Ny praksis for våpenlagring

Det er besluttet at den «gamle» metoden med våpenet oppbevart i hjemmet endres til lagring på oppmøtested. Dette vil opprettholde reaksjonstiden og gi forbedret våpenkontroll og materiellforvaltning.
​Generalinspektøren for Heimevernet (GIHV), Tor Rune Raabye, har på oppdrag fra forsvarsstaben utarbeidet et forslag til fremtidens lagring av våpen for 45 000 soldater i de 241 HV-områdene og 15 innsatsstyrkene i Heimevernet. De områdene som er ombevæpnet til HK416 har allerede tilgang til sikker lagring i garnison.

- Prosessen med desentralisert lagring er i gang, men det skal etableres et prosjekt i Forsvaret hvor det frigjøres økonomiske midler til oppsetting og vedlikehold av våpenlagrene, forteller oberstløytnant Ole Eilertsen i Heimevernsstabens logistikkavdeling.

Vi kan først ta litt om bakgrunnen for dette. Det var et politisk kravet om forsvarlig forvaltning, best mulig sikkerhet og minimal risiko for at det skal skje noe med Forsvarets våpen og personell. Det ble besluttet i St.prp. nr. 13 i 2002-2003.

HV-våpen skulle da ha kammerlås slik at de ikke kunne benyttes utenfor tjeneste, dette alternativet ble for dyrt for Heimevernet og løsningen ble da at tennstempel ble tatt ut av våpnene for å imøtekomme det politiske kravet om ufunksjonelle våpen.

Etter dette ble HV-soldatenes beredskapsammunisjon (les: 200 skarpe skudd) inndratt i perio​​den fram til 2008, dette som et ytterligere sikkerhetstiltak. ​

Det nye vedtaket nå er at våpnene skal lagres fullt og helt sentralt og på en rekke oppmøtesteder i hele Norge, ikke bare garnisoner. De områdene som er ombevæpnet til HK416 har allerede tilgang til sikker lagring. Det vil bli tilpassede løsninger for distriktene og områdene avhengig av lokasjon og fasiliteter, noen vil også fortsatt ha personlig våpen hjemme.

Modernisering

Dagens lagringsmetode gjør det utfordrende å kunne løse enkle stridsoppdrag innenfor klartiden med et våpen uten tennstempel og ammunisjon. Det er også utfordrende å overholde rekvitteringsfristene for alle våpnene med individuelle datoer. Samfunnet for øvrig opplever en stadig innskjerping av krav til våpenoppbevaring, noe som bidrar til at Heimevernets lagringsmetode er revidert. 

- Hjemmelagring/beredskap av militære våpen, må sees opp i mot risikoen for tap og mislighold. Ferdsel på åpen gate med militært våpen kan også skape frykt blant befolkningen, utdyper major Olav Emilsen i Heimevernsstabens logistikkavdeling.

En av de viktige faktorene med en ny løsning for lagring av våpen, er at klartiden til Heimevernet blir kortere. Soldaten skal møte opp og få utdelt et funksjonelt våpen sammen med ammunisjon og trening kan iverksettes umiddelbart.

Steder hvor det ikke er mulighet for å opprette våpenlagre, vil våpen fortsatt lagres hjemme. Det jobbes nå med løsninger for ansvarlig lagring i hjemmet, hvor ett av forslagene er våpenstativ med lås. 
 

Støtte fra landsrådet

Etter at GIHV orienterte arbeidsutvalget i landsrådet for HV om lagringsforslaget, forteller generalsekretær Jørgen Roaldset om bred støtte.

- Etter en god diskusjon med mange forskjellige meninger, bestemte arbeidsutvalget seg for å støtte forslaget til GIHV. Dette på bakgrunn av gode argumenter som blant annet en mer forsvarlig forvaltning samt bedre økonomiske vilkår.

Generalsekretæren legger ikke skjul på at det er et følsomt tema man nå begir seg ut på.

- Det er fortsatt flere som argumenterer for fortsatt hjemmelagring. Landsrådet har nå bestemt seg for en prinsipiell endring og dette vil nok skape en bred debatt ute blant soldatene, da spesielt de som har hatt våpenet lagret i hjemmet i mange år.

Fornøyd områdesjef

Reidar Melhus er major og områdesjef i Hamar HV-område 05211 og ser mange store gevinster med den nye lagringsmetoden. Majoren trekker frem flere fordeler som gjør jobben som områdesjef enklere. 

- Jeg og mange andre områdesjefer har i mange år slitt med rekvittering av våpen når det har blitt lagret hjemme.  Nå får vi bedre kontroll og  våpnene er klare når soldatene møter til tjeneste, understreker Melhus.

Med den gamle løsningen hvor teknikere fra Forsvarets logistikkorganisasjon gjennomgår våpnene etter at tennstempel er utlevert, har gjort at klartiden  ble betydelig lengre enn det den nye løsningen legger opp til. 

- Nå skal Forsvarets logistikkorganisasjon gjennomgå sjekk på våpnene før soldatene møter opp, noe som gjør at man kan starte trening med en gang man får utdelt våpenet, forklarer majoren.
 

Vil ta tid

Stabssjef i HV-01, major Jan Petter Lie, har allerede startet med endringer for lagring, men presiserer at dette tar tid og ikke gjøres før soldatene kommer på sin årlige trening.

- Vi har nettopp startet opp nå. Vi planlegger ikke å innkalle mannskaper kun for å levere inn våpnene, men gjør dette i forbindelse med neste gang de er inne til årlig trening. Derfor vil det ta en del tid før alt er levert inn, utdyper Lie.

- Løsningen legger til grunn at hele HV blir satt opp med moderne våpen, med hovedvekt på HK-416 varianter og noe innslag av annen relevant personlig bevæpning, sier generalinspektør Tor Rune Raabye.
​​​​​​​​​​​​


Fakta om ny løsning for lagring av våpen

Mandatet
Generalinspektøren i Heimevernet (GIHV) fikk av forsvarsstaben i oppdrag om å komme med nye løsninger for lagring av våpen i Heimevernet. Arbeidsgruppen som er satt ned for å utarbeide et forslag, består av: 

*Heimevernsstaben (HVST)
- Driftsavdelingen, logistikk
- Driftsavdelingen, EBA
- Planavdelingen
- Sjefsjurist
- Sikkerhetsinspektør
*Heimevernsdistriktene
- HV-03, HV-09, HV-11 og HV-17
*Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)
*Forsvarsbygg (FB)

Faktorer som har påvirket beslutningen:
- Beredskap
- Sikkerhet
- Forvaltning

NB! Forsvarsstaben må tildele Heimevernet prosjektmidler for å kunne iverksette en slik løsning. Det er derfor vanskelig å si hvor lang tid det vil ta før løsningen er gjennomført i praksis.Publisert 31. oktober 2014 17:34..