FH2B3840FH2B3840http://forsvaret.no/media/PubImages/FH2B3840.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8940En endret verden – herunder en moderne trussel regissert av en hybrid motstander – utfordrer ikke bare statssikkerheten, men hele samfunnssikkerheten. Derfor er det viktig at aktørene er samsnakka på forhånd, mente deltakerne på det første møtet i Totalforsvarsforum Innlandet.
FH2B3805FH2B3805http://forsvaret.no/media/PubImages/FH2B3805.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8939En endret verden – herunder en moderne trussel regissert av en hybrid motstander – utfordrer ikke bare statssikkerheten, men hele samfunnssikkerheten. Derfor er det viktig at aktørene er samsnakka på forhånd, mente deltakerne på det første møtet i Totalforsvarsforum Innlandet.

Trusler nok til alle

-Det er vesentlig at beredskapsaktørene har en felles forståelse – og ikke minst kan samvirke på tvers av sektorer – når nasjonen skal kunne kontre en trussel. Samfunnssikkerhet er et felles ansvar!

​​​​​Mener oberstløytnant Tore Ketil Stårvik, sjef for Opplandske heimevernsdistrikt 05, som 2. februar kunne ønske et knippe beredskapsaktører velkommen til det nyopprettede Totalforsvarsforum Innlandet.

Til stede på Terningmoen var ledelsen ved Innlandet politidistrikt, representanter for de to fylkesmannsembetene samt sivilforsvaret i det første møtet i det nyopprettede forumet.

Totalforsvarsforum Innlandet skal være et samarbeidsorgan for gjensidig dialog, orientering, samordning og koordinering av totalforsvarsrelaterte problemstillinger.

Fra fred til væpnet konflikt

I følge planoffiser i HV-05, major Hans Martin Delphin, skal det moderne totalforsvarskonseptet i Innlandet omfatte gjensidig støtte og samarbeid mellom sivile og militære aktører i hele krisespekteret fra fred og til sikkerhetspolitisk krise og krig.

-Forumet skal kort og godt bidra til et sterkere samarbeid og samvirke mellom totalforsvarsaktørene på innlandet. Vi skal drøfte problemstillinger knyttet til totalforsvar, sivilt-militært samarbeid, samvirke og samhandling i beredskapsplanlegging og ikke minst håndtering av samfunnsmessige og sikkerhetspolitiske kriser.

Gikk av «moten»​​

På 1990-tallet, blant annet som en følge av Sovjetunionens oppløsning, endret de utenrikspolitiske forholdene seg i Europa, og den nye sikkerhetspolitiske kursen førte i praksis til at det gode, gamle – og veletablerte – samarbeidet mellom etatene i totalforsvaret i Norge ble bygget ned.

-I dag står nasjonen Norge i praksis med svært få arenaer til å diskutere og koordinere felles problemstillinger og tiltak. I tillegg er mye av samfunnets ressurser både bygget ned samt privatisert, og behovet for koordinering på tvers av sektorene er derfor kanskje viktigere enn noensinne, mener major Hans Martin Delphin.

-Vår erfaring i Opplandske er at man i mange sammenhenger diskuterer mangelen på koordinering og at alle samarbeidspartnere er samstemte i at aktørene bør etablere et tettere samarbeid for å bli bedre rustet til å møte eventuelle sikkerhetsrelaterte kriser og krigssituasjoner i vår region.

Revitalisering​​​

Distriktssjef Tore Ketil Stårvik kaller det en revitalisering av beredskapstankegangen og totalforsvarskonseptet.

-Etter den kalde krigens slutt hadde norsk statssikkerhet fokus knytta til operasjoner utenlands. Det var intops «for alle penga», mens tankegangen knytta til det kollektive forsvaret – altså alliansens artikkel 5 – var helt i bakgrunnen, og som del av det også samfunnets ansvar og evne til å understøtte Forsvaret i krise og krig.

Den moderniserte trusselen​

Ett av flere tema på møtet på Terningmoen var hybrid krigføring, altså den moderniserte trusselen, som består av en rekke politiske, økonomiske, kriminelle, psykologiske, kommunikasjonsmessige (blant annet desinformasjon) og militære virkemidler – og hvordan dette påvirker også Norge – og innlandet.

En trussel som ifølge oberstløytnanten, blant annet med en fortid som hovedlærer i landoperasjoner ved Forsvarets høyskole samt deltakelse i Libanon, Kosovo, Irak og Afghanistan, har resultert i at Norge som nasjon må ta inn over seg at grensen mellom krise og krig på sett og vis er utvisket.

-Det er en del av den moderne trusselen. Den vil som ønsket effekt operere i gråsonen mellom fred, krise og krig og utfordre oss der – mellom etater og sektorer, mellom konstitusjonelt ansvar – og ikke minst utfordre vår evne til å samvirke, koordinere og dele informasjon og situasjonsforståelse.

-I en hybrid setting vil motstanderen etter et sett av midler påvirke, undergrave og destabilisere vårt velfungerende, men sårbare samfunn for å oppnå sine politiske mål, uten nødvendigvis at dette oppfattes av den norske befolkningen som en krise eller krigssituasjon, mener sjefen for HV-05 – og legger til:

-Det er dessverre trusler nok til alle samfunnssektorer og beredskapsaktører – offentlige som private – trusler som samla sett kanskje kan bli for store for Norge å kunne håndtere, men for små for Nato å ville engasjere seg i.

​​«Skillet mellom statssikkerhet og samfunnssikkerhet er på sett og vis utvisket. Dette må ses på under ett, og ikke betraktes som to parallelle systemer. Hvor er samfunnets sårbarheter? Hvordan detektere og identifisere dem? Hvordan håndtere dem og sette inn mottiltak?»
Stabssjef Asbjørn Lund, fylkesmannen i Oppland.
Publisert 26. februar 2017 17:30. av Ola Christensen, Bilder: Ane Olivie Oppheim. Sist oppdatert 26. februar 2017 17:31.