Troppetyper

Her finner du en oversikt over tryppetyper og stillinger i Grebe.
INNSATSTROPP
Selve grunnstammen i styrken er innsatstroppene. Disse troppene har som oppgave å sikre objekt, utøve styrkebeskyttelse, veikontrollpost, isolere, pågripe og eventuelt bekjempe eventuell fiendtlig styrke. I hver innsatstropp finnes geværlag, kanonlag og oppklaringslag.
 
SANITETSTROPP
Sanitetsstroppen er trent til å kunne mestre førstehjelp på skadestedet, drive forebyggende tiltak for å hindre skade/sykdom og utføre livreddende behandling og evakuering til lege.
 
Ved medisinske behandlingssteder skal sanitetstroppen drive pleie, observasjon og overvåkning av skadde. Troppen består av utrykningslag og hjelpeplasslag og vil kunne operere i troppsforband. Utrykningslag og hjelpeplasslag er kapasiteter som støtter andre avdelinger i forbindelse med oppdragsløsning.
 
Kompetanseheving og utdanning av sanitetspersonell har et høyt fokus for troppen.
 
SKARPSKYTTERTROPP
Troppens hovedoppgave er å drive styrkebeskyttelse av egne og andre tropper og innhenting av opplysninger til innsatsstyrken. Skarpskytterne i GREBE skal være i stand til å operere over lengre tid uten etterforsyning og under enkle forhold.
 
Skarpskyttertroppen løser oppdrag parvis, patruljevis eller lagsvis. Oppdragene kan være oppklaring av begrensede områder og døgnkontinuerlig overvåking av materiell og personell
 
STABSTROPP
Et våpen virker ikke uten ammunisjon, et kjøretøy går ikke uten drivstoff, og den enkelte soldat i GREBE fungerer ikke over lang tid uten mat og vann. I tillegg har trenlaget i Innsatsstyrke GREBE vognførere som har alle relevante militære og sivile sertifikater.
 
HUNDELAG
Hundelaget skal ved bruk av godkjente hunder være i stand til å yte støtte på flere områder, både i militær og sivil sammenheng. Dette kan være ved klarering av terreng, områder og bygninger. Hundelaget kan brukes ved avpatruljering av viktige objekter og områder, og kan forsterke patruljer av alle typer. Laget kan bistå i vakthold ved objektsikring, vei- og adgangskontrollpunkt. Dette innebærer å lokalisere eller følge personell som flykter eller som opptrer mistenkelig.
 
MILITÆRPOLITI (MP)
Militærpolitilaget skal være i stand til å gjennomføre operasjoner som bidrar til Innsatsstyrkens sikkerhet.
MP skal etterforske, drive trafikktjeneste, ordenstjeneste, redningstjeneste, krigsfangetjeneste og vakt-/sikringstjeneste. Alt MP-personell skal ha politi- eller MP-utdanning.
 
CBRN-lag
Har evne til å detektere kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære stridsmidler, samt detektere utslipp fra kjemisk industri. Lagets primærfunksjon er søk, påvisning og rekognosering.
 
SAMBANDSTROPP
Ingen militære avdelinger fungerer uten kommunikasjon. Sambandstroppen har ansvaret for at alle sambands og IKT-systemer er operative og det gis en bred og god utdanning i et inkluderende og spennende arbeidsmiljø.
 
MRR (Multi Rolle Radio), LFR (Lett Felt Radio), BMS (Battlefield Management System) og NORTaC (Hæren- og Heimevernets plan- og ordreverktøy) er alle systemer sambandstroppen har ansvaret for å drifte.
 
Sambandstroppen er ansvarlig for etablering og drift av kommandoplassen, samt relé-lag som er nødvendige for å opprettholde sambandsdekningen over lengre avstand.

JEGERTROPP
Jegertroppens hovedoppgave er å innhente opplysninger om motstanderen, ofte bak “fiendens linjer”. Troppens primærfunksjoner er oppklaring og overvåkning, i tillegg til kontroll- og kontaktpatrulje. Jegerne opptrer i lag eller makkerpar, men må også kunne fungere selvstendig.
 
Overvåkningen skjer ofte fra en observasjonspost (OP), hvor viktig informasjon om fiendens bevegelser blir meld inn til troppssjef. Som jeger vil du spille rollen som troppssjefens øyne: se samtidig som du unngår å bli sett. Ved oppklaring av et område eller en teig vil jegerlaget arbeide til fots for å spore mistenkelig/fiendtlig aktivitet.
 
Publisert 25. februar 2014 15:20..