Styrket operativitet ved soneinndeling

LEDELSE: Distriktssjef for Trøndelag Heimevernsdistrikt 12 Ebbe Deraas har delt distriktets HV-områder inn i åtte soner. Deraas mener resultatet er styrket operativitet.
HV-12 består av 34 HV-områder og to innsatsstyrker. Til sammen har distriktssjefen 36 underlagte sjefer. Kanskje vi nå ser at de gamle «avsnittene» er på vei inn igjen?
 
- Det er problematisk å drive operasjoner med så mange underlagte sjefer, spennet i linjeorganisasjonen blir stort, innleder Deraas.
 

Realistisk trening

Distriktet har blitt delt inn i ulike soner. Hver sone består av flere HV-områder, der en av områdesjefene kan få koordinerende myndighet over sonen.
 
- Å dele distriktet inn i soner gjør det enklere for meg å drive effektiv kommando og kontroll, eller ledelse om man vil. Siden i vinter har vi kalt hele soner inn på øvelse samtidig. Treningsutbytte på øvelsene blir betydelig større, sier Deraas bestemt. 
 
- Realismen øker ved at en hel sone øver på samme tid samtidig som vi etablerer en vaktfunksjon ved operasjonsrommet i distriktet. Vi har også en egen markørstyrke som tester og veileder alle HV-områdene som sonen består av. Markørene styres av distriktet, og ikke av områdestaben. Dette sørger for at områdesjefen og hans stab får trent mer realistisk. Samtidig samarbeider HV-områdene med hverandre med utveksling av etterretningsbilder, operative koordineringspunkter og samordning av operasjoner. Øvelsen oppleves mer helhetlig, fortsetter den 54 år gamle obersten.
 
Distriktssjefen har vært i dialog med generalinspektør Tor-Rune Raabye om prosjektet. Generalinspektøren syntes det er en spennende tankegang, og ønsker at dette skal være et prøveprosjekt, ifølge distriktssjefen.
 
 

Klare planer

Deraas ønsker i fremtiden å trene alle HV-områdene i en sone samtidig.
 
- I år har jeg midler til å trene noen av sonene samtidig. Fra og med neste år håper jeg på ressurser som gjør det mulig å høste operative erfaringer fra alle sonene. Jeg ønsker å komme inn i en treningssyklus der alle områder i en sone trener to år på rad, med en ren befalstrening det tredje året. I dag trenes 62 % av områdestrukturen på landsbasis. Med den ønskede syklusen vil treningsnivået heves til 70 %, noe som vil gi svært god effekt på den operative evnen. En slik budsjettøkning bør Forsvaret kunne realisere hevder obersten engasjert.
 

Utfordringene

Områdesjefen som får koordinerende myndighet over sonen vil foreløpig ikke få tilført ekstra ressurser.
 
- Per i dag har jeg ikke ekstra ressurser å tilføre områdesjefen som får ledelsen i sin sone. Imidlertid har vi fokus på utfordringene som soneinndelingen kan medføre, vi ønsker å avdekke forbedringsområder. Sannsynligvis vil det være nødvendig å se nærmere både på kompetanseutvikling og stabskraft siden koordinering av en sone vil kreve en høyere kompetanse hos områdesjefen og områdestaben enn det vi er dimensjonert for i dag,  avslutter Ebbe Deraas.
 
Publisert 4. juni 2014 01:32..