Fakta om Heimevernet

Heimevernet er inndelt i 11 landsdekkende HV-distrikter. Distriktene har det territorielle ansvaret på vegne av Forsvaret og disponerer innsatsstyrker og HV-områder. Samt tilrettelegger for og samarbeider med andre enheter i Forsvaret og allierte sty
Nasjonal beredskaps- og innsatsstyrke med 40 000 soldater fordelt på:
- 11 territorielle distriktsstaber
- 11 mobile innsatsstyrker med land- og sjøkapasiteter
- 241 lokale HV-områder i hele landet med land- og sjøkapasiteter
 
Norsk verneplikt er totalt 19 måneder eller 575 dager. Heimevernet består hovedsakelig av personell som er overført etter 12 månder førstegangstjeneste.
De siste syv månedene fordeles på inntil ni dager øvelse per år i henhold til loven. Dette gjør at et stort antall soldater står i militær beredskap for samfunnet til og med det året de fyller 44 år.

Heimevernet har også frivillig personell i innsatsstyrkene, samt HV-ungdom i alderen 16–21 år og frivillige i områdestrukturen som er over 44 år.

I dagens forsvar bærer hele 7 av 10 norske soldater HV-merket på armen.

Tjenesten i Heimevernet
Innsatsstyrkene, som består av vervet og frivillig personell på innsatskontrakt, de gis inntil 30 dagers årlig trening, med et eget innsatstillegg for de dagene som overstiger verneplikten. Områdestrukturen gis inntil seks dagers trening annethvert år. Alt vernepliktig befal har en tjenesteplikt på inntil ni dager i året i HV. Befal er også mobiliseringsdisponert til fylte 55 år, men kan fortsette på frivillig basis i Heimevernet til fylte 60 år.

HV-distrikter
Operativ ledelse, styrkeproduksjon og sivilt-militært samarbeid gjennomføres i dagens 11 distrikter. Dette ivaretar ledelses- og koordineringsbehov for Heimevernets oppdragsløsning samt ledelse og gjennomføring av styrkeproduksjon.
 
Distriktsstabene skal styrkeprodusere og sette opp avdelinger under generalinspektøren for Heimevernet. Distriktsstabene inngår samtidig i den nasjonale kommandostrukturen og ivaretar i denne rollen et territorielt ansvar på vegne av sjefen for Forsvarets fellesoperative hovedkvarter (FOH). Det siste innebærer ansvar for planlegging og ledelse av militær innsats i fred, krise og krig samt planlegging, koordinering og gjennomføring av sivilt-militært samarbeid.
 
Heimevernsstaben
Generalinspektøren for Heimevernet (GIHV) og HV-staben er lokalisert i Terningmoen leir i Elverum. GIHV er en del av Forsvarssjefens ledergruppe. Staben ledes av stabssjef i Heimevernsstaben som samtidig er nestkommanderende og generalinspektørens stedfortreder.
 
Landsrådet for Heimevernet
Består av 13 sivile organisasjoner og arbeider blant annet for å fremme samarbeidet mellom Heimevernet og det sivile samfunn. Dette er et historisk organ som ble etablert før selve Heimevernet, for å skape forankring i hele Det norske samfunn og kunne samle alle 'motstandsfolkene' fra blant andre Milorg og Kompani Linge i en og samme organisasjon etter krigen. Man ønsket å samle alle i en stor og landsdekkende organisasjon med lokal forankring og unngå en rekke militære og paramilitære organisasjoner som levde videre etter krigen.

Utdanning

 
Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS)
HVSKS (Dombås) tilfører soldater i Heimevernet kunnskaper, ferdigheter, adferd og holdninger slik at Heimevernet framstår troverdig. HVSKS sine primære oppgaver er  utdanning, utvikling, kvalitetssikring og veiledning. HVSKS utdanner årlig ca. 1 400 befal. Dette utgjør sammen med andre arrangementer ca. 24 000 gjestedøgn per år ved skolen.
  
Heimevernsungdommen (HVU)
Ungdomsarbeidet i Heimevernet er et viktig ledd i rekrutteringen til lederutdanning i Forsvaret. HV-ungdommen blir ikke trent for strid og er ikke en del av mobiliseringsforsvaret. I Heimevernsungdommen får de som er motivert til karriere i Forsvaret, i alderen 16–21 år, kunnskap om Forsvaret generelt og Heimevernet spesielt. Forutsetningen er at ungdommen har god vandel og helse. En overordnet målsetting er at den enkelte skal tilføres gode holdninger til fordel for seg selv og samfunnet for øvrig.
 
Det er rundt 700 heimevernsungdommer rundt på landsbasis hvorav ca. 20 prosent er jenter.
Publisert 5. desember 2014 01:18.. Sist oppdatert 29. november 2017 13:51.