Sjøheimevernet under trening i BergenSjøheimevernet under trening i Bergenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_IMG_5627.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7469

- Motiverte kolleger!

Vilje, kompetanse og motivasjon!

​​​​​​​​​​​Tre stikkord som nestkommanderende Birgitte Sten mener er beskrivende for Ytre Oslofjord sjøheimevernsområde. Nylig var kapteinløytnanten og et tjuetalls befal inne til sin årlige trening i sjøheimevernsområdet tilhørende Oslofjord heimevernsdistrikt 01, som dekker de to fylkene Østfold og Vestfold inkludert sjøterritoriet. 

POSITIV UTVIKLING

Med nitten års «fartstid» i den maritime delen av Heimevernet, har hun sett en positiv utvikling innen sjøheimevernet (SHV).

– En merkbar endring gjennom disse årene på områder som struktur, profesjonalitet og utstyr, understreker 39-åringen som startet sin militære karriere i kystartilleriet, men som til daglig er divisjonsdirektør for campustjenestene i studentsamskipnaden i Sørøst-Norge.

– Sjøheimevernet rommer mye variert militær utdanning og erfaring samt solid sivil kompetanse og lokalkunnskap – noe som i sum gjør oss spesielle. Personellet har en unik vilje til å løse oppdraget gjennom samarbeid, ispedd nysgjerrighet og entusiasme – og løsninger finner vi alltid. Vi har en genuin tro på det vi holder på med og ikke minst dette konseptet!

– Hva er din motivasjon for SHV-tjenesten?

– Kort og godt alle de forskjellige menneskene jeg møter. Dette er ingen homogen gruppe, men personer med høyst forskjellig bakgrunn sivilt og militært, som i sum gjør oss særdeles kompetente, poengterer kapteinløytnant Birgitte Sten.

Totalt teller Ytre Oslofjord SHV-område 75 menige og befal.

OVERVÅKING OG KONTROLL

Sjøheimevernsområdene i Norge overvåker og kontrollerer blant annet sivil maritim aktivitet ved hjelp av kystmeldeposter, sjøheimevernets egne fartøy og ved å visitere handelsfartøy, som betyr at militært personell kan ta seg om bord for blant annet å sjekke skipspapirer og annen dokumentasjon.

«ØYNE OG ØRER»

Fenrik Kay Lien er troppssjef for en kystmeldepost, det vil si mobile «øyne og ører» i strandsonen, der forskjellige sensorer «mater» dataskjermer med informasjon. Inne i en feltvogn følger fenriken og hans befalskolleger med på skjermene og kan raskt danne seg et godt bilde av den til enhver tid pågående maritime aktiviteten i Oslofjorden. Denne informasjonen meldes videre til militære beslutningstakere og er viktig for å kunne ha oversikt – og dermed forståelse for det som skjer både i strandsonen og i fjorden.

RELEVANT SIVILT

Troppssjefen er ikke i tvil om hva sjøheimevernet tilfører ham i den sivile jobben som transportleder i en sementfabrikk på Østlandet, der han styrer flåten av vogntog. 

– Lederskap, evnen til oversikt og kontroll, stressmestring og evnen til å se løsninger – for å nevne noe, forteller fenriken. 

Og om det faglige er viktig for fenriken, er det sosiale aspektet – kameratskapet – ikke mindre viktig for 39-åringen, som også har tjenestegjort i innsatsstyrke Bundle – en av sjøheimevernets fire innsatsstyrker i Norge.

ANERKJENNELSE

Han er særdeles positiv til den nye befalsordningen i Forsvaret med et eget spesialistkorps.

–​​​ Dette trengs, og det er bra at Forsvaret anerkjenner fagfolkene, mener Kay Lien.

Publisert 12. september 2016 16:11. av Ola K. Christensen, presse- og informasjonsoffiser i Heimevernet. Foto: Marius Kaniewski, HV-02.