Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16http://forsvaret.no/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-16.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3002

Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16

HV-16 holder til i Bjerkvik garnison i Narvik kommune Distriktssjef for HV-16 er kommandør Jon Ivar Kjellin.

​​​​​​​​​​​​​​Distriktet omfatter nordre del av Nordland fra Tysfjord, inkludert Lofoten og Vesterålen, og hele Troms fylke. Sjef HV-16 har det lokale territorielle ansvaret, som omfatter den militære forsvarsberedskapen, bistand til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner på vegne av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).​

Sjef HV-16 utøver sin kommando gjennom 18 områdesjefer og én innsatsstyrkesjef. Heimevernsdistriktet har et utstrakt samarbeid med politi, fylkene og alle kommunene i distriktet. Sivilforsvaret, redningstjenester og andre sentrale samfunnsaktører inngår også i distriktets samarbeidende nettverk.

De to innsatsstyrkene i Nord-Hålogaland HV-distrikt 16 består av totalt rundt 350 befal og mannskaper på frivillighetskontrakt som trener inntil 25-30 dager i året, mens områdestrukturen består av vernepliktig personell som kalles inn i henhold til heimevernsloven (hyperlink til Lovdata), i inntil 6 dager i året for trening og øving (9 dager for befal).

 

Ansvarsområde

HV-16 skal beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner i nordre Nordland og Troms. Distriktet har en rekke sentrale forsvars- og samfunnsfunksjoner lokalisert i sitt ansvarsområde. Distriktet omfatter 44 kommuner og dekker tre politidistrikter.


Organisering og nøkkelinformasjon

HV-16s distriktsstab i Bjerkvik består av 28 fast tjenestegjørende offiserer og 5 sivilt ansatte. 
 
Distriktsstaben er organisert i seksjoner som ivaretar personelltjeneste og økonomi, etterretning og sikkerhet, operasjoner og trening, forsyningstjeneste, planlegging, sivil-militært samarbeid og samband. 
​​

• Territorialt ansvar: Nordre Nordland inkludert Lofoten og Vesterålen, og Troms
• Stab i Bjerkvik i Narvik kommune
• 17 HV-områder
• 1 luftheimevernsområde
• Innsatsstyrke Claymore
• 33 fast ansatte

Publisert 1. desember 2014 17:03. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 1. mars 2019 14:03.