Om HeimevernetOm Heimevernethttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_ill_bilder_sylte-159833.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2841​​​​​​​​Heimevernet er inndelt i 11 landsdekkende HV-distrikter. Distriktene har det territorielle ansvaret på vegne av Forsvaret og disponerer innsatsstyrker og HV-områder. ​​​​​​​​Heimevernet er inndelt i 11 landsdekkende HV-distrikter. Distriktene har det territorielle ansvaret på vegne av Forsvaret og disponerer innsatsstyrker og HV-områder.

​​​​​​​​​Heimevernet er inndelt i 11 landsdekkende HV-distrikter. Distriktene har det territorielle ansvaret på vegne av Forsvaret og disponerer innsatsstyrker og HV-områder. Samt tilrettelegger for og samarbeider med andre enheter i Forsvaret og allierte styrker.

Nasjonal beredskaps- og innsatsstyrke med 40 000 soldater fordelt på:
- 11 territorielle distriktsstaber
- 11 mobile innsatsstyrker med landkapasiteter
- Mange lokale HV-områder i hele landet med land- og sjøkapasiteter
 
Norsk verneplikt er totalt 19 måneder eller 575 dager. Heimevernet består hovedsakelig av personell som er overført etter 12 månder førstegangstjeneste. 
De siste syv månedene fordeles på inntil seks dager øvelse per år for menige soldater, eller inntil ni dager øvelse per år for spesialister, befal og offiserer. Dette gjør at et stort antall soldater står i militær beredskap for samfunnet til og med det året de fyller 44 år.

Heimevernet har også vervet frivillig personell i innsatsstyrkene, samt HV-ungdom i alderen 16–21 år og frivillige i områdestrukturen som er over 44 år. Kort fortalt samles kompetansen som ikke lenger er i daglig tjeneste til beredskap i Heimevernet.

I dagens forsvar bærer hele 7 av 10 norske soldater HV-merket på armen.

Tjenesten i Heimevernet

Områdestrukturen utgjør 37 000 og gis inntil seks dagers trening to av tre år. Alt vernepliktig befal har en tjenesteplikt på inntil ni dager i året og trener årlig. Befal er også mobiliseringsdisponert til fylte 55 år, men kan fortsette på frivillig basis i Heimevernet til fylte 60 år. Innsatsstyrkene utgjør 3000 soldater, som har vervet seg og de er frivillig personell på innsatskontrakt. De trener inntil 30 dager årlig. Et eget innsatstillegg tilkommer for de dagene som overstiger verneplikten (les: 6 dager for menige og 9 dager for befal).

HV-distrikter

Operativ ledelse, styrkeproduksjon og sivilt-militært samarbeid gjennomføres i dagens 11 distrikter. Dette ivaretar ledelses- og koordineringsbehov for Heimevernets oppdragsløsning samt ledelse og gjennomføring av styrkeproduksjon.
 
Distriktsstabene skal styrkeprodusere og sette opp avdelinger under generalinspektøren for Heimevernet. Distriktsstabene inngår samtidig i den nasjonale kommandostrukturen og ivaretar i denne rollen et territorielt ansvar på vegne av sjefen for Forsvarets fellesoperative hovedkvarter (FOH). Det siste innebærer ansvar for planlegging og ledelse av militær innsats i fred, krise og krig samt planlegging, koordinering og gjennomføring av sivilt-militært samarbeid.
  

Heimevernsstaben

Sjef Heimevernet (Sjef HV) og HV-staben er lokalisert i Terningmoen leir i Elverum. Sjef HV er en del av Forsvarssjefens ledergruppe. Staben ledes av stabssjef i Heimevernsstaben som samtidig er nestkommanderende og generalinspektørens stedfortreder.
 

Landsrådet for Heimevernet

Består av 13 sivile organisasjoner og arbeider blant annet for å fremme samarbeidet mellom Heimevernet og det sivile samfunn. Dette er et historisk organ som ble etablert før selve Heimevernet, for å skape forankring i hele Det norske samfunn og kunne samle alle 'motstandsfolkene' fra blant andre Milorg og Kompani Linge i en og samme organisasjon etter krigen. Man ønsket å samle alle i en stor og landsdekkende organisasjon med lokal forankring og unngå en rekke militære og paramilitære organisasjoner som levde videre etter krigen.
 

Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS)

HVSKS (Dombås) tilfører soldater i Heimevernet kunnskaper, ferdigheter, adferd og holdninger slik at Heimevernet framstår troverdig. HVSKS sine primære oppgaver er  utdanning, utvikling, kvalitetssikring og veiledning. HVSKS utdanner årlig ca. 1 400 befal. Dette utgjør sammen med andre arrangementer ca. 24 000 gjestedøgn per år ved skolen.
  

Heimevernsungdommen (HVU)

Ungdomsarbeidet i Heimevernet er et viktig ledd i rekrutteringen til lederutdanning i Forsvaret. HV-ungdommen blir ikke trent for strid og er ikke en del av mobiliseringsforsvaret. I Heimevernsungdommen får de som er motivert til karriere i Forsvaret, i alderen 16–21 år, kunnskap om Forsvaret generelt og Heimevernet spesielt. Forutsetningen er at ungdommen har god vandel og helse. En overordnet målsetting er at den enkelte skal tilføres gode holdninger til fordel for seg selv og samfunnet for øvrig.
 
Det er rundt 700 heimevernsungdommer rundt på landsbasis hvorav ca. 20 prosent er jenter.​