Heimevernets fremtid

Forsvarssjefen overleverte i går sitt fagmilitære råd (FMR) til Forsvarsministeren hvor han ga sine innspill til hvordan Forsvaret bør utvikles i perioden 2013-2016.

​For Heimevernet innebærer forslaget en betydelig økning i treningsnivået for hele strukturen. Dette er nødvendig! Forutsetningen for et fungerende heimevern med evne til innsats der noe skjer, når det skjer, er at organisasjonen er godt trent til de oppgavene den skal løse.


For å finansiere denne treningen og kvalitetshevingen må strukturen reduseres. Dagens ubalanse i forholdet mellom oppdrag og ressurser har medført at soldatene de siste årene ikke har fått nødvendig trening og at investeringer i materiell har stoppet opp. Dette skyldes at strukturen koster mer enn hva dagens budsjett tillater.

Konkret gir Forsvarssjefen råd om en reduksjon fra 45.000 til 30.000 soldater, og reduksjon i antall territorielle distrikter fra 11 til 7. Dette frigjør midler som skal benyttes til kvalitetstrening og materiellinvesteringer.Foreslåtte nedleggelser

Dette innebærer at distriktsstabene ved HV-01, HV-05, HV-11 og HV-14 foreslås nedlagt.


Heimevernet vil likevel ikke forsvinne fra disse regionene selv om ansvaret for ledelse og styrkeproduksjon sentraliseres andre steder. Det vil fortsatt være soldater som skal operere i sine egne nærområder der folk bor. Disse skal ivareta den lokale kjennskapen og lokale tilknytningen som kjennetegner Heimevernet i dag.


Det er for tidlig å si noe konkret om hvordan områdestrukturen vil se ut geografisk. Det gjenstår fortsatt arbeid med å definere og konkretisere oppdrag og hvilke objekter som skal prioriteres. Jeg er uansett trygg på at Heimevernet også i fremtiden skal kunne ivareta lokal beredskap på en god måte.Flytting av skole

Heimevernsskolen er foreslått flyttet fra Dombås til Elverum. Dette gjøres for å oppnå synergieffekter ved å knytte skolen nærmere Hærens fagmiljø i Østerdalen. I tillegg vil vi oppnå en tettere knytning mellom skolen og Heimevernsstaben som flytter til Terningmoen i desember i år.Endringer i Sjøheimevernet

Sjøheimevernskommandoen foreslås også nedlagt som ledelseselement. I stedet skal operativ ledelse over Heimevernets maritime kapasiteter forestås av distriktsstabene. Dette skal bidra til bedre operativ koordinering og samtrening mellom land- og sjøkapasitetene i HV. Dette skal sette Heimevernet i bedre stand til å løse oppgaver i kystsonen.


Kuttene som foreslås vil naturligvis skape utfordringer for organisasjonen. Jeg forstår konsekvensene det får for våre dedikerte ansatte i avdelinger som er foreslått nedlagt. Jeg forstår også at innbyggerne i kommuner og regioner som nå får sine distriktshovedkvarterer lenger unna reagerer.


Likevel er alternativet til reduksjonene langt mer alvorlige. Det dårligste alternativet er en struktur og et budsjett på dagens nivå. Da vil vi fortsette en negativ utviklingstrend som ender i et utrent heimevern med utrangert materiell, et heimevern uten evne til å gjøre jobben vi er satt til. Dette gagner ikke den lokale beredskapen.STRAMT budsjett

I statsbudsjettet som ble fremlagt i høst kom det tydelige signaler om hvilke rammer Forsvaret kan forvente de neste årene. Her fremkommer det at Heimevernet tildeles et årlig budsjett på 1,1 milliarder.


Dette skaper forutsigbarhet og mitt oppdrag blir da å utvikle et heimevern med best mulig evne for de midlene jeg har til rådighet. Da vil jeg heller ha 30.000 godt trente soldater med høy kvalitet og moderne materiell, enn 45.000 soldater jeg ikke får trent. De foreslåtte reduksjonene i strukturen er nødvendig for å få til et moderne og kvalitativt godt heimevern innenfor budsjettrammene.FAGMILITÆRT RÅD

I Forsvarssjefens råd ligger det at HV-områdene får trene med kvalitet minimum hvert andre år, og befalet hvert år. I tillegg økes antall treningsdager. At Forsvarssjefen definerer slike minimumsgrenser er gledelig. Da sikrer vi en godt trent områdestruktur. Når oppdragene til den enkelte avdeling i tillegg skal konkretiseres i større grad, kan trening knyttes tett opp mot oppdrag.


Dette treningsregimet gir oss en regelmessighet og en forutsigbarhet som gir oss en god evne til å løse oppdrag til støtte for samfunnet. I tillegg vil treningsnivået for innsatsstyrkene opprettholdes, noe som sikrer at disse også i fremtiden kan holde den høye kvaliteten de er kjent for i dag.


Det foreslåtte treningsmønsteret øker reaksjonsevnen og utholdenheten, og styrker dermed evnen til å yte assistanse ved kriser og andre utfordringer. Vi får også mulighet til å investere i og oppgradere materiell.


Forsvarssjefens forslag gir et HV som får trene på de oppdragene vi skal løse, et moderne HV med kvalitet som kan virke til Forsvarets og samfunnets beste.

Publisert 10. desember 2013 10:22.. Sist oppdatert 24. juni 2015 18:09.