GIHV Tor Rune Raabye sitt foredrag fra Nasjonal Veterankonferanse 2016 / Veteranconference 2016GIHV Tor Rune Raabye sitt foredrag fra Nasjonal Veterankonferanse 2016 / Veteranconference 2016http://forsvaret.no/media/PubImages/20161019JPH_GIHV5Jostein Hestdal.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8116

Heimevernet 70 år

Heimevernet ble formelt opprettet av Stortinget 6. desember 1946 – som en naturlig fortsettelse av Milorg. Et stort antall frivillige meldte seg til tjeneste. Dette førte til et heimevern med mer enn 90 000 mann, mens myndighetene hadde regnet med 30 000.

​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​Hva så med dagens organisasjon? Generalinspektøren for Heimevernet – generalmajor Tor Rune Raabye – foredro i Oslo Militære Samfund (OMS) 7. november om HVs status og utfordringer, altså før Stortinget besluttet strukturelle endringer for også HV gjennom langtidsplanen for Forsvaret (LTP).

Deler av OMS-foredraget leser du her:  

14. november 2013 tiltrådte jeg i stillingen som generalinspektør for Heimevernet. Jeg må innrømme: «Lite visste jeg om alt som rører seg i denne organismen».

SIKKERHETSUTFOR​​DRINGENE

Hvilke trusler kan vi stå overfor? Dessverre ser vi flere negative utviklingstrekk:

• I Asia og Stillehavsregionen ser vi mange pågående og potensielle konflikter som bringer fokus bort fra Europa

• Konfliktnivået i Midtøsten er stigende, og flyktningestrømmene enorme.

• Russland har modernisert forsvaret og har vist vilje til å bruke militær styrke for å annektere landområder.

Hva betyr dette for oss, og når kan det usannsynlige bli sannsynlig? For å belyse dette vil jeg trekke frem noen trender og erfaringer:

• Vi kommer til å bli overrasket – igjen.

• Hybride operasjoner i flere dimensjoner vil sannsynligvis være en del av et mulig angrep, og jeg tenker at det er svært sentralt for oss å hindre dette. 

Vi bør gå ut ifra at grunnlaget for dette angrepet allerede er under utvikling. Jeg tror at nett-trollene jobber etter klare føringer fra Russlands ledelse.

• Et konvensjonelt angrep fra Russland, lite som stort, må vi også være forberedt på.

Jeg sier ikke med dette at krigen er i gang, men Russland må utvikle handlemåter og skaffe seg handlefrihet i fredstid. Alle stormakter gjør det.

Legg merke til at HV bare har 505 fast ansatte for å drifte en struktur på 45 000 soldater.


LOKALT TERRITORIEL​​​T ​​​ANSVAR

Hvordan kan vi stå imot denne trusselen og hindre at alternativer blir utløst: Være til stede i aktuelle områder av landet med adekvat militær styrke.

Heimevernets distriktssjefer ivaretar det lokale territorielle ansvaret (LTA) på vegne av sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). Dette innebærer blant annet å: 

• gjennomføre overvåkning og kontroll for å bygge et situasjonsbilde både på land og i kystsonen

• sikre framføringsakser, forsyningsakser, logistikkbaser

• beskytte egne eller allierte styrker

• etablere mottak av allierte styrker

I tillegg kan det være aktuelt å bidra til forsterket grensevakthold. 

ELLEVE «GRUNNEIERE»

Mine distriktssjefer er altså territorielle sjefer for hver sin geografiske del av landet. Mine «grunneiere» danner en landsdekkende og sammenhengende kjede av militære sjefer, og jeg tenker at denne oppgaven har vært lite synlig og lite verdsatt i en tid med stort fokus på internasjonale operasjoner. Men i dag er oppgavens størrelse og viktighet i ferd med å få sin rettmessige plass.

Vår landsdekkende militære kapasitet, og ikke minst reaksjonsevne bidrar til en viktig krigsforebyggende terskel. En motstander skal vite at det ikke er lett å slå ut HV som organisasjon. 

Heimevernet har landsdekkende hovedoppgaver innenfor vakthold og sikring av viktige militære og sivile objekter. Her opplever vi en økende etterspørsel.

