Historien

Rogaland heimevernsdistrikt har flyttet mye rundt i Stavangerområdet gjennom de første 40 årene. Perioden var preget av lite utstyr, forskjellig materiell og improvisasjoner.
Distriktet ble fra starten samlokalisert med Infanteriregiment nr 8 (IR8) i Verksgaten i Stavanger (1946-51), deretter en kort periode (1952-54) privat hos distriktssjef major Gausland i Madlaveien. Distriktet besto innledningsvis av tre kretser (Jæren, Stavanger og Haugesund HV-krets). I 1958 skiftet kretsene navn til avsnitt og Dalane og Ryfylke-avsnittene ble etablert. Senere kom Sandnes avsnitt.

Sjøheimevernsavsnittet (nr 22) kom i 1955, og Luftheimevernsavsnittet i 2003 (tidligere hadde det vært 1 LUHV-område). Fra januar 1955 og frem til 1957 holdt distriktsstaben til i 2.etasje hos Stensland Sport i Løkkeveien. 

I januar 1958 til desember 1968 var hovedkvarteret i andre etasje på Taubygget. Januar 1969 flyttet distriktet inn i Bersagelveien 20, den gamle Kvaleberg leir. 20 år etter (1989) gikk ferden til Randaberg fjellet hvor distriktet overtok Luftforsvarets gamle radarstasjon.
 
Som en konsekvens av at Hærens transportskolekorps skole- og øvingsavdeling (HTKSØ) i Vatneleiren ble nedlagt, overtok HV-08 ansvaret for drift av skyte- og øvingsfeltene i Vatne som er Stavanger garnisons skyte- og øvingsområde, fra 1. august 1996. Distriktets Øvingsavdeling flyttet til Vatneleiren i 1997, noe som medførte en fysisk deling av distriktsstaben. I tillegg var allerede øvingslederen for Luftheimevernet samlokalisert i HV-09 i Bergen, og øvingsleder for Sjøheimevernet på Ulsnes orlogsstasjon i Stavanger. I forbindelse med vurderingene om en sammenslåing av Hær og Heimevernet ble det utredet en relokalisering av Rogaland regiment og HV-08 i Vatneleiren i Sandnes kommune. Det ble ingen sammenslåing, men et vedtak om samlokalisering. Denne ble ikke iverksatt av økonomiske årsaker og planene ble innhentet av vedtaket om å nedlegge Hærens regimenter.
 
Stortinget stadfestet i juni 2001 i Stortingsproposisjon nr 45 at HV-08 fortsatt skulle relokaliseres i Vatneleiren. Seks måneder senere flyttet distriktet fra Randaberg og ble igjen forent med øvingsseksjonen i Vatne, men foreløpig i midlertidige lokaler. En rekordrask implementering av et Stortingsvedtak. Stortingsproposisjon nr 55 året etter stadfestet lokaliseringen, og 1. september 2003 flyttet distriktsstaben inn i nytt kontor- og lagerbygg leid av forvaltningsorganisasjonen Forsvarsbygg. Deler av taket til lagerdelen kollapset 25. desember 2003 som en konsekvens av vannansamling på taket. Dette skyldtes en konstruksjonsfeil. I mars 2004 var skadene utbedret og HV-08 igjen på plass i sine lokaler.
 
I starten 1946 fikk HV-08 materiell fra IR 8 på Madlamoen, noe senere fra eget lager utenfor Madla. Dette lageret ble erstattet av depotet på Randabergfjellet i januar 1989, som var distriktets depot frem til flyttingen til Vatneleiren. Midlertidig ble den gamle gymsalen, og en plasthall nyttet, i tillegg til en rekke ammunisjonsbunkere på Foss-Eikeland frem til det nye lageret ble tatt i bruk. 1 august 2004 eier Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) materiellet og forvalter dette for Forsvaret, et helt nytt forvaltningsregime.
 
Som en konsekvens av Stortingsproposisjon nr 55 overtok sjef HV-08 det landterritorielle ansvar fra Rogaland regiment som ble nedlagt samme år. Regimentet hadde eksistert siden 1678 og 69 regimentssjefer hadde voktet fylket og kjempet både innenlands (1716-1940) og utenlands (1676-1677-1669).
 
Distriktssjefen ble 19. juni 2002 territoriell sjef nr 70 i rekken siden regimentet ble etablert. Hæren i Rogaland har blitt historie. Det eneste gjenværende landmilitære komponent er Heimevernet. Distriktssjefen ble under operativ kontroll av Landsdelskommando/Sør-Norge i Trondheim, som var underlagt sjef Fellesoperativt hovedkvarter (FOHK) i Stavanger (Jåttå). Generalinspektøren støttet av Heimevernsstaben i Forsvarsstaben i Oslo har alminnelig kommandomyndighet over distriktssjefen med ansvar for styrkeproduksjonen (trening -organisering - utrustning).
 
