Informasjon HV-14 2013

• Tjenesteplikt
• Treningsplan 2013
• Aktuelle kurs og seminarer 2013
• Heimevernsungdommen
• Administrative bestemmelser
• Bestemmelser for oppbevaring av våpen
• Sykdom – skade
• Adresseendring/midlertidig fravær fra bosted
• Mønstring i utenriksfart/utenrikspermisjon
• Søknader
• Økonomi
 

TJENESTEPLIKT
Tjenesteplikten er 9 dager for befal og spesialister og 6 dager for mannskaper. For innsatsstyrken tilkommer ytterligere tjeneste i henhold til kontrakt.
Med hjemmel i HV-lovens § 11 kan HV-personell beordres til kurs i inntil 14 dager i hver treårsperiode. Denne tjenesten kommer i tillegg til den ordinære tjenesteplikten.
Etter gjeldende bestemmelser gjelder tjenesteplikten for utskrevet befal, HV-befal og korporaler/menige til og med det året man fyller 44, eller har oppnådd en samlet tjenestetid på 19 måneder, det vil si 575 dager. Vernepliktig befal er tjenestepliktig til og med det året de fyller 55 år.
Skriftlig innkalling vil bli sendt cirka 6 uker før treningen starter. En kan imidlertid ikke unnlate å møte selv om innkallingen skjer med kortere varsel (Jfr HV-lovens § 20 er fristen 1 måned). 


TRENINGS- OG AKTIVITETSPLAN 2013


Avdeling

Type aktivitet

Tidsrom

Oppmøtested

Heron

Opptak 1

08 - 10/1

Drevjamoen

Distriktsstab

I/O-møte

11 - 13/1

Drevjamoen

HV-14203, 211

Planmøte årlig trening

21 - 22/1

Drevjamoen

Heron

Befalstrening

23 - 25/1

Drevjamoen

HV-14001, 102, 204, 302

Planmøte årlig trening

24 - 25/1

Drevjamoen

Heron

Trening I

05 - 09/2

Drevjamoen

HV-14203, 211

Befalsdag

11/2

Distriktsstab

Plan- og beslutningsprosess

25/2 - 01/3

Drevjamoen

Heron

Trening 2

26/2 - 02/3

Drevjamoen

HV-14203

Årlig trening

09 - 14/3

Bodin Leir

HV-14211

Årlig trening

16 - 21/3

Drevjamoen

HV-14

Nytilførttrening 1/opptak 2 Heron

03 - 05/4

Drevjamoen

HV-14

Øvelse Nidaros 2013

13 - 19/4

Drevjamoen

HV-14001, 102

Befalsdag

22/4

Drevjamoen

HV-14204, 302

Befalsdag

29/4

Lokalt

HV-14001

Årlig trening

25 - 30/5

Drevjamoen

HV-14102

Årlig trening

26 - 31/5

Drevjamoen

HV-14204

Årlig trening

08 - 13/6

Bodin Leir

HV-14302

Årlig trening

09 - 14/6

Bodin Leir

Heron

Treningsplanlegging/mønstring

14 - 16/6

Drevjamoen

HV-14205, 206, 210

Planmøte årlig trening

19 - 20/6

Drevjamoen

HV-14205, 206, 210

Befalsdag

26/8

Lokalt

HV-14

Nytilførttrening 2/opptak 3 Heron

26 - 28/8

Drevjamoen

HV-14202, 208, 301

Befalstrening

02 - 04/9

Drevjamoen

HV-14206

Årlig trening

07 - 12/9

Drevjamoen

HV-14205

Årlig trening

08 - 13/9

Bodin Leir

HV-14210

Årlig trening

14 - 19/9

Drevjamoen

Distriktsstab med mobtillegg

Årlig trening

19 - 25/10

Drevjamoen

Heron

Trening 3

21 - 25/10

Drevjamoen

HV-14

Øvelse GRAM 2013

05 - 12/11

Drevjamoen

HV-14201, 207, 209, 212

Befalstrening

11 - 13/11

Drevjamoen

Innlevering av utstyr nord

19/11

Bodin

Innlevering av utstyr sør

21/11

DrevjamoenKURS OG SEMINARER 2013 - Lokale kurs
 
 

Tidsrom

Type Kurs

Sted

29/1 – 31/1

Fagseminar Samband

Drevjamoen

29/1 – 1/2

Fagkurs Sanitet

Drevjamoen

5-8/3

Kurs operativ ledelse (Distriktsstab)

Drevjamoen

14 – 16/5

Fagkurs MB vognførere

Drevjamoen

23/9 – 4/10

Lagførerkurs

Drevjamoen

14-20/10

Grunnkurs Lederskap

Drevjamoen

 
KURS OG SEMINARER 2013 - Kurs Region 3 (HV-11, HV-12, HV-14)
 

Tidsrom

Type Kurs

Sted

10-14/6

Lagførerkurs Radio

Værnes

10-14/6

Lagførerkurs Kommandoplass

Værnes

16-27/9

Troppsjefskurs II Region 3

VærnesAktuelle sentrale kurs
De fleste kurs gjennomføres på Heimevernsskolen på Dombås (HVSKS). Eksempler på andre aktuelle kurssteder er Værnes, Sessvollmoen (ved Gardermoen), Rena i Østerdalen, Lutvann i Oslo. Personell kan bli beordret på andre relevante kurs enn det som fremgår på nettsidene.
 
Områdesjef skal sende påmelding til kurs på fastlagt skjema. Dette gjøres i samarbeid med områdeutvalget og de enkelte kurskandidater. For Innsatsstyrken melder hver enkelt troppssjef inn sine kandidater til S-1, som samlet melder dette til distriktets kursoffiser.
 
