Trøndelag heimevernsdistrikt 12Trøndelag heimevernsdistrikt 12http://forsvaret.no/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-12.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3000

Trøndelag heimevernsdistrikt 12

HV-12 holder til på Værnes Garnison i Stjørdal. Distriktssjef er oberst Håkon Warø.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Distriktet omfatter fylkene Nord- og Sør Trøndelag. Sjef HV-12 har det lokale territorielle ansvaret, som omfatter den militære forsvarsberedskapen, bistand til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner på vegne av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).​


Kommando

Sjef HV-12 utøver sin kommando gjennom 35 områdesjefer og en  innsatsstyrkesjef. Heimevernsdistriktet har et utstrakt samarbeid med politi, fylkene og alle kommunene i distriktet. Sivilforsvaret, redningstjenester og andre sentrale samfunnsaktører inngår også i distriktets samarbeidende nettverk.

Trøndelag heimevernsdidtrikt 12 har videre en innsatsstyrke.  Innsatsstyrke Rype som består av rundt 300 befal og mannskaper. Disse trener inntil 25-30 dager i året, mens områdestrukturen består av vernepliktig personell som kalles inn i henhold til heimevernsloven, i inntil 6 dager i året for trening og øving (9 dager for befal).

 

Ansvarsområde

HV-12 skal beskytte befolkning og viktig infrastruktur i begge Trøndelagsfylkene, et område hvor det bor ca 440 000 mennesker i 49 kommuner. Det er en lang rekke viktig infrastruktur som vi skal verne om på vegne av samfunnet vårt. Norges kanskje viktigste militære objekt, Ørland Hovedflystasjon ligger i HV-12s ansvarsområde. 

Begge fylkene har en sjøside og begge fylkene grenser mot Sverige, til sammen dekker de et område på ca 40 000 kvadratkilometer. ​

 

Organisering og nøkkelinformasjon

HV-12s distriktsstab på Værnes består av 50 offiserer og spesialister, to UB-korporaler og 27 sivilt ansatte og 30 soldater.

Distriktsstaben i HV-12 er organisert i seksjoner som ivaretar personelltjeneste og økonomi, etterretning og sikkerhet, operasjoner og trening, forsyningstjeneste, planlegging, sivil-militært samarbeid og samband. samt Støtte til rotasjonsstyrken fra USMC.​


• Territorialt ansvar: Nord- og Sør Trøndelag
• Stab og oppsetningssted på Værnes Garnison
• 35 HV-områder
• Innsatsstyrke Rype
• 77 fast ansatte

Publisert 5. desember 2014 17:05. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 31. august 2017 12:46.