndtering. Stortingsvedtaket 14. juni d.å. bestemmer organiseringen og innretningen av Heimevernet i kommende langtidsperiode.

Heimevernets vedtatte struktur og virksomhet er kostnadsberegnet til 1,4 milliarder kroner. Heimevernets budsjett for 2013 er på 1,1 milliarder kroner, og dette gir mulighet til å trene opptil 55 % av områdestrukturen og hele innsatsstyrken.

Forsvaret er inne i en krevende periode med store kostnader til anskaffelser, drift og vedlikehold som gjør at alle deler av Forsvaret må drives svært kostnadseffektivt og bidra til helheten. Heimevernet har over år bevist at det drives svært kostnadseffektivt, og kan raskt omsette tilførte midler til effektiv trening og økt operativ evne.

I tidsperspektivet inneværende langtidsplan er det gledelig at trening av områdestrukturen har utviklet seg fra 0 prosent i 2009 til cirka 55 prosent i 2012. I et lengre perspektiv har det normalt vært trent 80–100 prosent av områdestrukturen, og det er derfor en stor nedgang i treningsmengden som det legges opp til. Kvalitetsreformen var basert på tre pilarer: Materiell, personell og trening. Langtidsplanen slår fast «… tilpasninger i Heimevernet som styrker den operative evnen gjennom mer tid og ressurser til trening og øving». Sammenliknet med 2009 og 2010 settes det riktignok av mer tid og ressurser, men i forhold til tidligere år og perioder blir dette en kraftig reduksjon, også i antall treningsdager under årets trening.

Det er flere momenter som gir grunnlag for vår bekymring:

  • Heimevernet har en personelloppfyllingsgrad på 91 prosent.
  • 10 prosent av personellstyrken skiftes hvert år.
  • Cirka 70 prosent fremmøte til årets trening i gjennomsnitt.
  • De siste årene har det vært særdeles lite trening i områdestrukturen, se tabell under.
  • Etterslepet på utdanning av befal (1100 stillinger) og lagførere (3500 stillinger) reduseres ikke, det vil heller øke.
  • Områdestrukturen forutsettes å være selvoppsettende, befal og lagførere er derfor en av flere avgjørende faktorer for områdets operative evne.
  • Materiell er en annen viktig faktor, og det er ifølge HVST store etterslep og mangler på materiellsiden. Det er heller ikke rom for nødvendig vedlikehold av materiellet.

Måling av operativ evne
Landsrådet har fått ulik informasjon om Heimevernets operative status i samtaler med Forsvarsdepartementet og Heimevernsstaben. Landsrådet tilrår at det fastsettes felles regler og forståelse for operativt nivå i Heimevernet. Dette vil gjøre det mulig å danne seg en felles og riktig oppfatning slik at ambisjonsnivået for trening samsvarer med definisjon og krav til operativ evne.Publisert 12. april 2013 12:13..