hv_1086_tillitogrespekthv_1086_tillitogrespekthttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1063/media/PubImages/Bifrost19_KristianBerg_191019_IMG_3735.jpg

Tillit og respekt

Norge har vært, er, og vil være avhengig av et tett samvirke mellom Forsvaret og det sivile samfunnet for å forsvare landet.

En anonym hvit bil svinger inn og stopper ved en av Tromsøs bedrifter. Ut av bilen kommer bevæpnet politibetjenter. De tar umiddelbart kontroll over situasjonen og blokkerer innkjørselen. Fra nå er det ingen som slipper inn på objektet uten at de kan legitimere at de har noe der å gjøre. 

Etter en stund innser politiet at de trenger bistand fra Heimevernet (HV) og ikke lenge etterpå kommer de første soldatene fra HV for å overta jobben til politiet.

Scenen er hentet fra øvelse Bifrost som Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt (HV-16) hadde i oktober. I en reell situasjon vil nok situasjonen vært noe annerledes, blant annet ved at politiet ville hatt kontrollen på objektet lengre før HV overtok. Men poenget var å øve det sivil-militære samarbeidet som blant annet gjelder mellom Forsvaret og politiet.

 

 

hv_1086_tillitogrespekthv_1086_tillitogrespekthttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1064Ole Bredrup Sæverud, politimester i Troms, Jon Ivar Kjellin, sjef HV-16 og Thomas Moelv, sjefsersjant i HV-16./media/PubImages/IMG_2616.jpg

VIKTIG MED TILLIT

Både sjef HV-16 og politimesteren i Troms prioriterer høyt sivilt-militært samarbeid innenfor rammen av totalforsvarskonseptet.

I forbindelse med øvelse Bifrost møttes kommandør Jon Ivar Kjellin, sjef HV-16 og Ole Bredrup Sæverud, politimester i Troms for å styrke det gode samarbeidet de allerede har.

– HV-16 har et meget godt samarbeid med politiet. Vi har tett dialog med både politiet i Troms og Nordland, fordi distriktet vårt strekker seg over begge fylkene. Under øvelse Bifrost synes jeg det er naturlig å ta et møte med politimesteren i Troms for å informere om øvelsen, sier Kjellin.

Politimester Ole Bredrup Sæverud nikker anerkjennende og tilføyer:

– Vi har et meget godt og tett samarbeid med HV-16. Det er viktig fordi vi under ulike situasjoner skal kunne jobbe sammen, sier Bredrup Sæverud.

– Skal vi fungere godt sammen i en virkelig krevende situasjon må vi stole på hverandre. Det at vi øver sammen er viktig for å oppnå nødvendig tillit. Tillit forutsetter også at vi forstår og respekterer hverandre. Det at to ledere snakker så lett og tillitsfullt som Kjellin og jeg gjør er et godt bilde på denne tilliten, fastslår Bredrup Sæverud.

 

 

hv_1086_tillitogrespekthv_1086_tillitogrespekthttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1065MØTES: Heimevernet og lensmenn møtes ofte, her ved regionlensmann i Nord-Troms Ole Johan Skogmo. /media/PubImages/Bifrost19_KristianBerg_151019_IMG_1370.jpg


TOTALFORSVARET

Den internasjonale sikkerhetssituasjonen er blitt mer krevende og stiller dermed økte krav til et godt sivilt-militært samarbeid.

Ett av regjeringens virkemidler for å møte mange av dagens utfordringerer å reetablere og revitalisere totalforsvarskonseptet. Det reviderte totalforsvarskonseptet dikterer at støtte skal gå begge veier for å utnytte samfunnets totale ressurser.

Det er en klar arbeidsdeling med solide politiske og konstitusjonelle røtter for hva som er sivilt og militært ansvar. 

Regjeringen har det øverste ansvaret for å ivareta samfunnssikkerheten og statssikkerheten. Sivile myndigheter og aktører har ansvaret for å ivareta samfunnssikkerhet. Forsvaret har som primæroppgave å hevde Norges suverenitet og norske suverene rettigheter samt forsvare landet mot ytre angrep, det vil si ivareta statssikkerhet. Sivil og militær beredskap og krisehåndtering er imidlertid gjensidig avhengig av hverandre, og et løpende samarbeid er derfor nødvendig, skriver regjeringen på egne nettsider.

SKAL TRENE MER SAMMEN

Totalforsvaret handler om gjensidig støtte og samarbeid mellom sivil og militær side for å forebygge, planlegge for og forhindre kriser, inkludert sikkerhetspolitiske kriser, væpnet konflikt og krig. 

For å bli best mulig på et slikt samarbeid, så øver Forsvaret og politiet ofte sammen. Også under øvelse Bifrost har det i ulike scenarioer vært trent på dette mellom HV-16 og politiet i Troms, blant annet ved dirigering av trafikk og overtakelse av jobben med å sikre et objekt.

– I en reell situasjon vil politiet kunne be om bistand fra Forsvaret og Heimevernet for å bevokte et objekt. Hvordan dette skal foregå i praksis er noe man må øve på, noe vi også gjør under denne øvelsen, sier Kjellin og tilføyer:

– Men det er også i mange andre situasjoner vi samarbeider. Og vi har trent og skal trene mer på dette fremover. Det er viktig fordi vi på den måten er med på å øke beredskapen i samfunnet.

 

 

hv_1086_tillitogrespekthv_1086_tillitogrespekthttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1066/media/PubImages/Bifrost19_KristianBerg_191019_IMG_3317.jpg

IKKE BARE POLITIET

Innenfor rammen av totalforsvaret, skal Forsvaret etter anmodning kunne bistå det sivile samfunn ved ulykker, naturkatastrofer, alvorlig kriminalitet og andre fredstidskriser, samt beskytte landet mot alvorlige anslag, inkludert terroranslag.

Det er Heimevernets distriktssjefer som ivaretar lokalt territorielt ansvar på vegne av sjef Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) innenfor sine ansvarsområder. Det betyr blant annet at distriktssjefene har det daglige ansvaret for lokalt samarbeid og nettverksbygging, spesielt med politimestere og fylkesmenn. 

Men også mot sivile objekteiere og andre lokale myndigheter som kommuner, relevante etater, næringsliv med samfunnsansvar innenfor rammen av totalforsvarskonseptet. Samtidig skal Heimevernet samarbeide internt i Forsvaret med forsvarsgrenene, samt at HV har en koordinerende rolle mellom andre avdelinger i Forsvaret og det sivile.

Under øvelse Bifrost ble det øvd mye nettopp på dette. Det var møter mellom HV-16, lensmenn, politimester og kommuner. HV fikk øvd sammen med politiet og ambulansetjenesten, og ikke minst med andre avdelinger i Forsvaret. 

Samfunnets grunnleggende krisehåndteringsevne og Forsvarets kapasitet skal til sammen utgjøre den motstandskraften som er nødvendig for å kunne møte alle slags trusler mot det norske samfunnet. Det omfatter altså sivil støtte til Forsvaret og Forsvarets støtte til det sivile samfunnet.

Publisert 15. januar 2020 14:49. av Jonny Karlsen. Sist oppdatert 15. januar 2020 15:15.