Områdeutvalg

Alle heimevernsområder skal ha et områdeutvalg som representerer alt personell i HV-området.

​​​​Områdeutvalget velges blant alt personell i HV-området. Det er altså ingen forskjell på befal og menige i dette samarbeidsorganet.

Medlemmer

 • Områdeutvalget skal ha minst 3, og høyst 14 medlemmer.
 • Heimevernsområdets størrelse og antallet avdelinger i området skal være retningsgivende ved fastsettelse av medlemstallet.
 • Medlemstallet fastsettes av områdets personell etter samråd med områdesjefen.
 • Valget av områdeutvalgets medlemmer skal skje av og blant personellet når området er inne til tjeneste.


Områdeutvalgets oppgaver

 • Utvalget skal bistå med uttalelser, forslag og råd i alle viktige spørsmål som angår Heimevernet i området.
 • Slik bistand skal utvalget gi områdets personell, områdesjefen, avsnittssjefen, den kommunale heimevernsnemnd, distriktsrådet og distriktssjefen når disse ber om det, eller utvalget selv finner det nødvendig å gi slik bistand.
 • Utvalget velger selv blant utvalgets medlemmer leder, nestleder og sekretær. Disse utgjør områdeutvalgets arbeidsutvalg. Det velges også varamedlem til arbeidsutvalget.


Arbeidsutvalget skal spesielt

 • Arbeide for at området har tilstrekkelig antall med kvalifisert befal og spesialister og skal uttale seg ved uttak av aspiranter og ved beordringer eller beskikkelser innen området.
 • Drøfte formen for eventuell refselse og uttale seg om skyldforholdet i disiplinærsaker som områdesjefen forelegger utvalget. Når slike saker sendes høyere myndighet skal utvalgets syn følge saken.
 • I samarbeid med områdesjefen gi begrunnet forslag til den kommunale heimevernsnemnd når personell skal fjernes fra området etter bestemmelsene gitt under heimevernslovens § 4, 5 og 6. Vedtak i slike saker skal føres i egen møtebok som bare områdesjefen og den kommunale heimevernsnemnd har krav på å få se.


Områdesjefens ansvar overfor utvalget

 • Områdesjefen skal samle områdets personell når de er inne til tjeneste slik at de får valgt medlemmer til områdeutvalget.
 • Områdesjefen skal så snart områdeutvalget er klart, kalle det inn til konstituerende møte der vedkommende orienterer om utvalgets oppgaver.
 • Områdesjefen skal snarest gi melding til distriktssjef og avsnittssjef om hvem som er valgt.
 • Områdesjefen skal skriftlig eller muntlig holde utvalget eller dets leder orientert om viktige saker av betydning for området.
 • I alle disiplinærsaker skal områdesjefen normalt innhente arbeidsutvalgets syn før vedkommende avgjør saken. Gjør særlige forhold det nødvendig å avgjøre saken uten at arbeidsutvalgets uttalelse innhentes, skal vedkommende orientere arbeidsutvalget om saken ved første høve.
 • Områdesjefen og områdestaben skal forøvrig bistå områdeutvalget og dets arbeidsutvalg i den utstrekning dette er nødvendig for at de skal få løst sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.
 • Områdesjefen har møteplikt uten stemmerett ved møter i områdeutvalget og dets arbeidsutvalg.


​​​​Andre møtedeltakere

Ved slike møter kan også annet personell innen området delta uten stemmerett dersom vedkommende utvalg og områdesjefen begge er enige om at de skal få være tilstede.

Publisert 12. november 2013 05:19.. Sist oppdatert 9. februar 2018 13:27.