HV-16 under Øvelse Nivlheim i 2015HV-16 under Øvelse Nivlheim i 2015http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_ùvelse nivlheim 2015_151007_2600px.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=5258
HV-16 med innsatsstyrke Anklet under Øv. Joint VikingHV-16 med innsatsstyrke Anklet under Øv. Joint Vikinghttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_Anklet på øvJoint Viking 2015 i Finnmark_150309_2600px.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=5257HV-16 med innsatsstyrke Anklet under Øvelse Joint Viking i fjor. Foto: Heimevernet
Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16http://forsvaret.no/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-16.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3002

Soldatinformasjon fra HV-16

Her finner du relevant informasjon for deg som er soldat eller befal i Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16.

Forord

Jeg vil aller først benytte anledningen til å takke befal og mannskaper ved Nord-Hålogaland Heimevernsdistrikt 16 for den meget gode innsatsen i 2017. 

2017 var et meget bra operativt år for HV-16. Vi fikk ytterligere progresjon som har medført økt operativ evne, økt kvalitet i områdetreninger, økt befalskorps og økt styrkestruktur.  Æren for den positive utviklingen har vi i fellesskap.

Jeg vil spesielt fremheve det gode humøret og det positive engasjementet mange av dere utviser i forbindelse med årlig trening. 

SHV kapasiteten ble nedlagt 1.januar 2018. Dette er et stort tap for organisasjonen. Det er imidlertid gledelig at vi fortsatt får beholde de fleste KYP-kapasitetene fra SHV. Det er viktig at disse kapasitetene integreres i områdestrukturen i 2018.

I 2017 ferdigstilte vi omvæpningen.  I 2018 skal vi fokusere på å få flere avdelinger beredskapsklare, øke kompetansen på avdelingsvåpen, samt ha fokus på innføring av sjefssersjanter og øke antall troppeførere.

Kommandør Jon Ivar Kjellin, distriktssjef HV-16


HV-16 har fortsatt mange lagførere som ikke har nødvendige kurs samt en del lagførerstillinger som ikke er bemannet. Med andre ord mangler de viktig kompetanse.  Grunnleggende og videregående lagførerkurs er meget gode kurs, og jeg oppfordrer de av dere som er interessert i å bli befal eller som ønsker større utfordringer om å ta kontakt med områdesjefen. Kursene er også relevante ift ditt sivile liv og vil tilføre deg en nyttig kompetanse. Tilbakemeldingene etter hvert kurs er udelt positive.  Mer informasjon om kursene finner du på våre internettsider. 

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa preges av usikkerhet, en økt terrortrussel, store folkevandringer, og hjemme i Norge ser vi en betydelig økning i mengden «ekstrem-vær». I sum gir dette en mer utfordrende sikkerhetspolitisk situasjon. For oss innebærer de nye utfordringene at vi må kunne reagere raskere på de nye utfordringene, og at alle avdelinger alltid må ha et tilfredsstillende treningsnivå. 

HV-16 sitt primære oppdrag er å beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner. Vi skal derfor gjennomføre mange av våre treninger og øvelser i tilknytning til slike samfunnsfunksjoner. 


Vi skal også videreføre det meget gode samarbeidet som vi har med de andre «blålysetatene», og HV-16 skal være synlig i lokalmiljøet. 

Vel møtt til en utfordrende tjeneste i 2018.

Kommandør Jon Ivar Kjellin, distriktssjef HV-16

Plan for årets kurs og treninger

Datoene for gjennomføring er tentative, og endringer kan forekomme. Ta kontakt med personelloffiser eller områdesjef i ditt område dersom du ønsker å delta på kurs.

