Sør-Håloganland heimevernsdistrikt 14Sør-Håloganland heimevernsdistrikt 14http://forsvaret.no/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-14.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3001

Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14

HV-14 holder til på Drevjamoen ved Mosjøen. Distriktssjef er oberstløytnant Bengt Henriksen.

​​​​​​​​​​​​​Sjef HV-14 har det lokale territorielle ansvaret, som omfatter den militære forsvarsberedskapen, bistand til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner på vegne av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).​

Sjef HV-14 utøver sin kommando gjennom 16 områdesjefer og en innsatsstyrkesjef. Heimevernsdistriktet har et utstrakt samarbeid med politi, fylkene og alle kommunene i distriktet. Sivilforsvaret, redningstjenester og andre sentrale samfunnsaktører inngår også i distriktets samarbeidende nettverk.

Innsatsstyrken i Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14, Heron, består av 200 befal og mannskaper på frivillighetskontrakt som trener inntil 25-30 dager i året, mens områdestrukturen består av vernepliktig personell som kalles inn i henhold til heimevernsloven​, i inntil 6 dager i året for trening og øving (9 dager for befal).

 

Ansvarsområde

HV-14 skal beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner i det meste av Nordland fylke. Fylket er langstrakt, i underkant av 600 kilometer nord-sør, med kort avstand mellom høyfjell og hav og en lang kyststripe. Jernbane og hovedveiene E6 og kystriksveien, som er med på å binde Norge sammen, er viktige deler av infrastrukturen.

Distriktet omfatter 28 kommuner. Viktige næringer som fiskeoppdrett, oljeindustri og fiskeri dominerer kysten, mens industri og handel dominerer tettsteder og byer. Bodø som fylkeshovedstad, Forsvarets operative hovedkvarter og Bodø flystasjon er på mange måter kjernen i distriktets ansvarsområde.


Organisering og nøkkelinformasjon

HV-14s distriktsstab på Drevjamoen består av 23 fast tjenestegjørende offiserer og 8 sivilt ansatte. 

Distriktsstaben i HV-14 er organisert i seksjoner som ivaretar personelltjeneste og økonomi, etterretning og sikkerhet, operasjoner og trening, forsyningstjeneste, planlegging, sivil-militært samarbeid og samband. 


• Territorialt ansvar: Nordland fylke fra Nord-Trøndelag til Tysfjord, minus Lofoten og Vesterålen
• Stab på Drevjamoen
16 HV-områder
• Innsatsstyrke Heron


Publisert 3. desember 2014 08:21. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 16. mars 2020 08:22.