Heimevernet skal være lokalt forankret for å dekke disse oppgavene og skal være tilgjengelig på kort varsel, slik at enheter med god lokalkjennskap kan løse militære oppdrag og støtte det sivile samfunn ved ulykker og større hendelser. HV yter bistand til politiet og bidrar i krisehåndtering, slik vi gjorde i hovedstaden 22. juli. 2011. 

Samarbeid med sivile myndigheter, som politi, fylker og kommuner er svært viktig, og jeg opplever at vi samarbeider godt med alle disse aktørene.

HVEM ER ​​​HV-SOLDATEN?

La meg så gå inn på det aller viktigste: HV-soldaten: En kar i 40-åra eller ei jente i midten av 20-åra.

Alle HV-soldater har gjennomført 12 måneders førstegangstjeneste. 

• Ca. 4 000 av dem har vært ute i internasjonale operasjoner

• HV-soldaten har lett utrustning

• HV-soldaten er lokalkjent

• HV-soldaten har livserfaring

• HV-soldaten har sivil kompetanse

• HV-soldaten må trene jevnlig med våpenet sitt

• HV-soldaten må ha god soldatutrustning inkludert beskyttelse

• HV-soldatene må ha god ledelse

Dette betyr at oppdraget løses av voksne, livserfarne soldater med ett års soldattjeneste som grunnmur. Vi vet at våre soldater er blant de beste i verden, så jeg tror det er smart å ta vare på den militære grunnkompetansen og utnytte maksimalt de andre egenskapene som følger gratis med i vår verneplikt. 

Les hele foredraget: www.oslomilsamfund.no/archive/2016


DAGENS HV-O​​RGANISERING

• 11 distriktsstaber som er modellert ut fra sjef FOH sitt behov. Våre operative staber har en normal G-struktur som samvirker med FOH sin stab. Våre staber er dimensjonert med arbeidskraft ut fra GIHVs minimumsbehov for styrkeproduksjon. Ved krise tilføres et mobiliseringstillegg som ivaretar operativ planlegging og stridsledelse.

• Under distriktene 249 HV-områder med 42 000 soldater og 15 innsatsstyrker med 3 000 soldater. Til sammen 45 000 soldater. Alle stillingene er ikke fylt i dag fordi midler er prioritert til trening og materiell.

• Land: (226 områder) Sjø: (17 områder) Luft: (6 områder). Totalt 249 områder.

• Områdene trener om lag 4/6 dager årlig i to av tre år. Det tredje året trener befalet uten soldater.

• 11 innsatsstyrker på land og 4 innsatsstyrker på sjø. Dette er 3 000 semi-profesjonelle soldater som skriver kontrakt der de forplikter seg til å trene inntil 30 dager årlig.

FREMTIDIG HV-​​ORGANISERING

15. november besluttet Stortinget langtidsplanen for Forsvaret (LTP). Sjøheimevernet (SHV) avvikles og områdestrukturen reduseres med 7000 soldater innen 2020. Heimevernsstaben utvikles til å bli en operativ stab mellom HV-distriktene og Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), og endrer navn til Nasjonal territoriell kommando (NTK). Dette betyr at GIHV blir «sjef Heimevernet» med lederansvar i både fred, krise og krig. HV videreføres med 11 distrikter. En landmaktutredning skal gi de siste veivalgene for Hæren og HV. Det betyr at justeringer på HVs struktur kan komme høsten 2017.

DE EN​KLE FAKTA:

​45 000 soldater (land, sjø, luft). De er produsert gjennom forsvarsgrenenes førstegangstjeneste 

HV vedlikeholder og utnytter denne soldatkompetansen

Rent numerært har Heimevernet om lag 67 prosent av Forsvarets operative strukturs soldater i krise og krig og forbruker under 3 prosent av forsvarsbudsjettet

Reaksjonstid fram til klar er svært god, og blant de beste i Forsvaret. Våre soldater er derfor «først på plass» og dette innebærer «høy risiko»

HV ivaretar mesteparten av landterritoriet og strandsonen når vi opererer​

Publisert 6. desember 2016 12:16..