Heimevernet 2013

2013 blir et travelt år med mye aktivitet. Styringsdialogen er gjennomført og planen for neste år er lagt.

Generalinspektøren for Heimevernet (GIHV) gjennomførte den årlige styringsdialogen for 2013 med sine sjefer på Terningmoen 15. og 16. november. På dette møtet ble fordelingen av oppdrag og ressurser for 2013 avklart. Heimevernets distriktssjefer og GIHV kom til enighet om hva den enkelte avdeling skal produsere.
 

Hva får vil til i 2013?

2013 blir et hektisk år i Heimevernet med minst like stor aktivitet som i 2012. Innsatsstyrkene skal videreføre treningsnivået fra 2012. Det betyr at menige og korporaler skal trene cirka 15 dager og befal 20 dager.

Om lag 55 prosent av områdene skal trene i 2013, henholdsvis fire dager for menige og korporaler og seks dager for befal. Dette betyr at HV opprettholder det samme treningsnivået som i 2012. Det vil også bli en økning i befalstreningene.

Minimum 32 områder, som ikke trener mannskapene i 2013, skal ha befalstrening, og slik det ser ut nå vil dette tallet bli høyere. Det er også en målsetting at alle distriktsstabene skal trene i 2013.

Oppkledning vil bli prioritert i 2013. Forsvaret har avsatt betydelige midler til personlig bekledning og utrustning. Det betyr at GIHV settes i stand til å vedlikeholde dagens oppfyllingsgrad. Det er fortsatt et stykke igjen til hele strukturen har bekledning, men vi er i stand til å snu den negative utviklingen vi har sett i de foregående år.

Hjørnesteinen i distriktenes oppgaver, ved siden av styrkeproduksjon, er distriktenes operative rolle og det sivil-militære samarbeidet. Disse oppgavene prioriteres også i 2013, og øvingsaktiviteten vil rettes inn mot disse oppgavene.
 

Endringer i Heimevernets organisasjon

Som et resultat av langtidsplanen for Forsvaret blir 2013 et år som preges av forandringer i strukturen. Reine-klassen skal overføres til Sjøforsvaret.

Sjøheimevernskommandoen nedlegges og omorganiseres til et utdannings- og kompetansesenter. Heimevernsdistriktene overtar styrkeproduksjonsansvaret og det operative ansvaret for sjøheimevernsområdene og innsatsstyrkene.

I 2013 vil de maritime innsatsstyrkene få tilført en fast kadre etter samme modell som landheimevernets innsatsstyrker. Dette vil gi de maritime innsatsstyrkene de samme rammebetingelsene som de øvrige innsatsstyrkene i Heimevernet. Dette gir en kontinuitet og et kompetanseløft.

GIHV ønsker også å styrke Heimevernets plankapasitet innenfor beredskap og sivil-militært samarbeid. Disse endringene må GIHV gjøre innenfor den årsverksrammen tildelt, hvilket betyr at det blir endringer innenfor distriktenes produksjonsstruktur.

Justeringen av innsatsstyrkene fra 5000 til 3000 soldater starter også i 2013, og skal være fullført innen utgangen av 2014. Samtidig skal områdestrukturen økes fra 40 000 til 42 000 soldater. Denne strukturendringen skal være ferdig ved utgangen av 2016.

Det er et omfattende arbeid som skal gjøres ved heimevernsdistriktene og Sjøheimevernskommandoen, samtidig som styrkeproduksjonsmålene skal nås i 2013.

Publisert 27. februar 2014 01:10..