Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08http://forsvaret.no/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-08.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2997

Soldatinfo fra HV-08

Årlig informasjon om kommende aktivitet på distriktet.

​​Planlagte akti​viteter for områdestrukturen i HV-08 2018

På grunn av stor omstrukturering og endringer i områdestrukturen, vil det bli så store endringer i planlagt aktivitet, at vi ikke finner det hensiktsmessig å legge det ut på nett. 

Henvendelser​​/Spørsmål/Søknader:

Alle henvendelser/spørsmål og søknader angående ditt tjenesteforhold i HV rettes til din områdesjef. Kontaktinformasjonen finner du på HV-08 sin hjemmeside​.

Utenlandsop​​​phold:

Ved utenlandsopphold over 3 måneder skal du informere og fremsende søknad om utenrikspermisjon med dokumentasjon fra arbeidsgiver, studiested, o.l. til din områdesjef. Ved behov for innlevering av våpen og materiell skal dette innleveres til FLO lager i Vatne (51343980/90860749) eller på Kjevik (38065210/41617314) før du reiser.

Flytting ut ​​​av distriktet:

Ved permanent flytting til andre fylker enn Rogaland og de to Agderfylkene, kan du bli overført til nytt HV-distrikt ved henvendelse til din områdesjef. Våpen skal leveres inn ved ett av FLO sine lager i Vatne eller på Kjevik før du flytter. Det resterende materiellet medbringes til nytt HV-distrikt.

Utse​​ttelse av årlig trening:

Søknad om utsettelse skal sendes til din områdesjef med relevant dokumentasjon. Kontaktinformasjon til din områdesjef finner du i innkallingen og på HV-08 sin hjemmeside. Ved innvilgelse av utsettelse kan du bli innkalt til oppsamlingstrening på et senere tidspunkt. Vær oppmerksom på at du må rekvittere for ditt personlige våpen før du fremsender utsettelsessøknaden. ​

Syk​​​dom:

Dersom du har behov for utsettelse fra øvelse/årlig trening eller kurs pga kortvarig sykdom skal du levere søknad med legeattest til din områdesjef. Ved sykdom som oppstår kort tid før øvelsen skal du likevel møte opp på fremmøtedagen for fremstilling til militærlege. Unntaket er dersom du har legeattest på at du er transportudyktig. Dersom du ønsker fritak fra verneplikten pga langvarige eller kroniske plager som du mener har konsekvens for din militære tjenestedyktighet må du levere en utfyllende legeattest fra spesialist og søknad til din områdesjef. Saken vil deretter bli fremsendt til og vurdert i militær legenemnd FPVS (Forsvarets personell og verneplikts senter).​

Dimisj​on:

Menige og utskrevet befal er vernepliktige til og med utgangen av det året man fyller 44 år. Vernepliktig befal er vernepliktig til og med fylte 55 år. Personell som skal dimitteres og levere inn utlevert materiell vil bli tilskrevet av HV-08 om tid og sted for innlevering påfølgende år.​

Lønn/Rei​se:

Lønn/tillegg og reise blir registrert i lønnssystemet (SAP) av Forsvarets personell og lønnsavdeling (PLA) i Harstad. Reise og lønn blir utbetalt hver for seg. Du vil motta en midlertidig lønnsslipp under årlig trening, ny slipp sendes ut av PLA etter lønnskjøring. Det kommer ingen bekreftelse på reisegodtgjørelsen. Reise utbetales 2 ganger i uken. Lønn utbetales den 12. i hver måned.

Hvis du skulle ha spørsmål vedrørende lønn/reise, rettes disse til:

Telefon: 03003 innvalg 2 (08:00-15:00) eller

Email: fpvs.kontakt@mil.no eller

Post: FPVS/PLA Lønnsteam 2
Postboks 60
9481 Harstad​

All bruk av fly og bil skal på forhånd godkjennes av din områdesjef.

Kompen​​sasjonstillegg pga tapt arbeidsfortjeneste:

Utbetales det ikke lønn fra arbeidsgiver under øvelser, kan det mot dokumentasjon fra arbeidsgiver utbetales et kompensasjonstillegg fra Forsvaret. Befal tilkommer ikke kompensasjonstillegg.
Skjema for kompensasjonstillegg må medbringes ved fremmøte og finnes på HV-08 sin hjemmeside.​

Næringsb​​idrag:

Næringsbidrag er en økonomisk støtte til næringsdrivende som er innkalt til årlig trening/kurs i HV. Du kan søke hvis du eller din ektefelle eier eller driver egen næringsvirksomhet, aksjeselskap eller andelslag/tilsvarende. En forutsetning er at du har din hovedinntekt fra virksomheten. Ordningen omfatter normalt virksomheter som ikke har flere enn 5 årsverk. Den kan gis:

- Ved støtte til faste kostnader når virksomheten helt eller delvis legges ned under treningen.

- Ved støtte til vikarkostnader

- Søknad med firmaattest gir støtte med 500,- dagen. Ved selvangivelse og næringsoppgave gis opp til 2000,- dagen.

Søknaden​​ sendes til:

FPVS/PLA
Postboks 800 Postmottak
2617 Lillehammer

Særskilt økonomis​k hjelp:

Særskilt økonomisk hjelp er en økonomisk støtte til personell innkalt til årlig trening/kurs i HV. Ordningen innvilges på grunnlag av den enkeltes privatøkonomi. Du kan søke dersom du mener du kommer i en urimelig økonomisk situasjon pga treningen/kurset.

Søknaden sendes til:

FPVS/PLA

Postboks 800 Postmottak

2617 Lillehammer

Søknadsskjema og mer informasjon om særskilt økonomisk hjelp, støtte til barnepass eller næringsbidrag finner du på hv.forsvaret.no​

Publisert 25. november 2015 21:49. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 19. april 2018 13:02.