hv_907_detteerplakatenpåveghv_907_detteerplakatenpåveghttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=389Dette er "plakaten på veggen"Den Kongelige resolusjon fra 10. juni 1949 gjelder fortsatt i dag, nesten 70 år siden den ble vedtatt. /media/PubImages/plakaten.jpg

TEKST: SVEIN SJØVEIAN

Alle i Norge som blir befalingsmann med grad fra sersjant, kvartermester eller liknende, skal forholde seg til; Direktiver for militære befalingsmenn og militære sjefer ved væpnet angrep på Norge.

Regelverket ble fremmet av Forsvarsdepartementet og fastsatt ved kongelig

resolusjon 10. juni 1949. Plakaten på veggen har fått kallenavnet sitt fra tradisjonen om at et eksemplar av direktivet skal henge synlig på alle militære kontor i Norge.

Endring av trusselbildet

- Forskrift om militære befalingsmenn og militære sjefer ved angrep på Norge, «Plakaten på veggen», er viktig for at befalingsmenn i Forsvaret skal reagere i samsvar med intensjonen nedfelt i forskriften, sier oberstløytnant og sjefsjurist i Heimevernet Sten Løitegaard.

Han sier ulike nasjoner vil ha ulik terskel for å respondere på provokasjoner fra en konfliktmotpart.

- I en hver rettstat er det et viktig prinsipp at maktbruk ikke skal utløses uten kontroll. «Plakaten på veggen» er på mange måter en robust Rules Of Engagement (ROE) som ikke nødvendigvis alle andre land har. Formelt sett gjelder «Plakaten på veggen», men det er gode grunner til å reise spørsmålet om forskriften i lys av dagens utfordringer. Da med henhold til blant annet trusselbilde og politiske klima. Også diskusjoner rundt grensen mellom oppgavene til politi og forsvar er et egnet verktøy for Heimevernet i vår utførelse av pålagte oppdrag i terskelen før krig eller væpnet konflikt konstateres, mener Løitegaard.

Plakaten i dag

- Rundt om i Forsvaret ble det diskutert om plakaten ville tre i kraft 22. juli 2011. Soldatene lurte på om de skulle gjøre noe de første timene. Det er jo langt færre soldater i dagens Forsvaret, sier Terje H. Holm, avdelingssjef for Forsknings- og formidlingsavdelingen ved Forsvarsmuseet.

 Forsvaret er statens ytterste maktapparat og skal ikke brukes mot egne innbyggere

– kun mot utenlandske aktører. Det er ved væpnet angrep utenfra plakaten kan komme til sin rett.

– En utfordring i krise- og krigssituasjoner er at man må respondere raskt og hurtig, vurdere om et angrep kommer fra utsiden eller om det er våre egne som står bak hendelsen. Forsvaret har endret seg mye etter at plakaten ble fastsatt ved en kongelig resolusjon i 1949. Dersom en slik situasjon hadde kommet på begynnelsen av 80-tallet hadde det nok vært en del som ville møtt opp på sitt lokale heimevernshus. I dag tror jeg at man følger en klar kommandostruktur, sier Terje H. Holm.

Selv om plakaten ikke trådte i kraft under terrorangrepet 22. juli 2011, bisto 900 gardister og om lag 100 soldater fra Heimevernet politiet de påfølgende døgnene.

Her kan du lese "plakaten på veggen"


Publisert 29. august 2017 12:23.. Sist oppdatert 1. september 2017 10:39.