HV-nemnd

HV-nemndene er regulert i Forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet (heimevernsforskriften) og Instruks for råd, utvalg og nemnder i Heimevernet, fastsatt av Forsvarsdepartementet.

Heimevernsnemndene oppnevnes av Heimevernet, og det skal minimum opprettes en HV-nemnd i hvert distrikt med en representant fra distriktsstaben og en representant fra politiet. I tillegg skal kommunen gis mulighet til å stille med inntil to representanter.

De kommunale representantene skal

  • være valgte representanter til kommunestyret
  • ha plettfri vandel
  • ha undertegnet en taushetserklæring

Heimevernsnemndene kan gi uttalelser og råd om personer er skikket til tjeneste i Heimevernet.

I samsvar med forsvarsloven § 59 skal frivillige som skal gjøre tjeneste i Heimevernet legge frem en uttømmende og utvidet politiattest for heimevernsnemndene.

 Heimevernsnemndens råd og uttalelser begrunnes ikke.

Publisert 12. november 2013 05:18. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 30. januar 2018 12:42.