LOKALE KURS HV-16

 

Periode

Grunnleggende Lagførerkurs


Uke 7 - 8

Grunnleggende Lagførerkurs


Uke 15 - 16

Videregående Lagførerkurs


Uke 16 - 17

Områdesersjant kurs


Uke 22 – 23ØVELSE/TRENING

 

Periode

HV-16001 Stabsområdet

Øv Åsgard

Uke 10

HV-16002 Sambandsområde

Øv Åsgard

Uke 10

HV-16207 Gisund

Øv Åsgard

Uke 10

HV-16209 Bardu Salangen

Øv Åsgard

Uke 10

HV-16103 Ofoten

Befalstrening

Uke 16

HV-16203 Evenes

Befalstrening

Uke 16

HV-16204 Bjerkvik

Befalstrening

Uke 16

HV-16212 Lyngenlinja

Årlig Trening

Uke 17

HV-16205 Hinnøya

Befalstrening

Uke 21

HV-16206 Harstad

Befalstrening

Uke 21

HV-16214 Trondenes

Befalstrening

Uke 21

HV-16301 Sørreisa LUHV

Befalstrening

Uke 22

HV-16210 Tromsøya

Årlig Trening

Uke 22

HV-16213 Tromsø

Årlig Trening

Uke 22

HV-16201 Lofoten

Årlig trening

Uke 36

HV-16202 Vesterålen

Øv Njord

Uke 36 

HV-16208 Målselv og Balsfjord

Årlig Trening

Uke 42 ENO

HV-16211 Tromsøysund

Årlig Trening

Uke 44 – 45 ENO
Claymore innsatsstyrke

Øv Åsgård

Uke 9 - 10

Claymore innsatsstyrke

Øv Claymore

Uke 24

Claymore innsatsstyrke

Samtrening US

ENO
Kategoritrening 84mm RFK


Uke 38 (TBD)

Kategoritrening 12,7 mm MØR


Uke 37 (TBD)

Kategoritrening MG-3


Uke 37 – 38 (TBD)


Nytilføring HV-16


Uke 41
Treningskonferanse 1


Uke 2

Treningskonferanse 2


Uke 5

Treningskonferanse 3


Uke 18

Sjefsmøte

Uke 24 og 48


Tjenesteplikten

Generelt skal den pliktige tjenesten avtjenes som sammenhengende tjeneste for befal/spesialister inntil 9 dager, og menige inntil 6 dagers varighet. 

Med hjemmel i Forsvarsloven § 26 kan HV-personell som er befal eller spesialister, eller som skal utdannes til slike tjenestestillinger, innkalles til kurs i inntil 14 dager i hver treårsperiode av den pliktige tjenestetid. Slik tjeneste kommer i tillegg til den ordinære tjenesteplikten.

HV-tjenesten er en del av den alminnelige verneplikt fastsatt av Stortinget. Den varer ut det året man fyller 44 år, eller dersom en før dette oppnår 575 tjenestedager inklusive førstegangstjeneste. For vernepliktige befal skal disse stå til fylte 55 år.

Skriftlig innkalling til tjeneste vil bli sendt deg cirka 2-3 måneder før tjenesten. Du kan imidlertid ikke unnlate å møte selv om innkallingen skjer med kortere varsel (Jfr. Vernepliktsforskriften § 36).

Grunnloven av 1814 slår fast prinsippet om alminnelig verneplikt.
I paragraf 109 står det «Enhver Statens Borger er i Almindelighed lige forpligtet i en viss Tid at værne om alt sit Fædreland, uden hensyn til Fødsel eller Formue».

Praktisk informasjon

Utsettelse i forbindelse med fremmøte til tjeneste

Dersom du ikke kan møte til tjeneste, må søknad om utsettelse sendes snarest mulig og innen tidsfristen angitt på informasjonsskriv som er vedlagt innkallingskortet. Dette sendes til områdesjef/personelloffiser i området. Dokumentasjon på søknadsgrunnlaget skal legges ved søknaden. Ved utstedelse av legeerklæring/sykemelding skal du møte for militær lege oppmøtedagen.  