Link til sentrale kurs finner du på forsiden av hv.forsvaret.no

 

HEIMEVERNSUNGDOMMEN (HVU)

Planlagte samlinger / konkurranser / utveksling HVU 2013
 

Aktivitet

Sted

Tidsrom

Trening NOREX, HVU ledermøte

Drevjamoen

9-10/1

Utveksling NOREX 2013

Værnes/USA

11-28/2

HVU oppkledning

Drevjamoen

1-2/3

HVU skytesamling

Drevjamoen

27-28/4

HVULK

Heistadmoen

15-19/6

HVU samling over 18 år

Drevjamoen

7-8/9


ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER
Utstyr som må byttes på grunn av skade, slitasje eller størrelse, byttes normalt under årets trening. Våpen og alt øvrig utstyr skal medbringes og mønstres ved treningen.
 
Materiell som er tapt vil ikke bli erstattet med nye artikler fra FLO uten at det foreligger komplett utfylt skjema for tap/skade (T/S-blankett) signert av områdesjef, innsatsstyrkesjef eller kursleder.
 
 

BESTEMMELSER FOR OPPBEVARING AV UTLEVERT VÅPEN 

 
• Personlig våpen skal oppbevares av den som har kvittert for våpenet dersom ikke annet er bestemt.
• Våpenet skal oppbevares i boligen (huset/leiligheten) og ikke i loft- eller kjellerbod.
• Tennstempel utleveres ved oppmøte og innleveres før dimisjon.
 
AG-3, MP-5 og HK416
Tennstempel og tennstempelfjær skal tas ut av våpenet og oppbevares av områdesjef/S-4 Innsatsstyrken.
Underbeslag med pistolgrep tas av våpenet og lagres et annet sted i boligen enn våpenet. Boltene settes på plass i våpenet.
 
Rekvittering 2013
Samtlige skal rekvittere for utlevert personlig bekledning og utrustning (PBU) og våpen i 2013. Innvilgelse av fritak fra områdetrening i 2013 vil betinge at rekvitteringsskjema fylles ut, signeres og returneres områdesjef/distriktet. Personell fra Innsatsstyrken som ”fryser” sin kontrakt i 2013, vil på samme måte få tilsendt et rekvitteringsskjema som fylles ut, signeres og returneres distriktet.
 

SYKDOM – SKADE

Dersom du ikke kan møte til tjeneste/kurs på grunn av sykdom, skade eller lignende, må fraværet legitimeres ved innsending av sykemelding fra lege.
 
Dersom sykdommen/skaden er av mer varig karakter slik at det er tvil om din tjenestedyktighet, må legeattest med grundige opplysninger om sykdommen/skaden sendes HV-Distrikt 14. De fremlagte opplysninger vil da bli vurdert i legenemnd som fastsetter din tjenestestatus.
 

ADRESSEFORANDRINGER / MIDLERTIDIG FRAVÆR FRA BOSTED

 
Ved forandring av fast bopel har du plikt til å melde adresseforandring. Dette meldes til folkeregisteret på tilflyttingsstedet og til HV-14. Før flytting ut av distriktet skal du ta kontakt med HV-14. Ved flytting til utlandet, skal alt militært utstyr innleveres til distriktet før flytting. Dersom du er midlertidig fraværende fra ditt bosted, har du plikt til å sørge for å få ettersendt innkallingsordrer og andre tjenestelige meldinger.
 
 

MØNSTRINGER I UTENRIKS OG INNENRIKS SJØFART / UTENRIKSPERMISJON

Hvis du skal møte i utenriks eller innenriks sjøfart eller ta fast eller midlertidig opphold i utlandet, har du plikt til å søke utreisetillatelse/utenrikspermisjon. Før utreise finner sted, må du levere inn alt HV- utstyr og våpen til HV-14. Søknaden om utreisetillatelse må sendes skriftlig til HV-14. Sørg for å ordne disse tingene i god tid før utreise.
 

SØKNADER OM UTSETTELSE / FRITAK FRA TRENING

 
Alle søknader om utsettelse skal være skriftlig og vedlagt nødvendig dokumentasjon. Søknadene sendes din områdesjef / S-1 Innsatsstyrken, hvis ikke annet er angitt i innkallingsordren. Klage på avslag om utsettelse skal også sendes til områdesjefen / S-1 Innsatsstyrken.
 

ØKONOMI

 
Økonomiske vilkår for henholdsvis innsatsstyrke og personell i HV-områdene, se hv.forsvaret.no
 
På de samme sidene finner du informasjon og søknadsskjema vedrørende næringsbidrag/særskilt økonomisk hjelp.
 
Søknad om næringsbidrag/særskilt økonomisk hjelp sendes HV-14, Drevjamoen, 8664 Mosjøen.
 
 
 

HVOR KAN DU HENVENDE DEG

Stilling / Funksjon

TLF

Sentralen Forsvaret

03003

Distriktssjef

75112010 / 99282010

Nestkommanderende / stabssjef

75112015 / 99282015

G-1 personellsjef

75112020 / 99282020

G-2 etterretnings- og sikkerhetssjef

75112065 / 99282065

G-3 operasjonssjef

75112030 / 99282030

G-4 logistikksjef

75112060 / 99282060

G-6 sambandssjef

75112036 / 99282036

Sjef I-styrke

75112050 / 99282050

Personelloffiser I-styrke

75112051 / 99282051

Kurs

75112024 / 99282024 / 75112022 / 75112020

Lønn / tjenestetillegg / næringsbidrag

75112023 / 75112024 / 75112022 / 75112020

HV-ungdomskonsulent

75112057 / 99282057

Publisert 2. april 2013 14:44..