Distriktsråd

I dag er det 11 HV-distrikt i Norge. Forskriften til HV loven sier at det skal være et råd i hvert distrikt.
​​​​​​​Distriktsrådene består av representanter stort sett fra de sammen sivile organisasjoner som er representert i Landsrådet. Sivil og militær representanter kan være inntil 20.

Distriktsrådene skal ha inntil 10 HV-representanter. Av disse skal SHV-områdene innen SHV kommandoene delta i de distrikter hvor de er lokalisert med inntil 2 sjøheimevernet (SHV) representanter. Heimevernsungdomen skal ha en av de militære representantene. Innsatsstyrken skal være representert i distriktsrådet.

Normalt følger distriktsrådene møtekalenderen til landsrådet, det vil si at det avholdes møter i distriktene.  


Distriktsrådene består av følgende representanter

 • Det frivillige Skyttervesen (DFS)             
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Norges Idrettsforbund                 
 • Norges Lotteforbund
 • Norske Kvinners Sanitetsforening
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)         
 • Inntil 4 ander sivile organisasjoner
 • HV-personellet i distriktet 
 • Ungdomslederne i distriktet
 • Evt fra Sjøheimevernet

Instruks for distriktsråd

 • Oppnevning av disse medlemmene skjer ved at Landsrådet for Heimevernet varsler hovedorganisasjonene. Hovedorganisasjonene sørger for at medlemmer oppnevnes og gir melding om dette til Landsrådet som underretter heimevernsdistriktene og distriktsrådslederne.
 • Rådets medlemmer eller varamedlem må normalt ha bopel innen HV-distriktets grenser.


Oppgaver

 • Rådet skal bistå med uttalelser, forslag og råd i alle viktige spørsmål som angår Heimevernet innen heimevernsdistriktet.
 • Rådet skal spesielt arbeide for å fremme samarbeidet mellom Heimevernet og det sivile samfunn.
 • Er en sak av stor prinsipiell betydning, eller vedrører den flere heimevernsdistrikter eller hele Heimevernet, skal rådet sende saken til Landsrådet for Heimevernet.
 • Rådet velger selv leder, nestleder og sekretær. Disse danner rådets arbeidsutvalg. Distriktets landsrådsrepresentant deltar i tillegg på arbeidsutvalgets møter dersom han ikke er valgt til ett av de nevnte verv. Rådet velger også varamedlem til arbeidsutvalget.
 • Rådets arbeidsutvalg skal uttale seg ved tilsetting eller beordring av ny distriktssjef.
 • Rådet velger ett medlem med varamedlem til Landsrådet for Heimevernet blant de av områdeutvalgslederne som representerer heimevernsavsnittene i distriktsrådet.


Distriktssjefens ansvar overfor rådet


 • Distriktssjefen gir melding til distriktsrådets leder om hvem som er valgt som HV-personellets representanter til rådet.
 • Distriktssjefen skal minst en gang årlig gi rådet skriftlig rapport om virksomheten i Heimevernet i sitt distrikt. Vedkommende skal skriftlig eller muntlig holde rådet orientert om viktige saker av betydning for Heimevernet i distriktet.
 • Distriktssjefen har møteplikt (uten stemmerett) når rådet, eller dets arbeidsutvalg, holder møter.
 • Distriktssjefen og distriktsstaben skal forøvrig bistå rådet i den utstrekning dette er nødvendig for at rådet skal få løst sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.
 • Andre møtedeltakere.
 • Personell fra distriktsstaben kan delta (uten stemmerett) i rådets møter når distriktssjefen eller rådet ønsker det.


Følgende personell kan delta uten stemmerett
​​​

 • Generalinspektøren for Heimevernet eller representant for denne.
 • Ett medlem fra Landsrådets arbeidsutvalg eller dets generalsekretær.
 • De nærmeste operative sjefer i forsvarsgrenene som skal lede HV-distriktets avdelinger i krig kan møte selv eller utpeke en representant.
 • Avsnittssjefer. Avsnittssjef i Sjøheimevernet kan møte i flere distriktsråd når han har avdelinger i de tilsvarende HV-distrikter.
 • En områdesjef fra hvert avsnitt.
 • Andre personer som rådet ønsker skal være til stede.
Publisert 12. november 2013 23:05.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:58.