Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02http://forsvaret.no/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-02.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2994

Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02

HV-02 holder til i Lutvann leir i Oslo. Distriktssjef er oberst Thor Andreas Kårsten.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Distriktet omfatter fylkene Oslo og Akershus. Sjef HV-02 har det lokale territorielle ansvaret, som omfatter den militære forsvarsberedskapen, bistand til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner på vegne av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).


Kommando

Sjef HV-02 utøver sin kommando gjennom 28 områdesjefer og to innsatsstyrkesjefer. Heimevernsdistriktet har et utstrakt samarbeid med politi, fylkene og alle kommunene i distriktet. Sivilforsvaret, redningstjenester og andre sentrale samfunnsaktører inngår også i distriktets samarbeidende nettverk.

Innsatsstyrken på land i Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02, Derby, består av rundt 300 befal og mannskaper på frivillighetskontrakt som trener inntil 25-30 dager i året, mens områdestrukturen består av vernepliktig personell som kalles inn i henhold til heimevern​sloven, i inntil 6 dager i året for trening og øving (9 dager for befal).


Ansvarsområde

HV-02 skal beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner i hele Oslo og Akershus. Distriktet er det tettest befolkede området i landet og har en rekke sentrale forsvars- og samfunnsfunksjoner lokalisert i sitt ansvarsområde.

Distriktet omfatter 23 kommuner, sentrale departement og myndigheter i og utenfor hovedstaden, Oslo lufthavn, internasjonale fergeforbindelser, E-6, E-18 og annen sentral og kritisk infrastruktur. 


Organisering og nøkkelinformasjon

HV-02s distriktsstab på Lutvann består av 28 fast tjenestegjørende offiserer og 18 sivilt ansatte. 

Distriktsstaben i HV-02 er organisert i seksjoner som ivaretar personelltjeneste og økonomi, etterretning og sikkerhet, operasjoner og trening, forsyningstjeneste, planlegging, sivil-militært samarbeid og samband. 

• Territorielt ansvar: Oslo og Akershus
• Stab og oppsetningssted i Lutvann leir
• 28 HV-områder
• Innsatsstyrke Derby
• 46 fast ansatte

Publisert 26. november 2014 14:26. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 29. august 2019 15:11.