Bergenhus heimevernsdistrikt 09Bergenhus heimevernsdistrikt 09http://forsvaret.no/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-09.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2998

Bergenhus heimevernsdistrikt 09

Bergenhus heimevernsdistrikt 09 (HV-09) holder til på Bergenhus festning i Bergen. Distriktssjef er oberstløytnant Christoffer Thomas Knutsen.
​​​HV-09 er en militær beredskapsorganisasjon som primært løser militære oppdrag, men støtter også politiet og andre samfunnsetater dersom det blir anmodet om det. Distriktsstaben har rundt 50 forskjellige kontaktpunkter mot andre militære og sivile aktører og deltar jevnlig på møter med samarbeidspartnere, etater, objekteiere og forskjellige fora for å være best mulig forberedt på å møte mulige sikkerhetsutfordringer. HV-09s ansvarsområde omfatter Hordaland fylke og søndre del av Sogn og Fjordane fylke.

Distriktssjefen er lokal territoriell sjef på vegne av sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, noe som innebærer:

- Daglig ansvar for lokal planlegging og ledelse av operasjoner i fred, krise og krig innen eget kommandodistrikt med egne og tildelte styrker etter gjeldende operasjonsplaner og –ordrer, direktiver, konsepter og instrukser.
- Daglig ansvar for lokalt samarbeid, samvirke og nettverksbygging med sivile partnere og lokale myndigheter som politidistrikter, fylkesmenn, utvalgte kommuner, relevante etater og næringsliv av særlig samfunnsviktig karakter.

Sjef for HV-09 er oberstløytnant Ingvar Seland. Han startet sin militære karriere på Befalsskolen for Infanteriet i Sør-Norge i 1986. Etter uteksaminering fra Krigsskolen tjenestegjorde han som troppssjef og NK-kompani ved Kp A i 3. Bataljon/Brigaden i Nord Norge. Seland ble sjef for Støttekompaniet ved Garnisonen i Porsanger i 1996, og tjenestegjorde deretter som operasjonsoffiser (S-3) og nestkommanderende ved Porsanger Jegerbataljon.

Fra 2003 jobbet Seland ved Forsvarets innsatsstyrke – Hær,  Hærens styrker og Hærens taktiske treningssenter. Han var elev ved U.S. Army Command and General Staff College fra 2007 til 2008, hvor han også fullførte en Master of Military Arts and Science. Fra 2008 jobbet han ved Hærens våpenskole, hvor han fra 2009 hadde stillingen som sjef for Konsept og Doktrineseksjonen.

I 2004 tjenestegjorde Seland i Kosovo som Shift Director i KFOR HQs felles operasjonssenter (JOC), i 2006 var han sjef for det norske Liaison- og observatørteamet under EUFOR i Bosnia, og tjenestegjorde vinteren 2011-2012 som sjef langtidsplanlegging og policy (CJ5) ved Regional Command North (RCN) i ISAF/Afghanistan.

Fra 2013 til 2014 tjenestegjorde Seland i Heimevernsstaben, og overtok kommando over HV-09  i august 2014.

• Territorielt ansvar: Hordaland og søndre del av Sogn og Fjordane
• Stab og oppsetningssted i Bergenhus
• 21 HV-områder
• Innsatsstyrke Bjørn West
• 28 fast ansatte

Publisert 1. desember 2014 18:35. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 14. september 2018 12:26.