Opplandske heimevernsdistrikt 05Opplandske heimevernsdistrikt 05http://forsvaret.no/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-05.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2996

Opplandske heimevernsdistrikt 05

HV-05 holder til i Terningmoen leir ved Elverum. Distriktssjef er oberstløytnant Semming Rusten.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Distriktet omfatter fylkene Hedmark og Oppland. Sjef HV-05 har det lokale territorielle ansvaret, som omfatter den militære forsvarsberedskapen, bistand til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner på vegne av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).​


Kommando

Sjef HV-05 utøver sin kommando gjennom 17 områdesjefer og én innsatsstyrkesjef. Heimevernsdistriktet har et utstrakt samarbeid med politi, fylkene og alle kommunene i distriktet. Sivilforsvaret, redningstjenester og andre sentrale samfunnsaktører inngår også i distriktets samarbeidende nettverk.

Innsatsstyrken i Opplandske heimevernsdistrikt 05, Grebe, består av rundt 200 befal og mannskaper på frivillighetskontrakt som trener inntil 25-30 dager i året, mens områdestrukturen består av vernepliktig personell som kalles inn i henhold til heimevern​sloven, i inntil 6 dager i året for trening og øving (9 dager for befal).

 

Ansvarsområde

HV-05 skal beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner i hele Hedmark og Oppland.  Distriktet omfatter hele 48 kommuner, og har sentrale forsvars- og samfunnsfunksjoner lokalisert i hele sitt ansvarsområde, blant annet Østerdal Garnison og Jørstadmoen leir. Hele østre del av HV-05 sin teig grenser mot Sverige, ca. 350 km lang.


Organisering og nøkkelinformasjon

HV-05s distriktsstab på Terningmoen består av 22 fast tjenestegjørende offiserer og fem sivilt ansatte. 

Distriktsstaben i HV-05 er organisert i seksjoner som ivaretar personelltjeneste og økonomi, etterretning og sikkerhet, operasjoner og trening, forsyningstjeneste, planlegging, sivil-militært samarbeid og samband. 


• Territorielt ansvar: Hedmark og Oppland
• Stab og oppsetningssted i Terningmoen leir
• 17 HV-områder
• Innsatsstyrke Grebe
• 27 fast ansatte

Publisert 15. mai 2014 12:32. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 29. august 2019 15:12.