Trøndelag heimevernsdistrikt 12Trøndelag heimevernsdistrikt 12http://forsvaret.no/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-12.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3000

Trøndelag heimevernsdistrikt 12

HV-12 holder til på Værnes Garnison i Stjørdal og består av 6000 soldater. Distriktssjef er oberst Håkon Warø.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Distriktet omfatter fylkene Nord- og Sør Trøndelag. Sjef HV-12 har det lokale territorielle ansvaret, som omfatter den militære forsvarsberedskapen, bistand til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner på vegne av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).​


Kommando

Sjef HV-12 utøver sin kommando over 6000 soldater gjennom 35 områdesjefer og to innsatsstyrkesjefer. Heimevernsdistriktet har et utstrakt samarbeid med politi, fylkene og alle kommunene i distriktet. Sivilforsvaret, redningstjenester og andre sentrale samfunnsaktører inngår også i distriktets samarbeidende nettverk.

Trøndelag heimevernsdidtrikt 12 har videre to innsatsstyrker. Innsatsstyrke Rype som består av rundt 300 befal og mannskaper, og Innsatsstyrke Waxwing med 110 befal og mannskaper på frivillighetskontrakt. Disse trener inntil 25-30 dager i året, mens områdestrukturen består av vernepliktig personell som kalles inn i henhold til heimevernsloven, i inntil 6 dager i året for trening og øving (9 dager for befal).

 

Ansvarsområde

HV-12 skal beskytte befolkning og viktig infrastruktur i begge Trøndelagsfylkene, et område hvor det bor ca 440 000 mennesker i 49 kommuner. Det er en lang rekke viktig infrastruktur som vi skal verne om på vegne av samfunnet vårt. Norges kanskje viktigste militære objekt, Ørland Hovedflystasjon ligger i HV-12s ansvarsområde. 

Begge fylkene har en sjøside og begge fylkene grenser mot Sverige, til sammen dekker de et område på ca 40 000 kvadratkilometer. ​

 

Organisering og nøkkelinformasjon

HV-12s distriktsstab på Værnes består av 50 offiserer og spesialister, to UB-korporaler og 27 sivilt ansatte og 30 soldater.

Distriktsstaben i HV-12 er organisert i seksjoner som ivaretar personelltjeneste og økonomi, etterretning og sikkerhet, operasjoner og trening, forsyningstjeneste, planlegging, sivil-militært samarbeid og samband. samt Støtte til rotasjonsstyrken fra USMC.​


• Territorialt ansvar: Nord- og Sør Trøndelag
• Stab og oppsetningssted på Værnes Garnison
• 35 HV-områder
• 2 Sjøheimevernsområder
• Innsatsstyrke Rype og Waxwing
• 77 fast ansatte
• Totalt ​6000 soldater i beredskap​

Publisert 5. desember 2014 17:05. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 5. januar 2017 12:09.