Felles administrative støttefunksjoner som kjøkkentjeneste og arkiv/ekspedisjon ble utskilt fra distriktet og samlet i en regional støttefunksjon (RSF). Denne ble opprettet 1. mars 2004, og høsten 2005 reorganisert under FLO, en støttefunksjon som etter hvert overtok brukeransvaret fra HV-08 for skyte- og øvingsfeltene i Rogaland.
 
Distriktet har også som del av Forsvaret vært igjennom mange reformer og omorganiseringer de senere årene i takt med modernisering og utvikling. Etter hendelsene 11. september 2001 har HV-08 ledet flere skarpe styrkebeskyttelsesoppdrag i Rogaland med egne og tildelte styrker fra flere Forsvarsgrener.
 
HV-08 besto ut 2005 av en distriktsstab og åtte HV-avsnitt med 42 HV-områder fra alle kommunene i Rogaland. Distriktet har hatt seks landheimevernsdistrikt, ett luftheimevernsavsnitt og ett sjøheimevernsdistrikt. Den geografiske inndeling av avsnittene i Rogaland var Dalane, Jæren, Stavanger, Ryfylke, Sandnes, Haugalandet, Sola for LUHV og Rogaland for SHV. Hvert avsnitt hadde fra tre til seks HV-områder. Ett HV-område dekker normalt geografisk en til tre kommuner, og bærer kommunenavn. Distriktet hadde en egen hundetropp og HV-08016 styrke.
 
Begge avdelingene er meget aktive, topptrente og holder et høyt faglig nivå. Troppene er nå implementert i distriktets innsatsstyrke "Osprey". Distriktet har fire ungdomsgrupper varierende mellom ca 50 og 70 (måltallet) HV-ungdommer. Distriktet hadde ut 2005 alle kategorier av hva heimevernet hadde i sine oppsetninger, og var et av de aller største distriktene med over 7000 soldater.
 
12. mai 2005 endret kommandoforholdene seg igjen. Landsdelskommandosjefen i Trondheim tilbakeførte kommandoen over HV i Sør-Norge til sjef FOHK, for deretter å nedlegge kommandonivået som hadde eksistert siden 13. desember 2002.
 
Sjef HV-08 kom direkte under (Operativ kommando) sjef FOH i den operative søylen.
 
Rogaland heimevernsdistrikt 08 ble vedtatt videreført i Stortingsproposisjon nr 42 om Forsvaret i 2005-2008, basert på militærfaglig utredning (MFU). 1 august 2005 ble distriktet revitalisert med ny organisasjon av distriktsstaben, nå også med regionalt ansvar i HV-region 2. Mange nye spennende medarbeidere med bred erfaring fra nasjonal og internasjonal tjeneste ble tilsatt.

Staben har fått utvidet sine fagseksjoner og arbeidsoppgaver for å fungere operativt. Mange nye fagfelter og samvirkepartnere innen samfunnet (totalforsvaret) er nå en del av distriktsstabens daglige virke.
 
Distriktet har sin fulle fokus på implementering av Heimevernets Kvalitets- og kulturreform, noe som innebærer en omfattende transformasjon av organisasjonen, treningsmønster, kompetansetiltak, ressursbruk og endringer i materiellporteføljen.

Som basis i omstillingen ligger Forsvarets prioriterte endringer av forvaltningssystemene (FIF). Distriktet vil fra 2006 bestå av en distriktsstab med kommandoer, Territoriell ledelse for Rogaland, Forsterkningskommando Rogaland og Innsatskommando Osprey, samt LUHV-kommando Sola.
 
Distriktet vil i tillegg til innsatstroppene ha et tyvetalls HV-områder i Rogaland. SHV er i sin helhet avgitt til SHV utdannings- og kompetansesenter i Bergen, men distriktet vil samvirke tett med SHV-område Rogaland også i fremtidige operasjoner og i treningssammenheng. 1. august 2008 ble SHV på nytt omorganisert til SHV-kommandoen med EN SHV-gruppe i Sør-Norge og EN gruppe i Nord-Norge (Trondenes) med operativt ansvar.
 
Styrken i HV-08 ble i overkant av 4000. Distriktsstaben er i 2007 evaluert og omorganisert fra TO til EN kommando (I-kdo). Kommandoen har fått bedre utholdenhet og personellet unngår «dobbelhatting» i sine stillinger.
 
