Innkalling

Innkallinger sendes ut av S-1 Innsatskommando ca 8 uker før en aktivitet starter. Svarfristen på innkalling vil være ca 6 uker før en aktivitet starter. Innkalling SKAL forevises arbeidsgiver der et arbeidsforhold eksisterer.
Skjemaet «Bekreftelse og dokumentasjon fra arbeidsgiver» bør også forevises arbeidsgiver, da det inneholder informasjon til arbeidsgiver.
 
Samtlige innkalte SKAL sende inn svarkortet ihht svarfrist og samtidig informere troppssjef pr telefon/SMS/e-post. Når svarfristen er utløpt, skal troppssjefer melde inn antall/navn til S-1 som skal sammenligne informasjonen med mottatte svarkort. S-1 melder tilbake til troppssjef eventuelle avvik.
 
Når svarfristen har utløpt, skal S-1 fortløpende sende ut purringer til de som ikke har besvart, samtidig som troppssjefer kontakter sitt personell som ikke har besvart.
 
Eventuelle uteblivende svar fra personell etter at purringer er foretatt, vil bli henvist til MP for videre behandling.
 

Søknader om utsettelse/fritak

Fritak- og utsettelsessøknader sendes til sin respektive troppssjef for behandling. NB! Arbeidsgiver kan IKKE søke på vegne av den innkalte.
 
Frist for søknader vil være samme som svarfrist for innkallinger. Troppssjef skal komme med sin vurdering/avgjørelse av søknaden før den oversendes sammen med dokumentasjon til S-1.
 
S-1 kan overstyre troppssjefs avgjørelse i de tilfeller dokumentasjon mangler. Søknader uten dokumentasjon vil IKKE bli behandlet av troppssjef. Klage på troppssjefs avgjørelse sendes av den innkalte til sin troppssjef.
 
Ved uendret avgjørelse er neste klageinstans HV-14 representert ved I-kdo, med Innsatstyrkeutvalget som rådgivende organ.
 
Det tas hensyn til oppdukkende forhold som umuliggjør overholdelse av svarfrist, som for eksempel plutselig sykemelding grunnet skade rett før treninger/øvelser, dødsfall hos nærmeste etc. Fritak skal dog søkes om, og dokumenteres, i slike tilfeller.
 
Personell som ikke kan møte på oppsatt trening/øvelse, vil bli kalt inn til alternativ trening/øvelser i områdestrukturen for å dekke dagene som mangler. Det er IKKE åpning for å delta som markør/figurant/veileder etc for å dekke ev manglende dager.
Publisert 15. april 2014 23:44..