Kommunale HV-nemnd

I hver kommune skal det være en kommunal heimevernsnemnd med rådgivende myndighet.

​​I en kommune skal det opprettes flere slike nemnder når kommunestyret vedtar dette etter anmodning fra distriktssjefen.​

Nemnda skal ha som medlemmer​

  • To medlemmer oppnevnt av kommunestyret
  • Ett medlem fra den lokale politimyndighet

Nemnda velger selv leder og sekretær blant nemndas medlemmer.

Nemndas oppgaver

  • Nemnda representerer de sivile myndigheter i kommunen og skal fremme samarbeidet mellom disse og heimevernsområdene i kommunen.
  • Nemnda kan uttale seg i saker av spesiell viktighet for Heimevernet når nemnda anser dette nødvendig.
  • Nemnda skal spesielt behandle de personellsaker som det er gitt bestemmelser for under heimevernslovens §4, 5 og 6. Ved behandlingen av slike saker skal vedkommende områdesjef delta.
  • Ved tilsetting av områdesjef skal nemnda uttale seg om søkerne. Er det flere nemnder i heimevernsområdet skal nemnda der søkeren har bopel uttale seg.
  • Det skal føres møtebok hvor nemndas vedtak inntas. Møtebokens innhold skal bare gjøres kjent for de som har tjenestelig behov for dette. Når nemnda ikke er samlet til møte, oppbevares møteboken normalt hos politiets representant.

Områdesjefens ansvar overfor heimevernsnemndene.

Områdesjefen skal delta i nemndas møter som rådgiver når nemnda behandler personellsaker (bestemmelsene i Heimevernsloven § 4, 5 og 6.

Områdesjefen skal holde nemnda orientert om viktige saker som angår nemndas arbeid.

Publisert 12. november 2013 05:18. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:58.