Forsvarssjefen offentliggjorde 5. november 2007 din Forsvarsstudie (FS 07) som er hans anbefaling for planperioden 2009-2012. Parallelt gjennomførte Forsvarspolitisk utvalg (FPU) under ledelse av Siri Bjerke en egen utredning og anbefaling (NOU 2007:15) «Et styrket forsvar». Regjerningen fremmet den neste Langtidsmelding (S prp nr 48) 19. juni 2008, som skal være Stortingets politiske styringer for kommende periode (2009-2012). Vedtaket innebar for HV en reduksjon av styrken fra 50 000 soldater til 45 000 soldater, samt nedleggelse av 4 distrikter (HV-07-HV-08 - HV-17 - HV-18) og opprettelse av TO nye: Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt 08 i Vatneleiren og Finnmark Heimevernsdistrikt 17 i Porsangmoen.
 
HV førstegangstjeneste på Værnes nedlagt, og HVs befalsutdanning flyttet fra Værens til Porsangmoen underlagt HVSKS. Alle tiltakene iverksatt fra 1. august 2009. Formell kommandooverføring 13. august 2009.
 

62 år etter opprettelsen ble HV-08 nedlagt, men gjenopprettet med ansvar også for begge Agder fylkene i tillegg til Rogaland. TO innsatsstyrker (VARG og OSPREY), 34 HV-områder, til sammen over 6000 soldater og ble Norges største distrikt i antall soldater.


 
Distriktets hovedkvarter ble fortsatt i Vatneleiren med Innsatskommando VARG på Kjevik. Imidlertid ble Innsatskommando VARG besluttet nedlagt, og fra 1. august 2011 ble troppene fra de to innsatsstyrkene samlet i en ny I-styrke med navnet OSPREY-VARG.

I-kdo ble lokalisert sammen med distriktsstaben i Vatneleiren. HV-08 er regionsdistriktet i HV region 2 (HV-08 og HV-09).

HV-016 avdelingen ble nedlagt 1. januar 2011 fordi det ikke var behov for kapasiteten. Organisasjonene ble konvertert til en innsatsstropp fortsatt i I-styrken.

Mindre endringer i styrkestrukturen har skjedd fortløpende, blant annet har Hundetroppen blitt nedjustert til et lag med 6 ekvipasjer.

Distriktssjefen har det territorielle ansvaret for Rogaland og begge Agderfylkene, med til sammen 56 kommuner. En landsdel i den viktige kystsonen, hvor svært mye av verdiskapningen i Norge foregår.
 
GIHV fører alminnelig kommando over distriktssjefen, og sjef Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på Reitan, operativ kontroll (OPKON).


Stortinget vedtok juni 2012 mindre endringer for Heimevernet. HV-områdene skal styrkes, bli mer selvstendig og ha oppdrag knyttet til vakthold og sikring av viktig militær og sivil infrastruktur.
 

Organisasjonsmessig skal HV-områdene balanseres slik at de er organisert og utrustet for sine respektive oppdrag. Områdestrukturen i HV skal økes fra 40000 soldater til 42000 soldater samtidig som de 15 Innsatsstyrkene redusere fra 5000 til 3000. For HV-08 innebærer dette en liten styrking av områdestrukturen, men en forholdsvis stor reduksjon i innsatsstyrke OSPREY-VARG.

 
Sjøheimevernet må gjennomføre en større omorganisering.
 
Sjøheimevernskommandoen (SHVKDO) i Bergen mister sin status som operativ stab og blir omorganisert til et kurs og kompetansesenter for SHV (SHVUKS).
 
SHV-områdene tilbakeføres til respektive HV-distrikter som får alminnelig kommando over SHV-styrker. De 4 SHV innsatsstyrkene overføres til 4 HV-distrikter. SHV har avgitt de 2 store fartøyene (Reine-klassen) til Sjøforsvaret. Et konsept for mindre båttyper er under utvikling.
 


HV-08 vil styrkes med 2 SHV-områder. 1. august 2013 vil HV-08 bestå av innsatsstyrke OSPREY-VARG og 36 HV-områder, i tillegg til distriktsstaben med standkvarter i Vatneleiren.

 
HV-08 fokusere på effektivitet og kvalitet i treninger og oppdragsløsning. Lederskap, kompetanse og rammebetingelser er avgjørende for å få dette til på en god måte.
En av utfordringene er å få utviklet skyte- og øvingsfeltene i takt med behov og miljø. HV-08 bruker Vatne, Svartemyr, Jolifjell, Evje og Gjeiskelid skytebaner/felter i tillegg til sivile skytebaner (DFS).
Publisert 5. desember 2014 17:18..