Personell som får innvilget utsettelse på årlig trening, vil bli kalt inn på oppsamlingstrening i henhold til plan for aktiviteter. Selv om du skal søke utsettelse, SKAL du alltid svare på innkallingen.
Uteblivelse fra årets trening uten gyldig grunn, er grunnlag for disiplinære forføyninger.

Adresseforandring:

Ved forandring av fast bopel har du plikt til å melde adresseforandring. Dette meldes til folkeregisteret på tilflytningsstedet og HV-16. 

E-postadresse er hv-16.kontakt@mil.no

Ved flytting til utlandet, skal alt militært utstyr innleveres før flytting.

Dersom du er midlertidig fraværende fra ditt bosted, har du plikt til å sørge for å få ettersendt innkallingsordre og andre tjenstlige meldinger. 

Økonomi – lønn og tjenestetillegg

Befalslønn:

Lønn pr. tjenestedag til befal etter tabell T-A, bruttolønn (satser pr. 1. mai 2016).
Grad    Lønn                 Omforent tillegg
Sjt        Kr 1.203,00 kr 200,00
Fenr     Kr 1.248,40 kr 200,00
Lt           kr 1.291,50 kr 300,00
Kapt       kr 1 352,60 kr 400,00
Maj       kr 1.701,50 kr 500,00

Omforent tillegg utbetales til de som ikke er omfattet av hovedavtalen i staten.

Dagpenger (tjenestetillegg):

Under trening får du (menige/korporaler) utbetalt kr. 174,00 pr dag. De som tjenestegjør i korporalstilling (tilsvarende) under trening, får et tillegg på kr. 23,50 pr dag. Dagpenger er ment å dekke utgifter til nødvendige forbruksartikler som ikke deles ut (eksempelvis toalettsaker).

Forsørgertillegg:

Forsørgertillegg utbetales etter følgende satser:
- ektefelletillegg kr 154,50 pr dag
- for 1 barn kr 175,10 pr dag
- for hvert av de øvrige barn kr 72,10 pr dag
Ektefelletillegg utbetales også til registrerte partnere og samboere med felles barn. Dette må bekreftes med følgende attester: Vielsesattest, attest for inngått registrert partnerskap, eller bostedsbevis fra Folkeregisteret. For barn: Fødselsattest.

Utbetaling:

Lønn og reise blir registrert av området under treninger, men utbetales av Forsvarets Personell- og lønnsadministrasjon(PLA) i Harstad. 

Dokumentasjon for kompensasjonstillegg m.m. må alltid vedlegges reiseregningen (FLOT). Reise og lønn blir utbetalt hver for seg. Lønnen avregnes en gang pr. måned.

Du vil motta et midlertidig lønnsgrunnlag under årlig trening, men ingen melding om når pengene er kommet til utbetaling. Dette må hver enkelt kontrollere selv. Utbetalingsdato for lønn vil fremkomme på midlertidig lønnsgrunnlag (slipp). 

Kompensasjonstillegg:

Utbetales det ikke lønn fra arbeidsgiver under trening/øvelser, kan det mot dokumentasjon fra

arbeidsgiver utbetales et kompensasjonstillegg (dokumentasjon skal være vedlagt). HV-korporaler

og menige HV-mannskaper som driver egen virksomhet som hovednæring/inntekt kommer også inn under ordningen med kompensasjonstillegg. Befal tilkommer ikke kompensasjonstillegget. For 2018 er dette tillegg på kr 488,50 pr dag. Tillegget utbetales også til dem som før tjenesten har mottatt arbeidsledighetstrygd. 

For å få dette tillegget må du ha dokumentasjon med underskrift fra arbeidsgiver eller arbeidskontor om at du ikke mottar noen form for lønn under tjenesten. For gårdbrukere vil innvilgelse av næringsbidrag avgjøre om du tilkommer kompensasjonstillegget. Tillegg til selvstendig næringsdrivende utbetales ikke før eventuelt søknad om næringsbidrag er innvilget. 

