Bergenhus heimevernsdistrikt 09Bergenhus heimevernsdistrikt 09http://forsvaret.no/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-09.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2998

Bergenhus heimevernsdistrikt 09

Bergenhus heimevernsdistrikt 09 (HV-09) holder til på Bergenhus festning i Bergen. Distriktssjef er oberstløytnant Christoffer Thomas Knutsen.

​​​HV-09 er en militær beredskapsorganisasjon som primært løser militære oppdrag, men støtter også politiet og andre samfunnsetater dersom det blir anmodet om det. Distriktsstaben har rundt 50 forskjellige kontaktpunkter mot andre militære og sivile aktører og deltar jevnlig på møter med samarbeidspartnere, etater, objekteiere og forskjellige fora for å være best mulig forberedt på å møte mulige sikkerhetsutfordringer. HV-09s ansvarsområde omfatter Hordaland fylke og søndre del av Sogn og Fjordane fylke.

Distriktssjefen er lokal territoriell sjef på vegne av sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, noe som innebærer:

- Daglig ansvar for lokal planlegging og ledelse av operasjoner i fred, krise og krig innen eget kommandodistrikt med egne og tildelte styrker etter gjeldende operasjonsplaner og –ordrer, direktiver, konsepter og instrukser.
- Daglig ansvar for lokalt samarbeid, samvirke og nettverksbygging med sivile partnere og lokale myndigheter som politidistrikter, fylkesmenn, utvalgte kommuner, relevante etater og næringsliv av særlig samfunnsviktig karakter.

Sjef for HV-09 er oberstløytnant Christoffer T Knutsen.
Han startet sin militære karriere på Befalsskolen for Infanteriet i Nord-Norge i 1992, og reiste deretter til Garnisonen i Porsanger (GP) hvor han tjenestegjorde i to år.
Krigsskole 1 (KS1) ble gjennomført i perioden 1995-1997, og deretter reiste oblt. Knutsen tilbake til Finnmark som tjenestegjørende befal i Jegerbataljonen i 5 år på tropps- og kompaninivå. 2002-2004 gjennomførte oblt. Knutsen metodestudiet FSTS 1 og Krigsskole 2 (KS2), med studieretning taktikk og operasjoner.

2004-2006 tjenestegjorde Knutsen i mekanisert infanterikompani 3/ Telemark Bataljon (Mek 3/TMBN) som troppsjef og kompanisjef, der han som del av TMBN blant annet deployerte til Afghanistan.
Fra 2006 til 2008 tjenestegjorde Christoffer T Knutsen som kompanisjef ved Garnisonen i Sør-Varanger (GSV).
I 2009 reiste oblt. Knutsen til Afghanistan igjen og tjenestegjorde som sjef Operasjons- og planseksjonen i PRT Meymaneh.
I perioden 2009-2011 tjenestegjorde oblt. Knutsen ved Hærens Våpenskole, seksjon for Taktikk og Operasjoner, med blant annet ansvar for Hærens bidrag til internasjonale operasjoner.

Christoffer T Knutsen  gjennomførte Stabsskolen (Stabsstudiet ved Forsvarets Høgskole) 2011-2012, og returnerte deretter til TMBN som seksjonssjef for Operasjon-, plan- og øvingsseksjonen i perioden 2012-2014.
I 2014 reiste oblt. Knutsen til Afghanistan igjen, denne gangen som Stabssjef for den norske kontingenten (NOR NCC). Etter dette har Oblt. Knutsen tjenestegjort som senior stabsoffiser ved Operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben frem til han overtok som sjef HV-09 i andre halvår 2018.

• Territorielt ansvar: Hordaland og søndre del av Sogn og Fjordane
• Stab og oppsetningssted i Bergenhus
• 19 HV-områder
• Innsatsstyrke Bjørn West
• 28 fast ansatte

Publisert 1. desember 2014 18:35. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 7. november 2019 09:54.