Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11http://forsvaret.no/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-11.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2999

Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11

HV-11 holder til på Setnesmoen leir ved Åndalsnes. Distriktssjef er oberstløytnant Knut Are Bakke.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Distriktet omfatter Møre og Romsdal fylke og nordlige deler av Vestland fylke. Sjef HV-11 har det lokale territorielle ansvaret, som omfatter den militære forsvarsberedskapen, bistand til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner på vegne av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).


Kommando

Sjef HV-11 utøver sin kommando gjennom 16 områdesjefer og en innsatsstyrkesjef. Heimevernsdistriktet har et utstrakt samarbeid med politi, fylkene og alle kommunene i distriktet. Sivilforsvaret, redningstjenester og andre sentrale samfunnsaktører inngår også i distriktets samarbeidende nettverk.

Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11 sin Innsatsstyrke Archery består av rundt 200 befal og mannskaper, på frivillighetskontrakt. Disse trener inntil 25-30 dager i året, mens områdestrukturen består av vernepliktig personell som kalles inn i henhold til heimevernsloven i inntil 6 dager i året for trening og øving (9 dager for befal).

HV-11’s innsatsstyrke har fått navnet Archery. Operasjon Archery, bedre kjent som Måløyraidet, var det første større angrep under ledelse av «Combined Operations», der alle tre forsvarsgreners innsats ble samkjørt effektivt i en angrepsoperasjon. Foruten de fysiske skadene som ble påført, bidro angrepet til å forsterke den tyske oppfatningen at Norge var et aktuelt sted for alliert landgang. Kaptein Martin Linge falt i angrepet da han ledet et angrep mot det tyske hovedkvarteret i Måløy.

 

Ansvarsområde

Distriktssjefen er territorial-sjef på vegne av sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter. Ansvarsområdet til HV-11 spenner fra grensen til Trøndelag i nord, ned mot Sognefjorden i sør, og til fylkesgrensen mot Innlandet i øst. Området er nesten på størrelse med Sveits, og preges i stor grad av fjell og fjorder. 

Vi er stolte over at 50 % av de bildene som promoterer Norge ute i verden er tatt innenfor distriktet. I tillegg til gode fotomotiver byr naturen imidlertid på store utfordringer i det daglige da geografien i vårt område spenner seg fra noen av Norges vakreste fjelltopper på nesten 2000 moh. ut til en av de mest værharde kystlinjer med Stadt som ytterpunkt. 

Veinettet er enkelte plasser tynt utbygd og i stor grad komplettert med ferger. I ekstremvær har distriktet vært satt på prøve gjentatte ganger i form av bistand til det sivile samfunn.

 

Organisering og nøkkelinformasjon

HV-11s distriktsstab på Setnesmoen består av 23 fast tjenestegjørende offiserer og 6 sivilt ansatte og i tillegg 5 lærlinger. 


Distriktsstaben i HV-11 er organisert i seksjoner som ivaretar personelltjeneste og økonomi, etterretning og sikkerhet, operasjoner og trening, forsyningstjeneste, planlegging, sivil-militært samarbeid og IKT/samband. 

Territorialt ansvar:

Møre og Romsdal, nordlige deler av Vestland fylke

• Stab og oppsetningssted på Setnesmoen leir 

• 15 HV-områder

• 1 Stabsområde

• Innsatsstyrke Archery

• 29 fast ansatte


Publisert 5. desember 2014 17:10. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 5. mars 2020 08:21.