Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16http://forsvaret.no/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-16.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3002

Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16

HV-16 holder til i Bjerkvik garnison i Narvik kommune Distriktssjef for HV-16 er kommandør Jon Ivar Kjellin.

HV-16 holder til i Bjerkvik garnison i Narvik kommune Distriktssjef for HV-16 er Kommandør Jon Ivar Kjellin. 

​​​​​​​​​​​​​​Distriktet omfatter nordre del av Nordland fra Tysfjord, inkludert Lofoten og Vesterålen, og hele Troms fylke. Sjef HV-16 har det lokale territorielle ansvaret, som omfatter den militære forsvarsberedskapen, bistand til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner på vegne av Sjef Heimevernet.​

Sjef HV-16 utøver sin kommando gjennom 20 områdesjefer og én innsatsstyrkesjef. Heimevernsdistriktet har et utstrakt samarbeid med politi, fylkene og alle kommunene i distriktet. Sivilforsvaret, redningstjenester og andre sentrale samfunnsaktører inngår også i distriktets samarbeidende nettverk.

Innsatsstyrken i Nord-Hålogaland HV-distrikt 16 består av totalt rundt 300 befal og mannskaper på frivillighetskontrakt som trener inntil 25-30 dager i året, mens områdestrukturen består av vernepliktig personell som kalles inn i henhold til Heimevernsloven, i inntil 6 dager i året for trening og øving (9 dager for befal).


 

Ansvarsområde

HV-16 skal beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner i nordre Nordland og Troms. Distriktet har en rekke sentrale forsvars- og samfunnsfunksjoner lokalisert i sitt ansvarsområde. Distriktet omfatter 41 kommuner og dekker tre politidistrikter.


Organisering og nøkkelinformasjon

HV-16s distriktsstab i Bjerkvik består av 30 fast tjenestegjørende offiserer og befal i tillegg har vi 4 sivilt ansatte. 
Distriktsstaben er organisert i seksjoner som ivaretar personelltjeneste og økonomi, etterretning og sikkerhet, operasjoner og trening, forsyningstjeneste, planlegging, sivil-militært samarbeid og samband• Territorialt ansvar: Nordre Nordland inkludert Lofoten, Vesterålen og Troms
• Stab i Bjerkvik i Narvik kommune
• 20 HV-områder
• Innsatsstyrke Claymore
• 34 fast ansatte

Publisert 1. desember 2014 17:03. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 9. juli 2020 12:55.