Næringsbidrag:

Næringsbidrag er en økonomisk støtte til næringsdrivende som er innkalt til årlig trening eller kurs i HV. Dette innvilges med grunnlag i næringsvirksomhetens økonomi. Du kan søke hvis du eller din ektefelle eier eller driver egen næringsvirksomhet, aksjeselskap eller andelslag/ tilsvarende. En forutsetning er at du har din hovedinntekt fra virksomheten. Ordningen omfatter normalt virksomheter som ikke har flere enn fem årsverk. Ved A/S utbetales støtten til selskapet. 


Næringsbidrag kan gis:

• Ved støtte til faste kostnader når virksomheten helt eller delvis legges ned under treningen. 

• Ved støtte til vikarkostnader. 

• Søknad med firmaattest gis støtte med kr. 500,-.


Gårdbrukere:

Fra 1. juli 2000 ble det foretatt endring i refusjon av kostnad til avløser over jordbruksavtalen. Ordningen innebærer at gårdbrukere kan/skal søke om næringsbidrag til dekning av vikar/avløser. Godtgjørelsen betales av Forsvaret og gjelder både befal og menige. HV-16 gjør oppmerksom på at næringsbidraget dekker kostnader til avløser som ikke dekkes av driftas overskudd.

Barnepass:

Det kan søkes om støtte til barnepass i forbindelse med årlig trening. Det er den innkalte som søker på samme skjema som næringsbidrag. Støtte kan gis til ekstern barnepasser (reise/lønn). Eventuelt kan ektefelle/samboer søke permisjon uten lønn fra sin arbeidsplass. Hele tapet av inntekt under permisjonen dekkes ved innvilget søknad. Ektefelles dokumentasjon på brutto tap av inntekt, samt skattekort må vedlegges søknad. 

For utfyllende informasjon se forsvaret.no

Kurstillegg:

Alt befal som deltar på kurs får lønn etter grad. Menige og korporaler som deltar på kurs får Kr. 1 276,00 pr dag. 

Reise:

All bruk av fly og bil på lengre strekninger skal på forhånd avtales med HV-16. Kvitteringer skal vedlegges skjema for utbetaling av lønn og tillegg. Ved bruk av offentlig kommunikasjonsmiddel gis 50 % rabatt ved fremvisning av innkallingsordre.

Operativt tillegg:

Ved skarp styrkebeskyttelse og leteaksjoner, utbetales et tillegg på kr. 1 343,- pr dag for menige og befal.

I-styrketillegg og bonuser:

Korporaler og menige i i-styrken får utbetalt et tillegg på kr. 939,50 fra dag 7. Befal i i-styrken får utbetalt et tillegg på kr 939,50 pr dag fra dag 10. I-styrke-tillegget er skattepliktig både for befal og menige. Signeringsbonus på kr 5000,- utbetales etter første trening, eller etter 6 måneder på kontrakt, alt etter hva som kommer først. Sluttbonusen på kr 30.000,- utbetales etter fullført kontrakt. Vilkårene er at du har minst 75 % oppmøte på innkalte dager i løpet av de tre første årene. Begge bonusene er skattepliktige.


Utdanning


Fremtidens HV-soldater

Heimevernets viktigste våpen er den enkelte soldat, og HV-16 satser mye på utdanning av gode soldater og befal. Heimevernets skole- og kompetansesenter og HV-16 gjennomfører også i år en rekke spesialkurs og befalskurs for de som ønsker en karriere som befal i sitt HV-område.

Soldatutdanning

Mannskaper som er valgt ut til å gjøre tjeneste i Heimevernet har avtjent sin førstegangstjeneste i Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret. Etter endt tjeneste overføres disse til videre utdanning og tjeneste i HV.


Kontakt HV-16

Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16

Småbergan 9

8530 BJERKVIK

e-post adresse: hv-16.kontakt@mil.no

Kontortid: Mandag – fredag kl. 0700 – 1500. 

Publisert 3. februar 2016 20:50. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 18. april 2018 12:32.