Utdanningspolicy (HVUT)

Den 12. mars 2013 ble HVUT godkjent som det overordnede dokument innen utdanning, trening og øving i Heimevernet.

Heimevernets policy for utdanning, trening og øving (HVUT) skal legges til grunn ved planlegging, gjennomføring og evaluering av all utdanning, trening og øving fremover.
 

Kort varsel

HVUT gjelder for alle personellkategorier og avdelinger ned til og med innsatsstyrke- og områdenivå, og skal legges til grunn ved planlegging, gjennomføring og evaluering av allutdanning, trening og øving i HV.

De overordnede operative føringene beskriveret oppdragsfokusert heimevern som gjennom desentralisert oppsetting og trening skal evne å reagere på kort varsel.

Avdelingstrening

Det operative planverket på distriktsnivå vil for de aller fleste avdelinger i HV inneholde helt konkrete oppdrag.

HVUT beskriver hvordan utdanning, trening og øving skal innrettes forå bygge opp under avdelingenes evne til å operere i henhold til det operative planverket.

Det bærende prinsippet i HVUT innebærer at utdanning, trening og øving skal målrettesmot avdelingenes evne til å gjennomføre selvoppsetting og løsning av tildelte operative oppdrag.

Avdelingene vil med denne innrettingen også opparbeide seg ferdigheter de vil dra nytte av dersom de skulle bli satt inn på tilsvarende oppdrag andre steder enn der de har trent.

De overordnede operative føringene inneholder også forventninger om at HV skal være forberedt på å løse enkle stridsoppdrag raskere enn den formelle klartiden for områdestrukturen tilsier.

HVUT bygger derfor på at det er viktigere for HVs avdelinger å være i stand til å komme i gang med oppdragsløsning, enn at oppdragene utføres 100 prosent fra starten av.

Befalstrening

Treningshyppigheten, selvoppsettingsprinsippet og forventningene til hurtig reaksjon innebærer at mye avhenger av befalets evne til å planlegge, lede og motivere.

HVUT slår fast at det er et mål at alt befal skal trenes årlig, og atbefalstreningene også skal nyttes til å underbyggeavdelingenes evne til oppdragsløsning.

HVUT understreker at innsatsstyrke- og områdesjefeneskal lede trening av egen avdeling, men slår samtidig fast at de ikke kan trene seg selv.

Distriktene skal derfor sikre at avdelingssjefeneog deres staber får god og realistisktrening, herunder skal de yte nødvendig støtte og veiledning til avdelingssjefene i både planlegging og gjennomføring.
 

Soldatferdigheter

Fokus på avdelings trening innebærer at det relativt sett er viktigere at avdelingene som helhet er i stand til å iverksette sin oppdragsløsning, enn at hver enkelt soldat behersker alle soldatferdigheter.

HVUT beskriver derfor at planlegging av utdanning, trening og øving skal ta utgangspunkt i de avdelingsferdigheter avdelingen er helt avhengig av for å løse sitt tildelte oppdrag.

Med utgangspunkt i de identifiserte avdelingsferdighetene,vil det være lettere å identifisere hvilke ferdigheter på tropps- og lagsnivå, og ikke minst hvilke grunnleggende ferdigheter, den enkelte avdeling må vektlegge i sin trening.

Et omvendt fokus hvor den enkelte soldat og lag settes i fokus, vil kunne medføre at alt på det grunnleggende nivået blir så viktig at avdelingene aldri får tid til å fokusere på den viktige oppdragsspesifikke treningen.

Evne til raskt å kunne iverksette oppdragsløsning fordrer at avdelingene gjennom trening og øving opparbeider seg inngående kjennskap til sitt planverk og sine oppdrag, for eksempel gjennom å ha øvd på oppdraget, koordinert med objekteier, ha samvirket medaktuelle militære og sivile kapasiteter i området, ha øvd kommando og kontroll mot overordnet enhet, osv.

I tillegg til de avgjørende ferdighetene på avdelingsnivå, vil det fortsatt være slik at avdelingene er avhengige av soldater som behersker de viktigste soldatferdighetene.

HVUT legger til grunn at personell som tilføres HV innehar grunnleggende soldatferdigheter fra sin tidligere tjeneste i forsvarsgrenene, men erkjenner at det alltid vil være behov for å vedlike holde og utvikle disse grunnleggende ferdighetene.

Fokus på avdelingstrening er ikke til hinder for dette – fokuset krever dog at den grunnleggende treningen også målrettes mot behov knyttet til avdelingenes oppdrag.

Trenings- og øvingstiden må alltid utnyttes effektivt, og HVUT legger til grunn at flere nivåer kan trene parallelt og i forbindelse med en og samme aktivitet.
 

Iverksetting

HVUT trer formelt i kraft 15. april 2013, og vil være mulig å få tak i gjennom eget distrikt fra samme tidspunkt. Heimevernsstaben har allerede gjennomført grundige orienteringer ved alle distrikter og kompetanse sentra.

I tillegg har alle avdelingene lest tilbake til HVST på hvordan de vil implementere HVUT i sine treningsplaner allerede fra 2013. Samtidig med at HVUT settes i kraft, settes tilsvarende punkter og vedlegg i Bestemmelser for styrkeproduksjon og operative prosesser i Heimevernet (BSO HV) datert september 2010 ut av kraft.

Publisert 28. februar 2014 17:20..